Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 76 ze dne 3. 5. 2017 (anonymizováno)

anonymizované usnesení ke stažení zde

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

        tajemnice:                             Věra Landová

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluveni:   radní:                                     David Řehoř, MBA

                         

 

Usnesení č. 1-76/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 76 dne 3. 5. 2017.

PRO:   3          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-76/2017

RM bere na vědomí kritéria pro příjem dětí do mateřských škol v Mníšku pod Brdy – MŠ Nová 499 a MŠ 9. května – platná pro školní rok 2017/2018.

RM doporučuje upravit kriteria MŠ 9. května - vypustit bod č. 1.2.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Dostavila se radní Kotoučová - v 17:20 hod.

 

Usnesení č. 3-76/2017

RM bere na vědomí výpověď paní Dagmar Charvátové, ředitelky Školní jídelny Mníšek pod Brdy, z pracovního poměru.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-76/2017

RM souhlasí s tím, aby Základní škola Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420 přijala finanční dar Kč 2.000,-  od dárce JET 1 s.r.o.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-76/2017

RM bere na vědomí oznámení o konání společného jednání o návrhu změnu č. 1 územního plánu Líšnice, které se koná 23.5.2017 na MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-76/2017

RM souhlasí s konáním závodů v orientačním běhu dne 8.5.2017 jehož organizátorem je USK Praha, oddíl orientačního běhu.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-76/2017

RM bere na vědomí nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o. na informační systém Usnesení.cz.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatků smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019:
Dodatek č. 11 - linka 317 Smíchovské nádraží – Dobříš, Dodatek č. 12 - linka 320 Smíchovské nádraží – Rymaně, Dodatek č. 11 - linka 321 Smíchovské nádraží – Stříbrná Lhota, Dodatek č. 9 - Linka 449 MpB – Jíloviště.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-76/2017

RM bere na vědomí informace o celkovém vyúčtování všech položek kalkulace vodného a stočného za rok 2016.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 10-76/2017

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 10 v ul. Skalecká č.p. 519, Mníšek pod Brdy na dobu neurčitou za nájemné 140,- Kč/m2.

RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, který mění dobu nájmu na dobu neurčitou a výši nájemného za 140,- Kč/m2.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-76/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 697 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle  situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 4855/2016 předem vybranému zájemci p. J. T.. Zahrádka pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě „Pod Hřištěm“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-76/2017

RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem M.Z. strážníkem městské policie na byt č. 16 v ul. Skalecká 519  ke dni  30.4. 2017.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD předem vybranému zájemci panu
F. S. strážníku městské policie.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-76/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně garáže, zahradního bazénu, pergoly a oplocení na pozemku č.parc. 414/34, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM souhlasí se stavbou  kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č. parc. 414/34, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-76/2017

RM souhlasí s připojením pozemku č.parc. 86, k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a s uvedením pozemku č.parc. 90, k.ú. Rymaně  ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:  4                      PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene služebnosti stavby IP – 12- 6007781/1 – název stavby Stříbrná Lhota- kNN  pro p.č. 413-32.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-76/2017

RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy – Madlenky posílení v.v.NN (IE-12-6006763)“ – uložení kabelového venkovního vedení NN do země za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že při stavbě dojde se střetem s vodovodním řadem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jehož provozovatelem je 1. SčV, a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV-12-6018235/VB/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 547/1. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby „IE-12-6000424/1 - Mníšek pod Brdy, kVN 2. etapa“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby IV-12-6015117/1- Mníšek pod Brdy, Rymaně pro P389/1,kVN, TS, kNN pro VB.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV-12-6018301 Mníšek p Brdy, kNN pro p.č. 1949/4 a 5.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby „EP-12-6002990/1 - Mníšek pod Brdy, p.č. 832/5 – přeložka  kVN“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV-12-6018305/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 996/17. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-76/2017

RM souhlasí s předloženou stavbou přístřešku na  pozemku č.parc. 412/2, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:              PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-76/2017

RM   souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 257/1, k.ú. Rymaně.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-76/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 1601/1, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad. Napojení na vodovodní řad bude možné až po zajištění dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-76/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na Oplocení dětského hřiště na Novém Sídlišti mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou České ploty, s.r.o.. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-76/2017

RM souhlasí s opravou části jednotné  kanalizační stoky v ul Dobříšská a s vybudováním  kanalizačních přípojek pro pozemky č.parc. 471; 473; 448;446, k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením pozemků č. parc. 471; 473; 448;446, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s majiteli jednotlivých nemovitostí.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 28-76/2017

RM souhlasí se změnou organizačního řádu MÚ Mníšek pod Brdy a to navýšením
o jedno pracovní místo na stavebním úřadu.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-76/2017

RM vyhlašuje Konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886 a procesními úkony pověřuje tajemnici MÚ Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-76/2017

RM souhlasí se zadáním monitoringu situace v Mníšku pod Brdy, který bude zaměřen na problémy s dětmi a mládeží, sociálně vyloučené rodiny. Vybraná organizace bude předložena ke schválení RM.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-76/2017

RM souhlasí s likvidací invazivního druhu bolševník velkolepý nejen na pozemcích města, ale i na soukromých pozemcích v i k.ú. MpB, levá strana od dálnice (směrem na Prahu) viz mapa rozšíření.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-76/2017

Rada města schválila výsledek výběrového řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje pana Mgr. Jaroslava Pešiceho, do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Mníšek pod Brdy s účinností

od 9. 5. 2017 a ukládá tajemnici MÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-76/2017

Rada města schvaluje poskytnutí prostoru uhelny v Městském kulturním středisku (MKS) a okolí MKS Asociaci dobrovolných záchranářů České republiky, z. s. v rámci metodického cvičení zdravotnických družstev SOS Extreme v termínu 13. 5. 2017 a to v době od 8:00 do 20:00, za účelem jedné z disciplín tzv. „Aktivního střelce“, a to za podmínky, že organizátor zajistí řádné zabezpečení, aby nedošlo k úrazu občanů a turistů Mníšku pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-76/2017

RM schvaluje znění a uzavření Dohody o přeúčtování nákladů mezi Základní uměleckou školou Řevnice a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené dohody.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                       starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 11. 5. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět