Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 72 ze dne 8. 3. 2017

usnesení zde ke stažení

 Přítomni:        starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová      

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

                        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                                     David Řehoř, MBA (později)

                         

                        tajemnice:                             Věra Landová

          zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-72/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 72 dne 8. 3. 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-72/2017

RM bere na vědomí oznámení pana Roberta Prokeše o rezignaci na pozici člena pracovní skupiny pro nový web města ke dni 13.2.2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-72/2017

RM souhlasí s tím, aby se Město Mníšek pod Brdy připojilo k akci Hodina Země 2017, a to zhasnutím osvětlení kostela sv. Václava na náměstí F. X. Svobody, dne 25. března 2017 od 20:30 do 21:30 hodin.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-72/2017

RM souhlasí s tím, aby se Městská knihovna Mníšek pod Brdy připojila k akci Vlajka pro Tibet a to vyvěšením tibetské vlajky na budově MK dne 10.3.2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-72/2017

RM souhlasí s osvobozením žáků prvních tříd ZŠ Komenského 420 a ZŠ Čisovice od evidenčního poplatku Městské knihovny Mníšek pod Brdy v rámci akce „Pasování prvňáčků na čtenáře.“

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Dostavil se radní Řehoř v 17:45 hod – přítomno 5 radních.

 

Usnesení č. 6-72/2017

RM schvaluje bezúplatné poskytnutí prostor – sálu, kuchyňky a sociálního zařízení v Městském kulturním středisku Mníšek pod Brdy, V Lipkách 610, jako zázemí pro Příměstský tábor, pořádaný Bios Fitem (dříve Cvičení bez Chyby) v termínu
24. – 28. 7. 2017.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-72/2017

RM schvaluje bezplatné poskytnutí prostor – sálu, kuchyňky a sociálního zařízení v 1. patře Městského kulturního střediska Mníšek pod Brdy, V Lipkách 610, jako zázemí pro přespání organizátorů a účastníků 50. ročníku akce Brdská stezka, v termínu od 21. 4. do 23. 4. 2017.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-72/2017

RM konstatuje, že Podnět k zahájení přezkumného řízení podatele JUDr. V. ve věci Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým bylo vydáno územní opatření o stavební uzávěře, byl v souladu s ustanovením § 174 odst. 2 a § 95 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, předán k provedení přezkumného řízení nadřízenému správnímu orgánu.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 9-72/2017

RM nesouhlasí s pronájmem penzionu U Kožíšků – domu č.p. 291 v k.ú. Rymaně
a to z důvodu, že v současné době není rozhodnuto o koncepci dalšího využití budovy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-72/2017

RM v návaznosti na usnesení RM č. 2-57/2016 z 24.8.2016 souhlasí s pronájmem bytu č. 22 o výměře 28,77 m2 v č.p. 555 v ul. Skalecká a předem vybranému zájemci, paní M.Š., za nájemné 64,-Kč/m2.
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na pronájem bytu č. 22 v č.p. 555 v ul. Skalecká předem vybranému zájemci, paní M. Š., na úřední desce.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-72/2017

RM souhlasí  s dělením a  scelením pozemků p.č. 1967/6,1967/7, 1968/1, 1968/5 a 1969/1,1969/2,1969/3, 1969/4 a 1973/2   v k.ú. Mníšek pod Brdy dle předložené projektové dokumentace.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-72/2017

RM souhlasí s pronájmem pozemků čísla parc. 2053/2 o výměře 530 m2, 2053/16 o výměře 85 m a 2053/18 o výměře 870 m2, pozemek 2042/2 o výměře 11097 m2, 2162/19 o výměře 5012 m2 a 2147/1 o výměře 2998 m2,  2053/18 o výměře 870 m2, 2053/42 o výměře 183 m2, 2051/7 o výměře 2507 m2 a 1995/37 o výměře 23 m2, na dobu určitou jednoho roku.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru o pronájmu pozemků na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-72/2017

RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 17.-23.7. 2017 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v roce 2016.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy a panem Františkem Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 17.7. - 23.7.2017 a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 14-72/2017

RM schválila termíny pro konání svateb na Státním zámku Mníšek pod Brdy
a to pro rok 2017 - 23.9., 14.10., 11.11. a 9.12., pro rok 2018 - 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6., 28.7., 8.9. 13.10., 10.11 a  8.12. vždy tři časové termíny – v 11, 12 a 13 hodin.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 15-72/2017

RM požaduje zadat zpracování projektu stavební realizace dvou ordinací pro lékaře
a oddělení prostor Fabiánku a domova pro seniory dle varianty 3 návrhu na úpravu prostor Domova pro seniory Pod Skalkou společnosti StAr Atelier.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-72/2017

RM nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 18/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy jako kompenzaci za věcné břemeno plynovodu, který je umístěn v pozemku 22/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy

RM postupuje věc k projednání do ZM.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-72/2017

RM souhlasí s vybudováním veřejného parkovacího stání na pozemcích par.č. 1785/4 a 1785/6   o celkové  výměře 168 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Dodavatel bude vybrán v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-72/2017

RM k žádosti č.j. 1893/2017 firmy HES stavební s.r.o. konstatuje, že nemá kompetenci k udělení výjimky  z Obecně závazné vyhlášky Města Mníšek pod Brdy č. 3/2010, O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-72/2017

RM souhlasí se zněním dodatku č. 8 SOD, napravujícím administrativní chybu, na akci: „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-72/2017

RM souhlasí s kácením 11 ks stromů na pozemcích města č.parc. 1708/1,2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM zadává provedení kácení firmě Ra-Da Truhlářství, zahradní servis a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-72/2017

RM souhlasí s vybudováním sektoru pro skok daleký v areálu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy. RM vybírá jako dodavatele firmu Linhart spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-72/2017

RM souhlasí s kácením dřevin rostoucích na pozemcích města v k.ú. Mníšek pod Brdy, č. parc. 2921/1 a 2719/3 v rámci stavby: „CNG plnící stanice Mníšek pod Brdy“.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-72/2017

RM souhlasí s provedením úpravy vjezdu před domem č.p. 521 v ulici Skalecké v Mníšku pod Brdy, na pozemku města č,parc. 1862/1. RM vybírá jako dodavatele firmu František Keyř, studnařství – zemní práce a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-72/2017

RM souhlasí s umístěním oplocení na hranici pozemku č.parc. 1955/22, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti dle zásad pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti při budování staveb a inženýrských sítí.

RM dále souhlasí s výměnou části vodovodního řadu umístěného na pozemku č.parc. 1955/22, k.ú. Mníšek pod Brdy v délce cca 107m za podmínky, že pokládku provede provozovatel vodovodního řadu 1.SčV, a.s.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-72/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 1380 a 1381, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-72/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Mníšek pod Brdy, NN p.č. 35/37-42“ č. IV-12-6020670/VB/07. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-72/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene stavby Mníšek pod Brdy De Barons Investment, 626/1, STL 22RD. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-72/2017

RM    souhlasí se stavbou kanalizační přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 33/1; 33/2, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad za podmínky  uvedení pozemku č.parc. 34, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-72/2017

Rada města bere na vědomí Studii proveditelnosti Rekonstrukce požární nádrže Rymaně a souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci požární nádrže v Rymani dle varianty B Studie proveditelnosti.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-72/2017

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ATS stanice Na Kvíkalce v Mníšku pod Brdy“.  Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
v následujícím složení: Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Karla Koupá, Eva Mesteková, Josef Pícha.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-72/2017

Rada města souhlasí s rekonstrukcí veřejného osvětlení na ulici Lhotecká v části od ulice V Lipkách po autobusovou zastávku Na Kvíkalce v rámci probíhající realizace chodníku na ulici Lhotecká.

Rada města souhlasí s realizací dle varianty č. 3.

Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-72/2017

Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností HES stavební s.r.o.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-72/2017

RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. M., bytem J. Šťastného 584, Mníšek pod Brdy k 31.3.2017.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-72/2017

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na sociální bydlení mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J.T. na Hladovém Vrchu v č.p. 598 na dobu určitou půl roku.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 35-72/2017

RM schvaluje termín Skalecké pouti 2017, a sice v termínu 22. – 23. 7. 2017.

RM bere na vědomí program Mníšeckého kulturního léta.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 36-72/2017

RM souhlasí s uzavřením stavebního úřadu mimo úřadní hodiny (tj. v úterý, čtvrtek a v pátek) pro veřejnost s platností od 9.3.2017 a to do doby, dokud nebude plně personálně obsazen.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-72/2017

RM souhlasí s podáním žádosti o organizování veřejné služby na Úřad práce ČR pro

čtyři pracovní pozice.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-72/2017

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 490130287 programového vybavení E-CODEXIS mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ATLAS consulting spol. s r.o.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-72/2017

RM schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Mníšek pod Brdy a to tak, že v organizační složce Městská policie Mníšek pod Brdy navyšuje dvě pracovní místa na pozici strážník MP s platností od 1. 4. 2017.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-72/2017

RM bere na vědomí oznámení o konání akce „Vítání jara“ dne 25. 3. 2017 od 10 do 16 hodin v lokalitě Zadní rybník.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-72/2017

RM revokuje Usnesení č. 16-70/2017 z 8.2.2017 tak, že určuje opatrovníka

pro pozemek p.č.352/2, k.ú. Stříbrná Lhota Mgr. Jana Voleského, Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                       Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                   místostarostka                                                   členka rady

 

Vyvěšeno: 15. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět