Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 71 ze dne 15.2.2017

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:        starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová      

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

                        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                                     David Řehoř, MBA (později)

                         

                        tajemnice:                             Věra Landová

           zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-71/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 71 dne 15. 2. 2017.

PRO:              PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 2-71/2017

RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku (předzahrádky) ze dne 3.10. 2012 dohodou ke dni 31.12.2016.

RM souhlasí s pronájmem  části pozemku  parc.  číslo 2889 o výměře 13 m2  předem vybranému zájemci nástupnické firmě ELLACH s.r.o., která bude nadále provozovat Vinotéku Dobrý ročník za cenu 100,- Kč za 1 m2/rok.

RM souhlasí se zněním nájemní smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-71/2017

RM souhlasí s předloženou změnou PD, týkající se likvidace srážkových vod ze stavby nové Transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794).

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-71/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „CNG plnící stanice Mníšek pod Brdy“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-71/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s  připojením pozemku p.č.1109,1110/2, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a uvedení pozemku p.č. 2910/2, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-71/2017

RM souhlasí s kolaudací vodovodního řadu vybudovaného na pozemku č.parc. 2916/5, k.ú. Mníšek pod Brdy. Vlastníci vodovodního řadu berou na vědomí, že v místě napojení neveřejného vodovodu  - vybudovaného předávacího místa  - není zajištěn minimální tlak (0,15 MPa) viz.  vyjádření 1.SčV, a.s. č.j. TÚP/O14800026330/14 ze dne 23.6.2014. Požadovaný tlak vody zajistí vlastníci vodovodního řadu.

RM požaduje uzavření Smlouvy o vodě předané mezi vlastníky vodovodního řadu a provozovatelem vodovodní sítě 1.SčV, a.s.

RM požaduje po kolaudaci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -  služebnosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a vlastníky vodovodního řadu. 

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-71/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu a ČOV na pozemku č. parc. 2126 a 2127, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-71/2017

RM souhlasí s vypracováním architektonické studie: Přestavba ubytovny na kanceláře Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Na Oboře 880, Mníšek pod Brdy“ a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Dostavil se pan Řehoř v 17:30 hod. - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 9-71/2017

Na základě doložení uzavřené smlouvy, která je ekvivalentem smlouvy plánovací a doložení dokladu o úhradě závazků, rada města revokuje usnesení č. 10-53/2016 a vypouští podmínku uzavření plánovací smlouvy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-71/2017

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na stavby komunikací, parkovacích stání a protihlukového valu a stěny a sadových úprav v lokalitě EDEN na pozemcích pozemky parc.č. 708/15 parc.č. 2714/6, parc.č. 2714/35, parc.č. 2714/36,  parc.č. 2714/318,  parc.č. 2714/37,  parc.č. 2714/45,  parc.č. 2714/47,  parc.č. 2714/57,  parc.č. 2714/62,  parc.č. 2714/127, parc.č. 2714/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.
Rada města postupuje smlouvu k projednání do Zastupitelstva města.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-71/2017

RM upozorňuje stavebníka – žádost č.j. 9926/2016, že v lokalitě Štítek je nyní vyhlášena SU.

Pro řádné vydání stanoviska účastníka řízení k územnímu řízení pro stavbu "příjezdová komunikace Ke Štítku" je nutné předložit projektovou dokumentaci příslušného stupně, jinak nelze stavbu posoudit a stanovisko vydat

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 12-71/2017

RM doporučuje nevypracovávat vyhlášku o spádovosti pro Základní školu Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

RM doporučuje, aby ve vyhlášce o spádovosti pro Mateřskou školu Mníšek pod Brdy ul. 9. května, bylo určeno Město Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje, aby vyhláška o spádovosti pro Mateřskou školu Mníšek pod Brdy, Nová 499, byla konzultována s Mgr. Šimsovou.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 13-71/2017

RM bere na vědomí Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Řitka a vyhodnocení vlivů územního plánu Řitka na udržitelný rozvoj dne 28.2.2017 od 10 hodin v zasedací místnosti MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-71/2017

RM souhlasí s převodem kladného hospodářského výsledku MŠ Nová za rok 2016 ve výši Kč 207.188,- do rezervního fondu školy.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-71/2017

RM schvaluje termín zápisu do MŠ Nová pro školní rok 2017/2018 ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2017 od 13.00 do 16.30 hod.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 16-71/2017

RM ruší výběrové řízení – Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem zakázky Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy
z důvodu pouze jediné obdržené nabídky.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-71/2017

RM souhlasí s Dohodou o prominutí dluhu mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Kožíškovými a postupuje ji k projednání do ZM.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-71/2017

RM bere na vědomí návrh o zařazení bodu „Pravidla pro objednávky a smlouvy“ do programu ZM a zařazuje tento bod do programu jednání ZM č. 17.

PRO: 5          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-71/2017

RM schválila program ZM č. 17.

PRO: 5           PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-71/2017

RM projednala návrhy příspěvků v rámci grantového řízení z rozpočtu města Mníšek pod Brdy pro rok 2017a postupuje věc ke schválení ZM.

PRO: 5              PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                        starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět