Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 74 ze dne 5. 4. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:       starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová      

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

           radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                                     David Řehoř, MBA

 

tajemnice:                             Věra Landová

zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

           

Usnesení č. 1-74/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 74 dne 5. 4. 2017.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-74/2017

RM doporučuje jednat se spolkem Trawa z.s. o společném využití areálu za Zadním rybníkem ke spolkovým a vzdělávacím aktivitám.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-74/2017

RM bere na vědomí Zápis č. 16 ze zasedání komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-74/2017

RM bere na vědomí HV ZŠ Komenského 886 za rok 2016 – zisk ve výši
70.007,32 Kč. RM souhlasí s rozdělením zisku následovně:

Kč 11.007,32 převést do rezervního fondu,

Kč 10.000,- převést do fondu odměn,

Kč 49.000,- dar od společnosti IBM bude využit v souladu s uzavřenou smlouvou.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 5-74/2017

RM bere na vědomí oznámení MěÚ Černošice, odboru územního plánování o konání společného jednání o návrhu územního plánu Zahořany dne 9.5.2017 od 13 hod. na MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 6-74/2017
RM bere na vědomí rezignaci paní Terezy Středové na funkci člena Redakční rady Zpravodaje Městečka pod Skalkou.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-74/2017

RM bere na vědomí rezignaci paní Svatavy Baumrukové na funkci člena Redakční rady Zpravodaje Městečka pod Skalkou.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-74/2017

RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu pro 2. stupeň základní školy pro Obec Líšnice z důvodu nedostatečné kapacity pro všechny žádající obce.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-74/2017

RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu pro 2. stupeň základní školy pro Obec Čisovice z důvodu nedostatečné kapacity pro všechny žádající obce.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-74/2017

RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu základní školy pro Obec Klínec z důvodu nedostatečné kapacity pro všechny žádající obce.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-74/2017

RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu pro 1. a 2. stupeň základní školy pro Obec Zahořany z důvodu nedostatečné kapacity pro všechny žádající obce.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-74/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 02/2017 do Ekologického fondu Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-74/2017

RM souhlasí s posunutím termínu vydání čísla 261 Zpravodaje městečka pod Skalkou na začátek června.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-74/2017

RM bere na vědomí zhoršený HV Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2016 – ztrátu ve výši Kč. 889.185,57 a souhlasí s jejím uhrazením z rezervního fondu organizace. V souvislosti s touto úhradou RM souhlasí s doplněním rezervního fondu z fondu reprodukce a to částkou Kč 804.562,03,-.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 15-74/2017

RM bere na vědomí informaci o nabídce na prodej pozemků a pověřuje OSMI pokračovat v jednání s panem P. B. o podmínkách prodeje pozemků.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1 (Řehoř)

 

Usnesení č. 16-74/2017

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 22 o výměře 28,77 m2 v č.p. 555 v ul. Skalecká mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M.Š. zaměstnankyní Domova pro seniory Pod Skalkou, Skalecké nám. 500, 252 10 Mníšek pod Brdy za nájemné 64,- Kč/m2.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-74/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru pronájmu na sociální bydlení mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J.T. na Hladovém Vrchu v č.p. 598 jako 1. uchazečem o bydlení. Pokud by pan J.T. uspěl ve výběrovém řízení na byt č. 5 v č.p. 519, bude bydlení
nabídnuto druhému uchazeči panu K.P.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-74/2017

RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s manžely D. k 31. 3. 2017.

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 809 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. l k č.j. 763/2017 předem vybranému zájemci p. K.. Zahrádka pod pořadovým číslem 6 v zahrádkářské osadě „Pod Hřištěm“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-74/2017

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 274/25 v k.ú. Rymaně o výměře 926 m2 předem vybranému zájemci panu M.B. za nabídkovou cenu 1,950.000,- Kč.

RM souhlasí se závazkem vybudovat IS do doby kolaudace RD.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-74/2017

RM souhlasí s pronájmem pozemků čísla parc. 2053/2 o výměře 530 m2, 2053/16
o výměře 85 m2 a 2053/18 o výměře 870 m2, pozemek 2042/2 o výměře 11097 m2, 2162/19 o výměře 5012 m2 a 2147/1 o výměře 2998 m2, 2053/42 o výměře 183 m2, 2051/7 o výměře 2507 m2 a 1995/37 o výměře 23 m2. Cena za pronájem pozemků činí 4.661,- Kč ročně. 

RM souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a J. P. bytem Líšnice 203, 252 10 Líšnice na dobu určitou do konce roku 2018 a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 21-74/2017

RM souhlasí s návrhem předložené kupní smlouvy na pozemky číslo parc.1859/13
o výměře 11 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy – pozemek pod trafostanicí mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. za celkovou kupní cenu 8.250,- Kč.
RM doporučuje věc k projednání do ZM.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 22-74/2017

RM souhlasí s vybudováním veřejného parkovacího stání na pozemku par.č. 1796  
o celkové  výměře 65 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se spoluúčastí SVJ 597-597 Mníšek pod Brdy na úhradě zakázky
ve výši 30.000,- Kč

Dodavatel bude vybrán v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-74/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 33/1, 33/2, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad za podmínky  uvedení pozemku č.parc. 34, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

RM upozorňuje stavebníka, že napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-74/2017

RM  souhlasí  se stavebními úpravami RD na pozemku p.č. 200,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-74/2017

RM  souhlasí se změnou stavby před dokončením rodinných domů o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemcích č. parc. 2714/81, 108 k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-74/2017

RM bere na vědomí výsledky Statického posudku na objekt Městského úřadu v Mníšku pod Brdy, Dobříšská 56.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-74/2017

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 154 a 155/1,  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.

Napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku
ve vodovodní síti.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-74/2017

RM z došlých nabídek poptávkového řízení na dodávku TDI a KBOZ na akci „ATS Na Kvíkalce“ vybírá nabídku firmy Tomáš Hink – inženýrská a technická činnost.  

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Tomáš Hink – inženýrská a technická činnost a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM zároveň doplňuje Tomáše Hinka jako člena Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek akce „ATS Na Kvíkalce“.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-74/2017

RM souhlasí s provedením kořenové clony lípy u ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy před zahájením stavebních prací na výstavbě školního pavilonu dle zadání v Návrhu ochrany stromů.

RM souhlasí s úpravou parkoviště dle varianty A.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-74/2017

RM souhlasí s vybudováním oplocení mezi areálem ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy č.parc. 837/7, 837/5 a pozemkem manželů V. č. parc. 837/10 a souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením plotu mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely V.. RM pověřuje starostu podpisem objednávky firmě České ploty, s.r.o..

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-74/2017

RM souhlasí se záborem části  komunikace na pozemku parc.č. 17/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací u  Káji Maříka dne 24.6. 2017 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání  akce 12. ročník „Festivalu vína“ bez poplatku.

RM souhlasí s parkováním vystavovatelů před kulturním střediskem.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-74/2017

RM bere na vědomí Studii Posouzení rizikovosti záměru“ „Revitalizace území Kovohutě Halda s.r.o.“ a ukládá OSMI svolat osobní jednání se zástupci společnosti CZ BIJO a.s.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-74/2017

Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Fabiánek, z.s. na adresu Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-74/2017

 Rada města na doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Projektový management realizace projekt „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy vybírá nabídku společnosti MP Consulting Ing. Milan Oleríny na výkon projektového manažera.

Rada města pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-74/2017

RM schvaluje znění a uzavření SOD mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Mgr. Lenka Moštěková – TOJA na zhotovení dětského hřiště na pozemku 709/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE


Usnesení č. 36-74/2017

RM souhlasí s pořádáním příměstského tábora, pořádaného Městskou knihovnou Mníšek pod Brdy v termínu od 21. 8.  do 25. 8. 2017.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-74/2017

RM souhlasí s pořádáním akce Bleší tra & Dětský Blešáček dne 20. května 2017 od 8 do 12 hodin v lokalitě předzámčí na pozemcích parc. č. 347/3 a 347/6 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se záborem prostranství bez poplatku.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka                                                       starosta

 

 

Vyvěšeno: 18. 4. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět