Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 84 ze dne 16. 8. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                 

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     David Řehoř, MBA (později)

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluvena:  místostarostka:                    Daniela Páterová

                         

 

Usnesení č. 1-84/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 8 dne 16.8.2017.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Příchod radního Řehoře v 17:15

 

Usnesení č. 2-84/2017

RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na dodavatele stavby na veřejnou zakázku malého rozsahu Tréninkové fotbalové hřiště pro mládež.

RM pověřuje starostu města podpisem výzvy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-84/2017

RM schvaluje předložený návrh na odprodej vyřazených monitorů z inventáře
MÚ Mníšek pod Brdy a jejich prodejní cenu ve výši 50,- Kč/ks.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 4-84/2017

RM souhlasí s převodem nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v ul. Skalecká č.p. 519. Nový nájemce bude pan O. P., syn paní Š..

RM pověřuje starostu uzavřením nové nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a p. O. P.., bytem Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-84/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 11 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2 m2.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-84/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru pronájmu předem vybranému zájemci panu L.M. na Hladovém Vrchu v č.p.598.

RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 7-84/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ppr. M. V., zaměstnancem Policie ČR, po dobu výkonu pracovního poměru, na byt č. 6 v ul. Skalecká 519 od  15.8.2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-84/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene služebnosti stavby IV-12-6017312/1 – název stavby Stříbrná Lhota- kNN  pro p.č.
35-26.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-84/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stavby IP –12- 6008633/1 – název stavby „Mníšek pod Brdy - kNN  pro poz. 2363-7“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-84/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
IE – 12-6006763/HDV-VB/01 „Mníšek pod Brdy-Madlenky posílení v.v.NN“ a se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IE – 12-6006763/VB/7 „Mníšek pod Brdy-Madlenky posílení v.v.NN.“

RM pověřuje starostu podpisem těchto smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy, manžely H. a ČEZ Distribuce a.s. a dále mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-84/2017

RM souhlasí  se stavbou vodovodní přípojky a s napojením pozemku č.parc. 1103/4 a  1103/13, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-84/2017

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 286/1 a 286/2, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a uvedení pozemku č.parc. 282/1 a 282/21, k.ú. Rymaně dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-84/2017

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č. parc. 190, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

RM požaduje předložení projektové dokumentace v dalším stupni – pro územní a stavební řízení, kde doporučuje investorovi zapracovat veřejně přístupné parkovací stání.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-84/2017

RM    souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 1288/13, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 1287/1, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu a dále za podmínky uzavření Plánovací smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-84/2017

RM  souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 1733/7, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Napojení na V a K bude možné až po výstavbě a kolaudaci  řadů budovaných v pozemku č.parc. 1733/10, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-84/2017

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 414/27, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-84/2017

RM souhlasí  s opravou a úpravou střechy RD na pozemku č.parc. 2077/1,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-84/2017

RM souhlasí se zněním zadání studie – Rozšíření modulové stavby ZŠ Komenského 420, v Mníšku pod Brdy. RM souhlasí s cenovou nabídkou společnosti ATELIÉR PS a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-84/2017

RM souhlasí s rekonstrukcí požární nádrže Rymaně na pozemcích města, č.parc. 3, 4 a 5 v k.ú. Rymaně. RM pověřuje OSMI vyřízením stavebního povolení a vypsáním soutěže na zhotovitele.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-84/2017

RM souhlasí s demolicí budovy Na Oboře č.p. 879, na pozemku města č.parc. 1265/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OSMI vyřízením povolení stavebního úřadu a vypsáním soutěže na zhotovitele.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-84/2017

RM souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Sportprojekta Praha, s.r.o. na přepracování PD na akci:„ Stavební úpravy tréninkového fotbalového hřiště pro mládež“ v Mníšku pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-84/2017

RM bere na vědomí informace ředitelky ZUŠ Řevnice o změnách v plánované rekonstrukci dvou místností v suterénu objektu malé náměstí 415.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 23-84/2017

RM schvaluje Provozní řád Komunitního centra Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                                     Bc. Marie Šretrová

                                  radní                                                                     radní

 

Vyvěšeno: 23. 8. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět