Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 73 ze dne 22. 3. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:       starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová      

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

 

          tajemnice:                             Věra Landová

          zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluveni:     radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                                     David Řehoř, MBA

                         

                       

Usnesení č. 1-73/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 73 dne 22. 3. 2017.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-73/2017

RM odvolává PhDr. Janu Mottlovou z funkce členky Komise pro prevenci kriminality

a bere na vědomí rezignaci Milana Kotouče, DiS. na členství v této komisi.

RM jmenuje Alenu Špakovou, DiS. a Ing. Jiřinu Romovou členkami Komise pro prevenci kriminality.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-73/2017

RM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy na nákup laserového rychloměru LTI 20/20 pro Městsku policii Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a  společností ATS-TELCOM PRAHA a.s..

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-73/2017

RM, z důvodu ukončení pracovního poměru na MÚ Míšek pod Brdy, odvolává paní Gitu Hermachovou z funkce tajemnice komise pro náhradu škod.

Do této funkce rada města jmenuje paní Věru Gvozdkovou.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-73/2017

RM schvaluje hospodářský výsledek Školní jídelny Mníšek pod Brdy za rok 2016
ve výši Kč 93.504,34 a souhlasí s jeho rozdělením:

Kč 61.504,35 do rezervního fondu a Kč 32.000,- do fondu odměn.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-73/2017

RM bere na vědomí Zápis č. 14 ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného dne 17.1.2017.

RM konstatuje, že materiály na které upozorňuje KV, již byly v minulosti poskytnuty.

RM žádá KV, aby své požadavky směřoval přímo na tajemnici MÚ tak, aby i město mohlo na požadavky reagovat v řádných termínech.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-73/2017

RM souhlasí s poskytnutím prostor MC Oáza k pořádání projektu „Zapoj se“ na období květen 2017 – prosinec 2018.

RM souhlasí s podpronájmem prostor dle žádosti spolku Oáza Mníšek pod Brdy, z.s..

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-73/2017

RM schvaluje znění a uzavření smluv s agenturami na vystoupení umělců během Mníšeckého kulturního léta 2017.

RM pověřuje starostu, aby podepsal smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Universal Music s.r.o., SURF publishing s.r.o., Michalem Pavlíčkem a Stanislavem Stebilou – Umělecká agentura Gardes, jejichž umělci vystoupí v Mníšku pod Brdy v rámci Mníšeckého kulturního léta.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-73/2017

RM bere na vědomí Zápis č. 21 z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou  ze dne 6.3.2017.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 10-73/2017

RM souhlasí s dělením pozemku a následnou stavbou oplocení pozemku č. parc. 1631, k.ú. Mníšek pod Brdy a upozorňuje stavebníka na zákonnou povinnost ochrany vzrostlých stromů před poškozením, zejména pak ochrany kořenového systému dle přiložených podmínek sepsaných OVV-ŽP č.j. MMpB-OVV/2025/17-326/2017-Rom.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-73/2017

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení
a  provedením stavby Snížení energetické náročnosti objektu BD v ulici Jana Šťastného č.p. 608; 609,Mníšek pod Brdy na pozemku č.parc.  827/4, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-73/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene služebnosti stavby IV-12-6017312/1 – název stavby Stříbrná Lhota- kNN  pro p.č. 35-26. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-73/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby IV-12-6019255/1 - Mníšek pod Brdy, kNN pro parc.č. 1600/5.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-73/2017

RM  souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby Pensionu s parkovištěm na pozemcích č.parc. 66, 68, 69, 72, 73, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-73/2017

RM   souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou k rekreačnímu objektu na pozemku č.parc. 171; 172/1; 172/3, k.ú. Stříbrná Lhota

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-73/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadateli manželi M..

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-73/2017

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný na pozemku č.parc. 155/7, k.ú. Stříbrná Lhota a s připojením pozemku č.parc 155/7, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a J. M..

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-73/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 18.10.2016 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. M..

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-73/2017

RM  souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí „Novostavba RD“ na pozemku č.parc. 414/20, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM souhlasí se stavbou  kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č. parc. 414/20, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní
a kanalizační řad.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-73/2017

RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu, garáže a studny na pozemku č. parc. 1687, 1689/2, k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu platné stavební uzávěry stanovené veřejnou vyhláškou - opatřením obecné povahy č.1/2016 ze dne 16.11.2016.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-73/2017

RM souhlasí s výměnou oplocení na pozemku č. parc. 785 a 786, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-73/2017

RM souhlasí s předloženou úpravou fasády  č.p. 5, nám. Svobody Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-73/2017

RM souhlasí s předloženou stavbou přístřešku na  pozemku č.parc. 2314, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-73/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 2714/118 k.ú. Mníšek pod Brdy a s  připojením pozemku č.parc. 2714/118, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační  a vodovodní řad a na místní komunikaci na pozemku č.parc. 2714/57, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-73/2017

RM souhlasí s prořezáním náletových porostů a celkovou redukcí vzrostlých stromů na Pivovárce, č.parc. 1290/1, k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem objednávky firmě Ra-Da, truhlářství, zahradní servis.

RM bere na vědomí plán obnovy a údržby Pivovárky na rok 2017 – 2018.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-73/2017

RM souhlasí s vybudováním chodníku mezi novou tělocvičnou a jídelnou v areálu ZŠ Komenského 420,

Mníšek pod Brdy a vybírá firmu Linhart spol. s r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením SOD a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-73/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) ČÍSLO: 17_SOP_01_4121269611 mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou ČEZ Distribuce, a.s.. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-73/2017

RM souhlasí. se zněním a uzavřením Smlouvy o pachtu na část pozemku č.parc. 1290/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem L.Č..
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-73/2017

RM souhlasí s návrhem pana C. pro okamžitý odkup objektu trafiky na náměstí F.X.Svobody a pověřuje OSMI zpracováním znaleckého posudku.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-73/2017

RM schvaluje navýšení návozů odpadních vod na ČOV Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 31-73/2017

RM bere na vědomí stížnost manželů K. k pojmenování ulice „ K Luckému mlýnu“.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-73/2017

RM souhlasí s přijetím příspěvku č. 01/2017 do Ekologického fondu Města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. B..

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-73/2017

RM souhlasí s přijetím příspěvku č. 03/2017 do Ekologického fondu Města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. S..

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-73/2017

RM souhlasí se zněním a uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových mateřských škol mezi Městem Mníšek pod Brdy, Obcí Kytín a Obcí Zahořany.

RM postupuje tuto dohodu ke schválení zastupitelstvu města..

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-73/2017

RM souhlasí s textem OZV Města Mníšek pod Brdy, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Mníšek pod Brdy a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem. RM postupuje OZV ke schválení zastupitelstvu města.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36 -73/2017

RM souhlasí s uvolněním částky 500,- Kč na nezbytné výdaje pro vyřízení veškerých dokladů tzn. Lístky za dopravu, poplatek za nový OP, jídlo apod. panu A. K. V případě, že zůstane delší dobu bez prostředků, než dojde k vyřízení dávek, souhlasí RM s čerpáním dalších 500,- Kč za stejných podmínek.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-73/2017

RM souhlasí s uzavřením pokladny v úředním dni - úterý dopoledne a to s platností do konce dubna.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-73/2017

RM schválila termín zasedání ZM na 12.4. od 17 hodin v MKS.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-73/2017

RM bere na vědomí připravované změny v projektu Hnutí Brontosaurus zaměřeném na semináře.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                      starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět