Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 80 ze dne 21. 6. 2017

usnesení ke stažení zde

 Přítomni:       starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová

                        radní:                                     David Řehoř, MBA

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová (později)

           radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (později)

 

tajemnice:                             Věra Landová

zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

                      

Usnesení č. 1-80/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 80 dne 21. 6. 2017.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-80/2017

Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, o zřízení funkčního místa referenta OKS a to ve výši jednoho pracovního úvazku s účinností po dohodě, nejlépe od 1.8.2017.

PRO: 5           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 OKS                      

 

Usnesení č. 3-80/2017

RM souhlasí s akcí Hurá prázdniny“, která se bude konat 28. 6.2017 od 16:30 do 22:00 hodin u Zadního rybníka.

PRO: 5           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-80/2017

RM souhlasí s darováním vstupenek každému členu týmu Mníšeckých lvů, kteří reprezentovali Mníšek pod Brdy na letošních Hrách bez hranic ve Voznici.

PRO: 5           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-80/2017

RM schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 (linka č. 446).

RM pověřuje starostu podpisem dodatku.

PRO: 5           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-80/2017

RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu pro mateřskou školu pro Obec Černolice z důvodu nedostatečné kapacity pro všechny žádající obce.

PRO: 5           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-80/2017

RM bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy za rok 2016 ve výši Kč 129.792,50 a souhlasí s jeho rozdělením:

Kč 80.000,- do rezervního fondu,

Kč 20.000,- do fondu odměn a

Kč 29.792,50 do investičního fondu.

PRO: 5           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-80/2017

RM souhlasí s tím, aby MŠ Nová 499 přijala věcný dar, Primalex v hodnotě 12.792,- Kč na výmalbu prostor MŠ od pana Pavla Jirouška, Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 9-80/2017

RM bere na vědomí zápis č. 23 z jednání Redakční rady zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 12. 6. 2017.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-80/2017

RM schvaluje znění a uzavření smluv o zajištění odborné praxe studenta VOŠ TRIVIS Praha s.r.o. - pro studenty: R., D., F., M., K., S..

RM pověřuje starostu podpisem smluv.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 11-80/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Ahold Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-80/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na akci: „Stavební úpravy šaten kontejnerových tříd za účelem změny užívání na třídu“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a dodavatelem ZRUP Příbram, a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-80/2017

RM souhlasí s pověřením výkonu TDI a koordinátora BOZP na akci: „Stavební úpravy šaten kontejnerových tříd za účelem změny užívání na třídu“ pana Tomáše Hinka a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-80/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní J. T. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 697 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 4855/16 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě Pod Hřištěm“  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2018.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-80/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní K. K. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 401 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 903/17 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 15 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2018.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-80/2017

RM bere na vědomí realizaci zemních prací spojených s přeložením dálkových kabelů optiky a bouráním propustků v rámci realizace chodníku na Dobříšské během akce „Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy“ a souhlasí s realizací těchto prací.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 17-80/2017

RM souhlasí s realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě V Rymani
– U Nádraží – Kamenná za podmínky, že stávající světla budou nahrazena LED světly.

RM souhlasí s navýšením finančních prostředků související se změnou světel.

RM pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-80/2017

RM bere na vědomí Plán obnovujících oprav na následující rok 2018 a Návrh akcí pro Plán obnovy a investic na následující rok 2018 a na výhledové období 5 let.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-80/2017

Rada města bere na vědomí znalecký posudek o ceně obvyklé stavby trafiky se zázemím umístěné na pozemku p.č. 2889, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Rada města souhlasí se zahájením jednání s panem P. C. o odkoupení stavby trafiky se zázemím za odkupní cenu, která bude předmětem jednání.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-80/2017

RM souhlasí s výměnou oplocení  části pozemku č.parc. 1444/1, k.ú. Mníšek pod Brdy z ulice Lhotecká.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-80/2017

RM souhlasí s předloženým řešením likvidace dešťových vod s odtokem do jednotné kanalizační stoky z pozemku č.parc. 251, k.ú. Mníšek pod Brdy. 

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-80/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby č. EP-12-6002905/1 Mníšek pod Brdy (B1117) kNN pro č.p. 299.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-80/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby č. IP – 12-6008969/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 2495/4.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-80/2017
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na výkon funkce TDI na akci „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“ dle úprav, které provedl projektový manager.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-80/2017

RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na výkon funkce BOZP akci „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“ dle úprav, které provedl projektový manager.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-80/2017

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s připojením pozemku č. parc. 21, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.

Napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

Zároveň upozorňujeme vlastníka pozemku č. parc. 312, k.ú. Stříbrná Lhota, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci.

Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-80/2017

RM souhlasí s opravou střechy zdravotního střediska pro dospělé, Komenského 886, na pozemku č. parc. 215/4, k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vyřízením náležitostí k podání žádosti o stavební povolení a vypsáním soutěže na zhotovitele.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 28-80/2017

RM souhlasí s uvolněním částky 5.000,- Kč na péči o klienta rané péče Diakonie CČE – Středisko Praha.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1  (Řehoř)        starosta nepřítomen

 

Usnesení č. 29-80/2017

RM souhlasí s uvolněním částky 3000,- Kč na uhrazení dluhu za kroužek dle žádosti č.j. 5828/2017.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0           starosta nepřítomen

 

Usnesení č. 30-80/2017

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání 18. komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 12. 6. 2017.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0           starosta nepřítomen

 

Usnesení č. 31-80/2017

RM na základě § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje výjimku z počtu žáků ve třídě a to navýšení nejvyššího počtu žáků v třídách školy maximálně o 4 žáky ve třídě či skupině a rovněž možnost vyučovat menší počet žáků a to maximálně o 3 žáky ve třídě či skupině podle potřeb školy Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0           starosta nepřítomen

 

Usnesení č. 32-80/2017

RM souhlasí a doporučuje sloučení organizací Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a Školní jídelna Mníšek pod Brdy od 1. 1. 2018 dle návrhu obou stávajících ředitelek.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-80/2017

RM souhlasí se setrváním ředitelky Školní jídelny Mníšek pod Brdy, paní Dagmar Charvátové, ve funkci do 31.12.2017.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-80/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420,
Mgr. Michaele Pažoutové, za 1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-80/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy, Bc. Marii Šretrové,
za 1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0         nepřítomna 1

 

Usnesení č. 36-80/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Nová, Mníšek pod Brdy, Mgr. Petře Poučkové,
za 1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-80/2017

RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Janu Danielovi,
za 1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:   4          PROTI: 1                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

Usnesení č. 38-80/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886,
Mgr. Marcele Krákorové, za 1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu-.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarostka                                                       starosta

 

 

Vyvěšeno: 17. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět