Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 85 ze dne 6. 9. 2017

ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.                   

                        radní:                         Bc. Marie Šretrová

                        radní:                         Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                         David Řehoř, MBA

                        místostarostka:         Daniela Páterová (odchod 19:23)

 

                        tajemnice:                 Věra Landová                     

                        zapisovatel:             Mgr. Jaroslav Pešice

 

 

Usnesení č. 1-85/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 85 dne 6. 9. 2017.

PRO:        5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Odchod míst. Páterové

 

Usnesení č. 2 -85/2017

RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru 70 340,- Kč od o.p.s. WOMEN FOR WOMEN a uzavřením darovací smlouvy mezi Školní jídelnou a jmenovanou společností.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-85/2017

RM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Nová za rok 2016 ve výši 207 188,66 Kč dle systému navrženého ředitelkou MŠ Nová:

 

a)        přesun částky 187 188,66 Kč do rezervního fondu

b)        přesun částky 20 000,- Kč do fondu odměn

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-85/2017

RM schvaluje vzor dodatku ke smlouvě Domova pro seniory Pod Skalkou se Středočeským krajem (mimořádné kolo dotačního řízení v roce 2017 v souvislosti s navýšením platů dle nařízení vlády č. 168/2017).

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-85/2017

RM bere na vědomí novinky, které vyplývají z registrace agendy A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci a ukládá vedoucímu OKS seznámit jejich ředitele se způsoby zřízení datových schránek a vystavit návody na webu města.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-85/2017

RM schvaluje navržený ceník pronájmu prostor a drobného majetku v MKS
a pověřuje kulturní referentku a vedoucího OKS vyměřováním částek jednotlivým nájemcům.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-85/2017

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k servisní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností INISOFT.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-85/2017

Rada města vybrala na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek cenovou nabídku společnosti INVESSALES, spol. s r.o. na realizaci akce „Rekonstrukce prostoru hasičské zbrojnice JSDH, Mníšek pod Brdy“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-85/2017

RM souhlasí se stavebními úpravami části ubytovny na adrese 5. května 571, na pozemku č. parc. 1824; 1825, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-85/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ASEKOL a.s. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-85/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE – 12-6006763/HDV-VB/07 „Mníšek pod Brdy-Madlenky posílení v. v. NN“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy, ŘSD ČR, s.p.o. a ČEZ Distribuce a.s.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-85/2017

RM souhlasí se stavebním záměrem rozšíření chaty na pozemku č. parc. 1402, 1403, k.ú. Mníšek pod Brdy o sociální zařízení a její napojení na vodovodní a kanalizační řad. RM požaduje předložení projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-85/2017

RM souhlasí s předloženou přístavbou RD a stavbou ČOV na pozemcích č.parc. 1633 a 1634/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-85/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně oplocení a vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č.parc. 2714/77 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-85/2017

RM souhlasí se stavebními úpravami – vestavbou kotelny v RD na pozemku č. parc. 84, k.ú. Rymaně.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-85/2017

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky a s připojením pozemku č.parc. 342/1 a 2, k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 310, k.ú. Rymaně ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-85/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek č.parc. 30/2, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-85/2017

RM nesouhlasí s přístavbou skladových prostor a rekonstrukcí RD na pozemku č.parc. 2095/3, 2112, 2089/1, 2110/1, k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu s platným ÚP.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-85/2017

Na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek Rada města vybírá cenovou nabídku společnosti REALSTAV MB, spol. s r.o. na realizaci akce „Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby „Výstava školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-85/2017

RM nesouhlasí s výměnou zahrádky č. 25 U Rybníčku za zahrádku č. 3 na Oboře.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

 

Usnesení č. 21-85/2017

RM řešení žádosti o odprodej části pozemku č. parc. 90 odkládá na příští zasedání a pověřuje OSMI úkolem uskutečnit místní šetření a dodat RM vyjádření.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-85/2017

RM odkládá rozhodnutí o nákupu pozemků o celkové výměře 3.092 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – do majetku města za celkovou kupní cenu 309 200,- Kč.

PRO: 4            PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-85/2017

RM souhlasí s přepracováním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „MŠ v Rymani, projektová dokumentace“ na základě připomínek OSMI a pověřuje OSMI jejím vypracováním.

PRO: 3     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 24-85/2017

RM souhlasí se navrženým změnami v průběhu realizace odvodnění a úpravy ulice Pod Lesem v Mníšku pod Brdy. 

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-85/2017

Rada města odkládá bod realizace prodloužení stávajícího protihlukového valu a výstavbu nového na pozemcích č.parc. 2714/3 a 850/2,3,4 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vyřízením stavebního povolení a vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby.

PRO: 4     PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-85/2017

Rada města souhlasí s realizací zpevněné plochy u dětského hřiště na Novém Sídlišti a pověřuje OSMI vyřízením územního rozhodnutí a výběrem dodavatele stavby.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 27-85/2017

RM souhlasí s výpovědí Smlouvy o pronájmu objektu Penzionu Obora, č.p. 880, mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Biskupem k 31. 12. 2018.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 28-85/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Oplocení dětského hřiště na novém sídlišti“, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností České ploty s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2.

RM souhlasí s výměnou stávající dopadové plochy za kačírek.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

  OF

 

Usnesení č. 29-85/2017

RM schvaluje časový plán rozpočtu města pro rok 2018.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 30-85/2017

RM schvaluje úpravy kupní smlouvy na nákup pozemků od společnosti Gonura Property.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 31-85/2017

RM pověřuje MP provést další místní šetření ohledně stížnost M. Davídka.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 32-85/2017

RM pověřuje MP řešením stížnosti ohledně kouření v restauraci Batalion.

PRO 4                 Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 33-85/2017

RM pověřuje tajemnici rozšířením smlouvy s T-Mobile o jedno telefonní číslo pro sociálního pracovníka.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 34-85/2017

RM neschvaluje žádost ZvŠ o přemístění kontejnerů a ukládá OSMI zapracovat do projektu rozšíření parkovacích stání u zdravotního střediska.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 35-85/2017

RM neschvaluje žádost o opravu ul. Na Oboře, neboť v letošním roce již nelze realizovat.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 36-85/2017

RM stanovuje termín ZM na 2. 10. 2017.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 37-85/2017

RM odložila seznámení se s novelou o ochraně osobních údajů na příští zasedání.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 38-85/2017

RM souhlasí s dobrovolnickou akcí 72 hodin na katastru města a určením
a koordinací prací pověřuje Ing. Romovou.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

Usnesení č. 39-85/2017

RM pověřuje FO úkolem připravit pro příští zasedání rozbor současné situace ohledně výherních automatů ve městě, včetně finančních údajů.

PRO 4      Proti 0            Zdržel se 0

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D

členka rady                                                               starosta

Vyvěšeno: 18. 9. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět