Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 78 ze dne 22. 5. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

        radní:                                     David Řehoř, MBA

 

        tajemnice:                             Věra Landová

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

                                     

                        

Usnesení č. 1-78/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 78 dne 22. 5. 2017.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-78/2017

RM souhlasí s přispěním Kč 5000,- na provoz Linky bezpečí, z.s. v roce 2017.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-78/2017

RM bera na vědomí výroční zprávu Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2016.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-78/2017

RM souhlasí se zapůjčením ozvučovacího systému na akci MŠ Nová dne 31.5.2017 za  podmínky, že bude zajištěna odborná obsluha zvukařem.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 5-78/2017

RM nesouhlasí  se záměrem dělení pozemku dle varianty č. 1,2,3 parc. č. 2363/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem prodeje.

RM nesouhlasí s upravením pozemku parc. č. 2417 a následným využitím jako  příjezdovou komunikaci k nemovitosti.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-78/2017
RM doporučuje nákup pozemků parc.č 1881, 222m2, LV 3434

1894/1, 1748m2, LV 3434,1894/2, 1131m2, LV 3434

2917/7, 40m2, LV 3626,9/7, 39m2, LV 3626

1011/33, 117m2, LV 3626,1246/8, 218m2, LV 3626

1246/9, 54m2, LV 3626,1258/3, 115m2, LV 3626

1895/1, 461m2, LV 3626,825/7, 280m2, LV 3439

795/2, 173m2, LV 3439,799/4, 298m2, LV 3439

777/10, 24m2, LV 3439 do majetku města za celkovou dohodnutou kupní cenu 1.900.000,- Kč.

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0   (D. Páterová -  nepřítomna)

 

Usnesení č. 7-78/2017

RM nesouhlasí s udělením výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2016 o stavební uzávěře v lokalitě Pod Štítkem pro stavbu IV-12-6018405 na pozemcích č. parc. 2916/5, 1698/1, 1949/3, 1949/10, k.ú. Mníšek pod Brdy.

  PRO: 5                    PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-78/2017

RM  souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 1601/30, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad. Napojení na vodovodní řad bude možné až po zajištění dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-78/2017

RM  souhlasí projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794) na pozemku č. parc. 2159/5 a 2159/4, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-78/2017

Rada města souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo na realizace akce „Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností HES stavební s.r.o. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-78/2017

RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Šťastný asfalt na opravu části komunikace v ulici Micíkova. Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky. 

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-78/2017

RM schvaluje realizaci akce předláždění 3 přechodů pro chodce bílou kostkou v ulici Skalecká. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Sates Čechy s.r.o. na realizaci akce předláždění 3 přechodů pro chodce. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-78/2017

RM ruší usnesení č. 33-72/2017 – vypsání výběrového řízení na byt č. 5

RM souhlasí s přidělením městského bytu č. 5 v ul. Skalecká 519, Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci  panu R.P. na dobu určitou 3 měsíce za podmínky splnění zásad pro pronajímání bytů ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-78/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 401 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 903/17 předem vybranému zájemci paní K. K.  Zahrádka pod pořadovým číslem 15 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá na dobu určitou do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-78/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem J. K. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 809 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 76/17 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 6 v zahrádkářské osadě Pod Hřištěm“   na dobu určitou do konce roku 2018.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-78/2017

RM souhlasí s přidělením městského bytu č. 8 v ul. Skalecká 519, Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci  panu M.V., zaměstnanci Obvodního oddělení  Policie ČR.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-78/2017

RM schvaluje postup dodatečného povolení kanalizačního řadu (stoky B1-4) a doprojednání dědictví po paní J. K.

RM určuje zástupce RM k jednání v této věci - paní Danielu Páterovou, včetně jednání s paní V. B. ve věci umístění kanalizačního řadu v pozemku č.parc. 353/9, k.ú. SL.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-78/2017

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1631, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s využitím stávající jímky pro odvod splaškových vod z pozemku č. parc. 1630, k.ú. MpB po jeho demolici k odvodu splaškových vod z budoucího RD.
RM souhlasí s využitím stávající vodovodní přípojky pro pozemek č. parc. 1630, k.ú. MpB po jeho demolici pro budoucí RD.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-78/2017

Rada města bere na vědomí informace o možnostech zřízení nové kanceláře
ve stávající budově MÚ v Mníšku pod Brdy a pověřuje OSMI přípravou dle varianty 1.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-78/2017

RM bere na vědomí zprávu o investičních nákladech na akci“ „Stavební úpravy šaten kontejnerových tříd za účelem změny v užívání na třídu“ a pověřuje OSMI vyřízením náležitostí k podání žádosti o stavební povolení a následné realizaci.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-78/2017

RM souhlasí s provedením opravy oplocení kolem rekultivované skládky v Dolíkách. RM souhlasí se zadáním realizace firmě RaDa Truhlářství a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-78/2017

RM souhlasí s převodem financí získaných na základě Smlouvy o pachtu pozemků na Pivovárce na položku zeleně.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-78/2017

Rada města souhlasí s vybudováním příjezdové komunikace k zadnímu vchodu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy ve variantě 2 na pozemku č. parc. 819/3 a 830/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vyřízením náležitostí k podání žádosti o stavební povolení a následné realizaci.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-78/2017

RM pověřuje OSMI zadáním poptávky tvorby projektu na mateřskou školku
v Rymani.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka                                                      starosta

Vyvěšeno: 31. 5. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět