Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 83 ze dne 2. 8. 2017 - anonymizováno

ke stažení zde

 

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D. (později)

                      radní:                                     David Řehoř, MBA

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

         tajemnice:                             Věra Landová

         zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluvena:  místostarostka:                    Daniela Páterová

                         

 

Usnesení č. 1-83/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 83 dne 2. 8. 2017.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE:0

 

Usnesení č. 2-83/2017

RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ MS v Rymani, projektová dokumentace“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení: Bc Marie Šretrová, David Řehoř MBA, Jakub Kasl, Jaroslav Vyskočil, Ing. Eva Wollnerová.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-83/2017

RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování strategického plánu města Mníšek pod Brdy“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení: Ing. Kotoučová Ph.D., David Řehoř MBA,  Ing. Pavla Duchoňová, Mgr. Magdalena Davis Ph.D., Ing. Petr Digrin Ph.D..

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-83/2017

RM konstatuje, že nesouhlasí s navýšením finančního příspěvku pro akci 21. 5. 2017 Pony Expressu, jak bylo již rozhodnuto usnesením č. 10-77/2017 z 10. 5. 2017.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-83/2017

RM na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje výjimku do počtu 4 žáků na třídu v Základní škole Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420.

RM souhlasí s výjimkou nevyššího počtu 34 žáků ve třídě 9.A a 9.B od 1.9.2017.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-83/2017

RM na základě § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání povoluje výjimky z počtu dětí
v Mateřské škole Mníšek pod Brdy, ul. 9. května:

Počty dětí - MŠ 9. května: (1. třída – 24 dětí bez výjimky), 2. třída – 28 dětí, 3. třída 28 dětí.

Počty dětí - Malé náměstí: 1. třída – 18 dětí, 2. třída 20 dětí.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-83/2017

RM bere na vědomí oznámení o termínech ředitelského volna pro žáky na ZŠ Komenského 420 a to 25. 10. v roce 2017 a 5. 2., 30. 4. a 7. 5. v roce 2018.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-83/2017

RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420
o zachování výše měsíčního poplatku za školní družinu od 1.9.2017 a to 300,-Kč
za žáka.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-83/2017

Rada města jménem Města Mníšek pod Brdy přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci Rekonstrukce prostoru hasičské zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy, a to ve výši 390.000 Kč.

PRO:              PROTI:           ZDRŽEL SE:

 

Usnesení č. 10-83/2017

RM souhlasí s převedením pohledávky č. 2122/2016 u firmy Jojo Gym s.r.o. Dobřichovice ve výši 270,- Kč do podrozvahové evidence.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-83/2017

RM souhlasí s bezplatným pronájmem prostoru u zámku za pekárnou pro stan Staročeského kašpárkova loutkového divadla v týdnu od 7. do 13 srpna 2017.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-83/2017

RM postupuje ZM k projednání žádost o výměnu stavebního pozemku č. parc. 1880 za jiný adekvátní pozemek v k.ú. a majetku Města Mníšek pod Brdy a doporučuje ZM nesouhlasit s navrženou směnou pozemku č. parc. 1880 k.ú. Mníšek pod Brdy za jiný stavební pozemek.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-83/2017

RM schvaluje platový výměr ředitelky Školní jídelny paní Dagmar Charvátové s platností od 1.7.2017 dle návrhu.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-83/2017

RM souhlasí s hudební produkcí na náměstí F.X.Svobody dne 1.9.2017 od 19 do 21 hodin v rámci kulturní akce Štrůdl 2017.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 15-83/2017

RM souhlasí s výměnou oplocení pozemků č. parc. 1753/31, 1753/23 a 1753/45, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-83/2017

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 395, k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci
a uvedení pozemku č.parc. 388, k.ú. Rymaně dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-83/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 1396, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a uvedení pozemku č.parc.1393, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-83/2017

RM souhlasí se stavbou RD na  pozemku   č.parc. 72/9, k.ú. Stříbrná Lhota a s jeho připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-83/2017

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení „Novostavba RD“ na pozemku č.parc. 414/20, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM souhlasí se stavbou  kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č. parc. 414/20, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní
a kanalizační řad.

PRO:   3          PROTI:           ZDRŽEL SE:

 

Usnesení č. 20-83/2017

RM souhlasí s předloženou změnou stavby RD před dokončením na pozemku
č. parc. 2495/6, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 21-83/2017

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

1.  j m e n u j e   paní Mgr. Marcelu Krákorovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886
s účinností od 1.9. 2017.

2.  u r č u j e  plat a jeho složky paní Mgr. Marcele Krákorové ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění, platovým výměrem

3.  s c h v a l u j e  podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o ředitelce školy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-83/2017

RM doporučuje ZM ke schválení název ulice „Káji Maříka“ – spojnice od ulice
Na Oboře směrem k ulici Za Rybníky, č. parc. 2912, 1257/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-83/2017

RM bere na vědomí informace o možnosti převodu pozemku č. parc. 1713/11 a 1713/5 k.ú. MpB.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Příchod starosty – přítomni 4 členové rady.

 

Usnesení č. 24-83/2017

RM jmenuje členkou správní rady společnosti Magdaléna o.p.s.
paní Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D..

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

5)         Volba člena Školské rady ZŠ Komenského 420

Usnesení č. 25-83/2017

RM jmenuje členem Školské rady ZŠ Komenského 420 pana Davida Řehoře MBA.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                        Ing. Hana Kotoučová Ph.D..

                          radní                                                                   radní

 

 

Vyvěšeno: 9. 8. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět