Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 70 ze dne 8.2.2017 (anonymizováno)

usnesení ke stažení zde

 Přítomni:       místostarostka:                     Daniela Páterová      

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová             

                        radní:                                     David Řehoř, MBA

                        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (omluvena)

                        starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)

 

                        tajemnice:                             Věra Landová

          zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-70/2017

RM schválila program na jednání rady města č. 70 dne 8. 2. 2017 s tím, že body 2 – 5 budou pro nepřítomnost starosty projednány na příštím jednání rady.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-70/2017

RM bere na vědomí návrh na změnu názvů autobusových zastávek a souhlasí se změnou názvu zastávky „Kytín, rozcestí“ naMníšek pod Brdy, Rozcestí Kytín

a změnou názvu zastávky „Mníšek pod Brdy, závod hl.sil.“ naMníšek pod Brdy, Hl.sil.

RM nesouhlasí se změnou názvu zastávky Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota
U Křížku
“.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-70/2017

RM bere na vědomí Zápis č. 15 ze zasedání komise pro sociální záležitosti
a rodinnou politiku ze dne 23.1.2017.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-70/2017

RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-70/2017

RM bere na vědomí Inspekční zprávu č.j. ČŠIS-2789/16-S o provedené inspekční činnosti v Mateřské škole Mníšek pod Brdy, ul. 9.května, okres Praha-západ v termínu 24.11.2016 – 29.11.2016.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-70/2017

RM bere na vědomí Protokol Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
č. KHSSC 04135/2017 o kontrole Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420 dne 26.1.2017.

PRO: 3                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-70/2017

RM souhlasí s tím, aby Školní jídelna Mníšek pod Brdy uzavřela Darovací smlouvu na finanční dar ve výši Kč 7.003,- se společností Women for Women, o.p.s..

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-70/2017

RM doporučuje zařazení finančního příspěvku na opravu fasády farního úřadu v Mníšku pod Brdy do rozpočtu na rok 2017 ve výši 100.000,-.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-70/2017

RM souhlasí s  Odpisovým plánem na Kolotoč Mankeys 180 Bony dle předloženého návrhu Mateřské školy, ul 9. května, Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-70/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 16.1.2017.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-70/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 19.1.2017.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 12-70/2017

RM souhlasí s předloženou kupní  smlouvou na dodávky tepla a teplé vody mezi Městem Mníšek pod Brdy a Městským tepelným hospodářstvím Kolín na dobu neurčitou  od 1.1. 2017

RM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-70/2017

RM nesouhlasí s nákupem pozemku parc.č 1965/108 o výměře 530  m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – do majetku města za celkovou kupní cenu 185.500,- Kč.

RM nesouhlasí s nabídkou pozemku k odkoupení a postupuje věc k projednání
do ZM.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-70/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene služebnosti stavby IV – 12-6019068/1 Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č. 1466, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-70/2017

RM nesouhlasí s předloženou PD pro stavební povolení „Výstavba rodinných domů Rymaně poz.č.389/1, dělení pozemku, inženýrské sítě a komunikace“. RM požaduje přepracování dopravního napojení lokality na místní komunikace, neboť předložená PD neodpovídá požadavkům na řešení dopravní situace dané lokality a je v rozporu s platným územním rozhodnutím. Dále nebyla uzavřena hospodářská smlouva (dnes Plánovací smlouva) požadována Městem Mníšek pod Brdy usnesením č. 48-51/2008 ze dne  2.4.2008.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-70/2017

RM určuje pro ustanovení opatrovníka pro pozemek p.č.352/2, k.ú. Stříbrná Lhota člena RM Mníšek pod Brdy paní Ing. Hanu Kotoučovou Ph.D.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-70/2017

Rada města souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci požární nádrže v Rymani ve stupních studie proveditelnosti a dokumentace pro ohlášení stavby. Rada města bere na vědomí zpracování a odeslání objednávky.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-70/2017

Rada města bere na vědomí Hlášení společnosti ELTODO Citelum o změně smluvní ceny za správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení pro první čtvrtletí roku 2017 o míru inflace a úpravu cen elektrické energie.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-70/2017

RM souhlasí  se zněním a uzavřením Dohody o náhradě škody a pověřuje starostu podpisem této dohody mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní K. S..

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 20-70/2017

RM souhlasí se zadáním a vyhotovením znaleckého posudku na ocenění pozemků nabízených společností Gonura Property s.r.o. k odprodeji Městu Mníšek pod Brdy a znaleckého posudku na pozemky č. parc. 274/24, 274/25, 274,26 a 274/27 v k.ú. Rymaně.

RM pověřuje tajemnici objednáním znaleckých posudků.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-70/2017

RM pověřuje tajemnici jednáním ve věci převodu pozemku č. parc. 1702/7 k.ú. Mníšek pod Brdy od Státního pozemkového úřadu do majetku Města Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-70/2017

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017.

RM pověřuje Ing. Jiřinu Romovou podáním žádosti o příspěvek formou dotace ze státního rozpočtu.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-70/2017

Rada města ruší na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na akci Projektový management realizace projektu „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-70/2017

Rada města vyhlašuje nové výběrové řízení na zakázku Projektový management realizace projektu „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-70/2017

Rada města jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na zakázku „Projektový management realizace projektu „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“:

Členové komise: Daniela Páterová, David Řehoř, Pavla Duchoňová,
Renata Duchoslavová a František Keyř.

Náhradníci:         Petr Digrin, Eva Mesteková, Roman Procházka, Josef Dvořák
a Klára Cihlová.        

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-70/2017

RM souhlasí se zpracováním prověřovací studie potřeb knihovny v Mníšku pod Brdy společností Grido architektura a design, s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-70/2017

RM revokuje usnesení rady města č. 31-68/2017 ze dne 25.1.2017 tak, že stanovuje nový termín zasedání zastupitelstva na 1.3. v MKS od 18 hodin.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

Bc. Marie Šretrová                                          Daniela Páterová                                       radní                                                               místostarostka                                                    

Vyvěšeno: 16. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět