Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 86 ze dne 20. 9. 2017 - anonymizováno

ke stažení zde 

 

Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                 

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         místostarostka:                     Daniela Páterová (od 18:55 hod)

         radní:                                     David Řehoř, MBA (od 19:20)

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

                      tajemnice                              Věra Landová

 

 

Usnesení č. 1-86/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 86 dne 20.9.2017.

PRO: 3                       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-86/2017

RM schvaluje RO č. 2/2017 a postupuje ho k projednání zastupitelstvu města.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-86/2017

RM schvaluje přijetí dotačního příspěvku na vzdělávání pro Mateřskou školu Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ z dotačního titulu z OPVVV MŠMT – projekt Šablony ve výši 447.248,- Kč.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

 

Usnesení č. 4-86/2017

RM schvaluje prodej 500 ks ručně malovaných map za cenu 45 Kč/ks a pověřuje kulturní referentku zajištěním prodejních míst.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-86/2017

RM souhlasí s pronájmem Barokního areálu Skalka dne 7.10.2017 od 15 do 17 hodin za účelem pořádání křtin a za stejných podmínek, jaké jsou při uspořádání svatebních obřadů.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 6-86/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi společností Správa řemesel s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy na opravu kapliček č. XI. – XIV. Křížové cesty v Barokním areálu Skalka. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o dílo.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-86/2017

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava části střechy Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy“.  Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení: Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Tomáš Hink.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-86/2017

RM souhlasí s výsadbou 1 ks stromu v rámci programu Erasmus na pozemku města, v areálu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-86/2017

RM souhlasí s rekonstrukcí katru na ul. Lhotecká ve směru do Stříbrné Lhoty
a vyčištění příkopu, kterou provede firma František Keyř. 
RM pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-86/2017
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE – 12-6006763/HDV-VB/06 „Mníšek pod Brdy-Madlenky posílení v.v.NN“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy, panem R. Zákorou a ČEZ Distribuce a.s. 

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-86/2017

RM souhlasí s převodem smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu zdravotního střediska č.p. 886, Mníšek pod Brdy, Stomatologie Macko s.r.o. ordinace zubního lékaře,
na MUDr. Maxyma Maguru, který bude nadále pokračovat ve zdravotní péči zubního lékaře.

RM pověřuje OSMI zveřejněním pronájmu na ÚD.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-86/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na 1 místnost s příslušenstvím v č.p. 598, ubytovna Hladový Vrch, mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem L. M. bytem Mníšek pod Brdy od 1.10.2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13-86/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 519 mezi Městem Mníšek pod Brdy a sl., K. F., bytem  Mníšek pod Brdy na dobu neurčitou od 1.10.2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-86/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 519 mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní I. Č., bytem Mníšek pod Brdy na dobu neurčitou od 1.10.2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-86/2017

RM souhlasí s vybudováním vjezdu, o výměře 4 x 5,6 m, na pozemek parc. č. 626/12 přes pozemek ve vlastnictví města 626/1 dle přílohy k č.j. 8840/2017.

PRO: 3                       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-86/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6021375, Mníšek pod Brdy, Pražská, klNN pro čp. 17.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-86/2017

RM souhlasí se stavbou vrtaných studní na pozemcích č. parc. 904/1 a 626/15, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-86/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 1170 a 1171, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č. parc. 2910/2, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-86/2017

RM souhlasí se stavbou garáže a oplocení na pozemku č,. parc. 2744/22, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0          

 

Paní Páterová se dostavila v 18:55 hod.

 

Usnesení č. 20-86/2017

Rada města souhlasí s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vypracování pasportu vodovodní a kanalizační sítě města Mníšek pod Brdy“.

Rada města navrhuje a jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: Pavla Duchoňová, Karla Koupá, Petr Digrin.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

TAJEMNICE

 

Usnesení č. 21-86/2017

RM bere na vědomí žádost okresního soudu o návrhy na volbu přísedících
a pověřuje tajemnici zveřejněním výzvy občanům.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0   

 

Usnesení č. 22-86/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy
ze dne 13.9.2017.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0   

 

Usnesení č. 23-86/2017

RM nesouhlasí s úplatným převodem pozemků č. parc.  v kat. území a obci Mníšek pod Brdy č. parc. 1607/2, 2003/1, 2003/4, 2003/5, 2014/6, 2030/3, 2117/3, 2839/2
a 2915/2   od společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., Bucharova 1314/8, 15800 Praha – Stodůlky. 

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0   

 

Usnesení č. 24-86/2017

RM považuje prošetření stížnosti pana Davídka městskou policii za dostatečně průkazné a navrhuje OSMI úpravu nájemní smlouvy dle aktuální právní úpravy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-86/2017

RM souhlasí se zařazením následujících bodů do programu zasedání ZM dne 2.10.2017:

Zpráva finančního výboru, osadní výbor Rymaně, žádost o doplnění zápisu ze zasedání zastupitelstva, rozpočtové opatření č.2/2017, pojmenování ulice, pozemky – Gonura Property s.r.o., koupě trafiky na náměstí včetně WC, záměr převodu pozemku pro klubovnu Skautů.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-86/2017

RM pověřuje starostu města zadáním nové hlukové studie lokality u Pavilonu. K výběru dodavatele budou přizváni pan Olšák a pan Navara.

Tuto studii město doplní k projektové dokumentaci.

PRO:   5          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-86/2017

RM pověřuje starostu města zajištěním projektu ochrany, zejména č.p. 588, 589 a 590 a dalších, proti dešťové vodě. O toto opatření bude doplněna projektová dokumentace projektu Pavilon. Opatření bude provedeno před výstavbou Pavilonu.

PRO:   5          PROTI: 0        ZDRŽEL SE:

 

 

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                                 radní                                                                 starosta

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět