Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 79 ze dne 7. 6. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

                      radní:                                     David Řehoř, MBA

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová (později)

 

        tajemnice:                             Věra Landová

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

Omluvena:   radní:                                    Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

                         

Usnesení č. 1-79/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 79 dne 7. 6. 2017.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-79/2017

RM konstatuje, že souhlas s vyčištěním strouhy u Nebeského rybníka pod Skalkou stále trvá a souhlasí se spolufinancováním akce do výše 70. tis.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-79/2017

RM souhlasí s úpravou výpůjční doby Městské knihovny Mníšek pod Brdy:

středa – dětské oddělení, 12.00-17.00,

čtvrtek – dospělé oddělení, 8.30-11.00 a 12.00-18.00.

Toto opatření, letní provoz, bude platné pro období od 3. 7. do 31. 8. 2017. vč.

RM dále souhlasí se zrušením výpůjční doby a uzavřením dětského oddělení v týdnu od 21. 8. do 25. 8. 2017 z důvodu konání příměstského tábora a využití dětského oddělení jako zázemí pro účastníky akce.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-79/2017

RM souhlasí s přijetím daru od Družstva Eurosignal, který je věnován na ceny pro vítěze Brdského kosa 2017 a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy.

RM pověřuje podpisem této smlouvy.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-79/2017

RM souhlasí s navrženou cenou vstupného na závěrečný koncert MKL a sice: 150,- Kč v předprodeji a 200,- Kč na místě před koncertem

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-79/2017

RM souhlasí s proplácením 70% nákladů dopravného na zájezdy a vstupenky na kulturní akce Klubu důchodců Mníšek pod Brdy a to do výše schváleného ročního příspěvku.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-79/2017

RM bere na vědomí doplněné zápisy z jednání Komise pro územní plánování a rozvoj města ze dne 16.7.2015, 3.9.2015, 1.10.2015, 3.11.2016 a 12.1.2017

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-79/2017

RM bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou
ze dne 3.5.2017

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

16:45 – příchod radní Šretrové - přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 9-79/2017

RM bere na vědomí zápis z jednání č. 17 Komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 15.5.2017.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-79/2017

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s

Kč 3800,-.

PRO: 3                       PROTI: 1                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-79/2017

RM bere na vědomí akce plánované v prostorách restaurace Na Marjáně ve dnech 17.6.2017, 20.6.2017 a 18.8.2017.

RM konstatuje, že nemá kompetence udělovat výjimky ze stanovení hodiny nočního klidu, která je určena na 22. hodinu.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-79/2017

RM souhlasí s poskytnutím prostoru poustevny v areálu Skalka dne 2.8.2017 od 20 do 21 hodin k meditaci skupiny věřících.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-79/2017

RM souhlasí s pořádáním akce „Den sousedů“ dne 29.6.2017 od 16 hodin na louce
u Zadního rybníka za podmínky, že s organizátorem akce dojde k předání prostor před i po akci z důvodu zajištění pořádku. Organizátor zajistí jedno mobilního WC. Město nebude zajišťovat sekání a hrabání trávy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-79/2017

RM souhlasí s využitím pozemku u Zadního rybníku v Mníšku pod Brdy pro stanování 5.C základní školy v termínu 26.6 – 28.6.2017 (jedna noc dle počasí).

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-79/2017

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta vyšší odborné školy TRIVIS s.r.o. – student Neuman Lukáš.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a TRIVIS s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-79/2017

RM schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) Nákup učebnic a pracovních sešitů pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a pověřuje Mgr. Michaelu Pažoutovou, ředitelku školy, realizací potřebných kroků při dodržení schválných Zásad a postupů při zadávání VZMR.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek v identickém složení: Mgr. Michaela Pažoutová (předsedkyně), Daniela Páterová (členka), Mgr. Hana Kedajová (členka), Ing. Martin Škarda (člen), Bc. Petra Veselá (členka, zapisovatelka).

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-79/2017

RM do doby uzavření nájemní smlouvy nemůže podpořit akci 24.6.2017 za rybníky v Mníšku pod Brdy, kterou organizuje TRAWA z.s. a zároveň do doby koordinace s projektem školka Andílek.

Bude domluvena koordinační schůzka.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  FO

 

Usnesení č. 18-79/2017

RM souhlasí s vyřazením pohledávek – neinvestiční náklady na žáky ve výši 118.557,- Kč do podrozvahové evidence a doporučuje zastupitelstvu města vyřazení těchto pohledávek schválit.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 19-79/2017

RM souhlasí se zadáním studie nového MÚ Mníšek pod Brdy společnosti Atelier Kvadrant s.r.o. na základě upřesněných požadavků Města a jednotlivých odborů MÚ.  RM pověřuje starostu podpisem objednávky do částky 75 tis + DPH.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-79/2017

RM souhlasí s předloženou nabídkou od firmy VERA na rozšíření programu o MP mobilní kancelář, Pokutové bloky, kompozitní služby (VERAeGON Client AISEO a AISC) pro městskou policii. Cena je včetně implementace a školení na místě.

RM souhlasí s navýšením rozpočtu o částku 64.301,24 na položku Nájemné programu VERA (6171).

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-79/2017

RM neschvaluje finanční spoluúčast s obcí Čisovice na opravě cesty ke statku Endurance Centrum Mníšek pod Brdy.

PRO:              PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-79/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu v penzionu U Kožíšku – dům
č.p. 291 na pozemcích parc. č. 2250, 2251 A 2252 V K.Ú. Rymaně předem vybranému zájemci panu V. Ch. na dobu jednoho roku na přechodné bydlení z důvodu rekonstrukce rod. domu v Čisovické ulici.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-79/2017

RM bere na vědomí výsledek jednání se společností Kovohutě Holding DT a.s. a schvaluje další postup jednání.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-79/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a panem F.S., strážníkem městské policie,  po dobu výkonu pracovního poměru, na byt č. 16 v ul. Skalecká 519 od  1.6. 2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-79/2017

RM ruší usnesení č. 16-78/2017.

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 8 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 ocelkové ploše 29,2 m2.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-79/2017

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti č. 622/2017-SML mezi Městem Mníšek pod Brdy a Povodím Vltavy, státním podnikem. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-79/2017

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu společnosti ELTODO Citelum
k provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Mníšku pod Brdy v roce 2016.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-79/2017

Rada města bere na vědomí roční zprávu o provozování vodohospodářského majetku za rok 2016 provozovatelem, společností 1. SčV a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-79/2017

Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce příjezdové komunikace k zámku
na pozemku č.parc. 347/1,2,3 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vyřízením náležitostí k ohlášení stavby, k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a následné realizaci.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 30-79/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 17_SOBS01_4121291713, v odběrném místě č.parc. 347/3, k.ú. Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-79/2017

RM  souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 Plánovací smlouvy ze dne 16.10.2013 uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VALDEKO s.r.o. a Ing. M. Šandlem a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č.1.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-79/2017

RM souhlasí se zněním Smlouvy o postoupení práv a povinností z Plánovací smlouvy ze dne 16.10.2013  a dodatkem č. 1 mezi společností VALDEKO s.r.o. a Ing. M.Šandlem a společností LIGENA s.r.o.  a postupuje věc k projednání  do ZM.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-79/201

RM souhlasí s přístavbou rekreačního objektu na pozemku č. parc. 270; 271/1; 272, k.ú. Rymaně.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-79/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IE-12-6000802/1- Mníšek NN v ul Pražská, Komenského

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-79/2017

RM nesouhlasí s dočasnou stavbou skladového a prodejního centra na pozemcích č. parc. 1965/82 a 2170/5, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-79/2017

RM  souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výstavbu komunikace na pozemku  č.parc. 1733/10, 1738/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-79/2017

RM  souhlasí  se stavbou  vrtané studny na pozemku  č.parc. 1080/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4           PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-79/2017

RM  souhlasí se  stavbou kanalizační přípojky pro pozemek č.parc. 270, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení pozemku č.parc. 2890/16 a 2896/2, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-79/2017

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č.parc. 35/27, k.ú. Stříbrná Lhota s  připojením pozemku č. parc. 35/27, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM upozorňuje stavebníka, že napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-79/2017

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 414/10, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-79/2017

RM  souhlasí se změnou užívání části  dokončené stavby na pozemku č.parc. 1965/38 ; 1965/71, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření PS na garanci úhrady navýšeného odběru pitné vody z veřejné sítě a navýšeného množství odváděných odpadních vod na ČOV.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-79/2017

RM souhlasí s předloženou  PD ve stupni studie pro stavbu  rodinného domu na pozemku č.parc.  281/6, k.ú. Stříbrná Lhota a požaduje předložení PD v dalším stupni pro územní a stavební řízení.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-79/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Přivaděč pitné vody – vodovod pro veřejnou potřebu“ vedený po pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy č. parc.  2716/2, 2716/4, 2716/5, 2716/6, 2719/3, 2753, 2864/5, 2870/2, 2883, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a Svazkem obcí VOK  Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-79/2017

RM souhlasí se stavbou sauny a skladu na pozemku č.parc. 996/61, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-79/2017

RM souhlasí s uzavřením trojstranné Dohody o zrušení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2890/32, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Středočeským krajem, Městem Mníšek pod Brdy a společností OPTRAL, spol. s r.o. Rada města pověřuje starostu podpisem této dohody..

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 46-79/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 2 k budoucí Kupní smlouvě  ze dne 24.4.2013 ve znění dodatku č.1 ze dne 24.3.2014 uzavřeného mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností EuroMart PR, s.r.o. a postupuje věc k projednání  do ZM.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 47-79/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo 17_SOP_01_4121291722, v odběrném místě č.parc. 2889, k.ú. Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 48-79/2017

RM souhlasí se stavebními úpravami objektu pro rodinnou rekreaci na pozemku č. parc. 289/1 a 289/2, k.ú. Rymaně.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 49-79/2017

RM revokuje usnesení 3-75/2017 tak, že změna organizačního řádu MÚ Mníšek pod Brdy - navýšení o jedno pracovní místo na OSMI - sběrný dvůr, je s platností na dobu určitou
do 31.12.2017.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 50-79/2017

RM souhlasí s uzavřením pojistní smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která ji bude způsobena.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 51-79/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 10.05.2017.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 52-79/2017

RM bere na vědomí rezignaci pana Radovana Straky na funkci člena Komise pro životní prostředí.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 53-79/2017

RM, jako zřizovatel příspěvkových organizací:

Základní škola Mníšek pod Brdy, okr. Praha-západ, Komenského 420,

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886,

Školní jídelna Mníšek pod Brdy, Komenského 420,

Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ,

Mateřská škola Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ,

Domov pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy,

Schvaluje, dle předložených podkladů, účetní závěrky jednotlivých zařízení za rok 2016.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 54-79/2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku a závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2016 a to bez výhrad.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka                                                       starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 6. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět