Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 82 ze dne 19. 7. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     David Řehoř, MBA (15:15)

 

        tajemnice:                             Věra Landová

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

                         

Usnesení č. 1-82/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 82 dne 19. 7. 2017.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-82/2017

RM bere na vědomí oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb. – dne 22.7.2017 od 8 do 18 hodin na náměstí F.X.Svobody, pod názvem „Mníšek & občané“, organizovaném Základním článkem Hnutí Brontosaurus Kandík.

PRO: 4           PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-82/2017

RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Mníšek pod brdy, Nová 499 přijala dar od MVDr. Vlasty Linhartové ve výši Kč 1.000,- pro potřeby školy.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-82/2017

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Jezdeckému klubu Sedmička, o.s. ve výši 4000,- Kč.

PRO: 3          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 5-82/2017

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku panu P. B. na sportovní přípravu na ZPH 2018 ve výši 12000,- Kč.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-82/2017

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na zakoupení cen pro účastníky 4. ročníku Letní ligy v křížovém mariáši v Mníšku pod Brdy.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-82/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 23.5.2017.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-82/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, paní Dagmar Charvátové za 1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-82/2017

RM schvaluje platový výměr řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, panu Janu Danielovi, s platností od 1.7.2017 dle návrhu

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-82/2017

Rada města jménem Města Mníšek pod Brdy přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci „Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“, a to ve výši 130.000,- Kč.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-82/2017

RM souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ pro Projekt Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ 9. května v grantovém řízení Oranžové hřiště v částce 351.965,- Kč. Majetek bude vlastnictvím školy

Vlastník pozemku Město Mníšek pod Brdy také souhlasí s rekonstrukcí hřiště a jeho údržbou minimálně 10 let.

PRO: 4           PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-82/2017

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
mezi vítězem výběrového řízení, firmou MAKRA DIDAKTA s.r.o., IĆ 27916758 a Mateřskou školou Mníšek pod Brdy, 9. května, na projekt Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ 9. května.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-82/2017

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MŠMT z Programu podpora materiálně technické základy sportu na podporu projektu "Tréninkové fotbalové hřiště pro mládež".

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-82/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o sdružení finančních prostředků na realizaci a naplňování cílů projektu „Základní škola Komenského 420, Mníšek pod Brdy - pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí“.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Řitka.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Příchod pana Řehoře  v 15:30 - přítomno 5 radních.


Usnesení č. 15-82/2017

Rada města souhlasí s provedením víceprací v rámci realizace chodníku na Dobříšské během akce „Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy“ a souhlasí s realizací těchto prací.

Rada města souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností HES stavební spol. s r.o..
Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-82/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt č. parc. 1296/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a 1. SčV, a.s.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-82/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby „IE-12-6000404/1 – Mníšek pod Brdy, kVN 1. etapa“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-82/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zániku věcného břemene pro přípojku NN pro č.parc. 1915/2 v ul. Řevnická mezi Městem MpB a manželi F. a zároveň souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro přípojku NN pro č.parc. 1915/2  ul. Řevnická s manželi G.

RM pověřuje starostu podpisem obou smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi F.a manželi G..

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-82/2017

RM souhlasí s osobní prezentací předloženého investičního záměru – vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily na pozemku č. parc. 2889, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-82/2017

RM souhlasí se stavbou bungalovů o dvou bytových jednotkách na pozemcích č.parc.  2714/68, 69, 71, k.ú. Mníšek pod Brdy a s napojením pozemků č.parc.  2714/68, 69, 71, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

RM požaduje vyklizení sousedního pozemku č. parc. 2714/3, k.ú. MpB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy od navezené výkopové zeminy a uvedení tohoto pozemku do původního stavu.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-82/2017

RM souhlasí se stavbou bungalovů o dvou bytových jednotkách na pozemcích č.parc.  2714/72, 73, 74, 109, k.ú. Mníšek pod Brdy a s napojením pozemků č.parc.  2714/72, 73, 74, 109, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

RM požaduje vyklizení sousedního pozemku č. parc. 2714/3, k.ú. MpB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy od navezené výkopové zeminy a uvedení tohoto pozemku do původního stavu.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-82/2017

RM souhlasí se stavbou viladomů o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemcích č.parc.  2714/76 a 2714/124, k.ú. Mníšek pod Brdy a s napojením pozemků č.parc.  2714/76 a 2714/124, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-82/2017

RM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry stanovené veřejnou vyhláškou - opatřením obecné povahy č.1/2016 ze dne 16.11.2016 pro stavbu rodinného domu, garáže na pozemku č. parc. 1687, 1689/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-82/2017

Rada města souhlasí s realizací zemních prací společností ELEKTROŠTIKA v rámci odsouhlasené realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě V Rymani –
U Nádraží – Kamenná společností ELTODO CITELUM.

Rada města souhlasí s navýšením finančních prostředků souvisejících s realizací zemních prací.

Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-82/2017

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na službu „Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“ v následujícím složení: Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Milan Oleríny, Roman Procházka..

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-82/2017

RM souhlasí se stavebními úpravami a zateplením bytového domu v ulici 9. května, č.p. 538 a 539, Mníšek pod Brdy  na pozemcích č.parc. 1770 a 1769/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-82/2017

RM souhlasí se stavebními úpravami BD v ulici Nádražní č.p. 617 a 618, Mníšek pod Brdy na pozemku č.parc.  827/5, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-82/2017

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mníšek pod Brdy – rekonstrukce příjezdové komunikace k zámku“.  Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení: Marie Šretrová, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, David Řehoř, Tomáš Hink.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-82/2017

Rada města souhlasí s projektovou dokumentací na opravu střechy zdravotního střediska pro dospělé, Komenského 886, Mníšek pod Brdy.

Rada města souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy zdravotního střediska pro dospělé“ v Mníšku pod Brdy. Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení: Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Jaroslav Vyskočil, Tomáš Hink.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-82/2017

RM souhlasí s navrženým záměrem náhradní výsadby 5 ks stromů a následné 5-ti leté péče na základě výzvy ČIŽP na pozemku města č.parc. 709/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-82/2017

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v č.p. 291, Mníšek pod Brdy  mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem V. Ch., bytem Mníšek pod Brdy   na dobu určitou do 31.8. 2018  na přechodné bydlení z důvodu rekonstrukce rod. domu v Čisovické ulici č.p. 284.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-82/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 8 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2 m2.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-82/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením  nájemní smlouvy nájemní smlouvy  mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem R. P.,  na dobu určitou 3 měsíce, do 30.9. 2017,  na byt č. 5 v ul. Skalecká 519.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-82/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č.6 v ul. Skalecká  č.p. 519  předem vybranému zájemci panu pprap. M.V. po dobu trvání pracovního poměru
u Policie ČR.  Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2 m2.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru  pronájmu na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-82/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo  ze dne 22.5.2017 na akci: „Oplocení dětského hřiště na Novém Sídlišti“, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností České ploty, s.r.o.  a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-82/2017

RM nesouhlasí s pronájmem pozemku par. Č. 2714/6 k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem umístění 3 ks stolů (celkem 9 míst) před provozovnou GrizzlyFood s.r.o.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-82/2017

RM revokuje usnesení rady města č. 26-80/2017 ze dne 21.6.2017 na správné znění:

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s připojením pozemku č. parc. 312, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.

Napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

Zároveň upozorňujeme vlastníka pozemku č. parc. 312, k.ú. Stříbrná Lhota, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci.

Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-82/2017

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce prostoru zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy“. Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení:

Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Josef Dvořák, Tomáš Hink.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Starosta odchází – zůstávají přítomni 4 radní.

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 39-82/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy
ze dne 14.6.2017.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-82/2017

Rada města souhlasí s vypracování návrhu na přihlášení do dražebního jednání vedeného proti B.K.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-82/2017

Rada města souhlasí se zajištěním firmy na odstranění stavby soudním exekutorem v rámci exekučního řízení (povinný pan K.).

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-82/2017

RM pověřuje člena rady města pana Davida Řehoře zajištěním potřebných kroků
a dokumentů k procesu sloučení Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420 se Školní jídelnou Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-82/2017

RM bere na vědom, že OSMI řeší opravu silnice v prostoru autobusové zastávky
u marketu Penny.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-82/2017

RM konstatuje, že po dobu nedostupnosti městského architekta Víta Kučery nebude vyžadováno k žádostem stavebníků jeho stanovisko.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-82/2017

Rada města odvolává pana Miloše Navrátila z funkce člena Školské řady ZŠ Komenského 420 a z funkce člena správní rady společnosti Magdaléna o.p.s. a to k 31.7.2017.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 46-82/2017

RM vzala na vědomí výsledky hlasování o participativním rozpočtu 2017 a na jejich základě se rozhodla rozdělit finanční prostředky, určené na participativní rozpočet, ne pouze jednomu vítězi, ale pro první čtyři projekty a to v této výši:

1. – 60 tis., 2. – 150 tis., 3 – 60 tis. a 4. – 30 tis. Kč (celkem 300 tis. Kč)

PRO: 4           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Hana Kotoučová Ph.D.                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                             radní                                                                      starosta

 

Vyvěšeno: 31. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět