Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 75 ze dne 19. 4. 2017

usnesení ke stažení zde

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      radní:                                     David Řehoř, MBA            

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

        tajemnice:                             Věra Landová

       zapisovatelka:                       Jaroslava Svitálková

 

 Omluveni:    místostarostka:                      Daniela Páterová

                       radní:                                     Bc. Marie Šretrová

                       

 

Usnesení č. 1-75/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 75 dne 19. 4. 2017.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

 

Usnesení č. 2-75/2017

RM ruší usnesení č. 13-74/2017 o posunutí uzávěrky zpravodaje č. 261.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-75/2017

RM souhlasí se změnou  organizačního řádu MÚ Mníšek pod Brdy

a to s navýšením jednoho pracovního místa na OSMI - sběrný dvůr.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-75/2017

RM bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24.3.2017 o nejvyšším povoleném počtu žáků ve škole Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ, na 800 žáků s účinností od 1.9.2017.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-75/2017

RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na finanční dar ve výši Kč 11.025,- Kč mezi Základní školou Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-75/2017

RM bere na vědomí zápis č. 8 ze setkání školské rady ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 ze dne 13.3.2017.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-75/2017

RM bere na vědomí zvýšení cen obědů pro děti a cizí strávníky ve Školní jídelně, Komenského 420, s platností od 1.5.2017:

cizí strávníci 64,-Kč, MŠ 24,- Kč, ZŠ 6–10 let 27,- Kč, ZŠ 11-14 let 28,- Kč
a ZŠ 15 a více let 30,- Kč.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-75/2017

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy s Agenturou Petřinová s.r.o. na vystoupení umělce během Mníšeckého kulturního léta 2017.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Agenturou Petřinová s.r.o., jejíž umělec vystoupí v Mníšku pod Brdy v rámci Mníšeckého kulturního léta.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-75/2017

RM souhlasí s navrženou cenou vstupného na zahajovací koncert MKL tj. 200,- Kč/ks v předprodeji a 250,- Kč/ks na místě před koncertem.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-75/2017

RM schvaluje uzavření náměstí F.X.Svobody z důvodu přípravy a konání Skalecké pouti 2017 ve dnech 21. 7. a 22. 7. 2017, a sice takto:

21. 7. od 15:00 spodní část náměstí po obou stranách a 22. 7. po celý den konání akce Skalecká pouť 2017.

RM bere na vědomí uzavírku části silnice v úseku křižovatky Pražská – Čisovická po Křižovatku Pražská – Skalecká.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-75/2017

RM souhlasí s podmínkami pro prodejce (trhovce) na Skalecké pouti 2017, dne 22.7.2017na nám. F.X.Svobody.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 12-75/2017

RM souhlasí s předloženou „Studií využití parcel č. 772/2 a 774/1“ v k.ú. Mníšek pod Brdy a požaduje předložení PD v dalším stupni pro územní a stavební řízení.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-75/2017

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 274/24 v k.ú. Rymaně o výměře 943 m2 předem vybranému zájemci paní J.K. za nabídnutou cenu 1.990.000,- Kč.

RM souhlasí se závazkem vybudovat IS do doby kolaudace RD.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-75/2017

RM souhlasí s vybudováním nové vjezdové brány a vchodové branky na starém hřbitově a vedlejší vchodové branky na novém hřbitově za celkovou cenu 56.984,- Kč včetně DPH.

Dodavatel Firma Jaroslav Zelenka – zámečnictví je vybrán v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-75/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky
a s připojením pozemku č. parc. 368, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

 PRO: 3                      PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-75/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IV–12-6019553 Mníšek pod Brdy, kNN pro po.č. 1267/5, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 17-75/2017

RM souhlasí se změnou  organizačního řádu MÚ Mníšek pod Brdy a to se snížením
1 pracovního úvazku na OKS.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-75/2017

RM stanovila termín květnové vzpomínky na 5.5.2017 v 10 hodin.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-75/2017

RM nesouhlasí s osázením zahrady u budovy městské knihovny – SIALIE
a zařazením tohoto pozemku pro náhradní výsadby.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-75/2017

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 8.3.2017.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-75/2017

RM souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku č. parc. 2714/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy, která bude zastavěna budoucí skautskou klubovnou a doporučuje zastupitelstvu města převod schválit.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-75/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci/projekt “Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-75/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti o účelovou dotaci na akci/projekt „Hasičská zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS".

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                              radní                                                                      starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 5. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět