Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 77 ze dne 10. 5. 2017

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:       starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová

                        radní:                                     David Řehoř, MBA

           radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (od 18:15)

 

          tajemnice:                             Věra Landová

          zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluvena:   radní:                                    Bc. Marie Šretrová

 

Usnesení č. 1-77/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 77 dne 10. 5. 2017.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-77/2017

RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města navržené pro rok 2017 a to rozpočet:

Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420,

Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886,

Školní jídelny Mníšek pod Brdy,

Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ,

Mateřské školy Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ

a Domova pro seniory Pod Skalkou.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 3-77/2017

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci/projekt „Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy“ z Programu 2017 Podpora rozvoje a obnovy základních škol pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského investičního fondu.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Dostavila se radní Kotoučová (18:15)

 

Usnesení č. 4-77/2017

RM pověřuje starostu zahájením jednání se zástupci společnosti Kovohutě Halda spol. s r.o..

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-77/2017

RM souhlasí s formulací podkladů k zadání zpracování strategického plánu města Mníšek pod Brdy a pověřuje Ing. Hanu Kotoučovou Ph.D. jeho dopracováním.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 6-77/2017

Rada města:

 

 1. J m e n u j e konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace ZŠ, Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy ve složení:

   

  předseda komise   

         Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                  zástupce zřizovatele

   

  členové komise:

         Bc. Marie Šretrová                                 zástupce zřizovatele   

         Dita Sýkorová                                         zástupce krajského úřadu

         Mgr. Eva Burešová,                               odborník v oblasti st. správy (ředitel ZŠ Dobříš)

         Mgr. Markéta Kopalová                         zástupce pedag. pracovníků školy

         PaedDr. Jitka Kozáková                        zástupce ČŠI

         Mgr. Vladimíra Burdová                         zástupce školské rady

   

  II. P o v ě ř u j e  Věru Landovou, výkonem funkce tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele Základní školy, Komenského 886


   
  III. U k l á d á  předsedovi konkurzní komise zajistit činnost komise při konkurzním řízení
  v souladu s ustanovením § 3 a násl. vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění

  PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

   

  OKS

 

Usnesení č. 7-77/2017

RM bere na vědomí pořádání akce „Den dětí a seniorů“ dne 20.5.2017 od 10 do 19 hodin a souhlasí s uzavírkou místní komunikace – křižovatka ul. Ke Škole a Nádražní až po hranu hřbitova.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-77/2017

RM bere na vědomí žádost o pronájem pozemku 1000/1 k.ú. MpB a pověřuje místostarostku jednáním se spolkem TRAWA a společností Montessori školy Andílek o.p.s. o dalším využití pozemků za rybníky.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-77/2017

RM souhlasí s pořádáním šestého ročníku Pivních slavností na pozemcích města Mníšek pod Brdy v předzámčí dne 30.9.2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-77/2017

RM nesouhlasí s navýšením finančního příspěvku pro akci 21.5.2017 Pony Expressu.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-77/2017

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru č. 15 ze dne 3. května 2017.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-77/2017

RM nesouhlasí s pronájmem městského kulturního střediska pro svatební oslavu.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-77/2017

RM bere na vědomí oznámení MěÚ Černošice o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Kytín dne 6.6.2017 od 13 hodin v zasedací místnosti MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-77/2017

RM souhlasí s přispěním Kč 5000,- na provoz Protialkoholní záchytné stanice.

RM souhlasí se zapracování této částky do rozpočtového opatření.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Městem Mníšek pod Brdy a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 15-77/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k plánovací smlouvě ze dne 28.3.2013, evid. č. smlouvy MMpB 84/2015 uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS real, s.r.o.. Rada města pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-77/2017

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k plánovací smlouvě ze dne 28.3.2013, evid. č. smlouvy MMpB 136/2013 uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS real, s.r.o.. Rada města pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17 -77/2017

Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „ATS Na Kvíkalce, Mníšek pod Brdy“ a vybírá nabídku společnosti  1.SčV, a.s. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka                                                       starosta

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět