Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 68 ze dne 25.1.2017 (anonymizováno)

scan ke stažení zde

 

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová      

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová             

                      radní:                                     David Řehoř, MBA

Omluvena:    radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

            

                      tajemnice:                             Věra Landová

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-68/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 68 dne 25. 1. 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-68/2017

RM schvaluje návrh Městské policie Mníšek pod Brdy k zavření smluv mezi útulky pro psy – Psí útulek Dobříš a Psí útulek Maršovice a Městem Mníšek pod Brdy a zároveň pověřuje starostu k podpisu smluv.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-68/2017

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku ke Smlouvě o dodávce elektřiny/sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 31.8.2016 se společností Amper Market a pověřuje starostu jeho podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-68/2017

RM schvaluje RO č. 6/2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-68/2017

RM souhlasí s úpravou jízdního řádu – posílení linky PID 488 a souhlasí s navrženou kalkulací měsíčních plateb na nově zavedené spoje. (Mníšek pod Brdy 7.300,- Kč/měsíčně).

RM souhlasí se změnou názvu autobusové zastávky v Rymani na nový název: Mníšek p. Brdy, Žel. zast. Rymaně.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

           

Usnesení č. 6-68/2017

RM bere na vědomí stížnost na školní jídelnu č.j. 736/2017 ze dne 20.1.2017

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-68/2017

RM prodlužuje termín pro odevzdání nabídek na zakázku "Projektový management realizace projektu Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy" do 31.1.2017 do 8 hodin.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-68/2017

RM jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na zakázku "Projektový management realizace projektu Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy":

Daniela Páterová, Ing. Pavla Duchoňová, David Řehoř MBA, František Keyř, Renata Duchoslavová.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-68/2017

Rada města souhlasí s předloženou cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace parku ve vnitrobloku mezi budoucím školním pavilonem a jeho okolím a stávající zástavbou.

Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-68/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o partnerství mezí Městem Mníšek pod Brdy a obcí Klínec.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 11-68/2017

RM bere na vědomí upozornění na situaci v areálu školní jídelny v prostoru nákladové rampy a pověřuje OSMI zařadit do rozpočtu vybudování chodníčku mezi budovou školy (jídelny) a budovou kontejnerových tříd.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-68/2017

RM souhlasí s tím, aby Školní jídelna Mníšek pod Brdy uzavřela Darovací smlouvu na finanční dar ve výši Kč 10.762,- se společností Women for Women, o.p.s..

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-68/2017

RM souhlasí s připojením se k akci Vlajka pro Tibet 2017 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-68/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smluv o zajištění odborné praxe studenta vyšší odborné školy TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o., mezi Městem Mníšek pod Brdy a Danielem Marešem, Martinem Marečkem, Lenkou Křivánkovou, Monikou Neumannovou,

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 15-68/2017

RM revokuje usnesení č. 21-67/2017:

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 274/27 v k.ú. Rymaně  předem vybranému zájemci paní M.O. za nabídkovou cenu 1.850 000,- Kč

RM souhlasí se závazkem vybudovat IS do doby kolaudace RD.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD.

RM doporučuje záměr prodeje do zastupitelstva města.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-68/2017

RM souhlasí  se záměrem prodeje pozemku parc. č. 274/26 v k.ú. Rymaně  předem vybranému zájemci panu T.V. za nabídkovou cenu 1.850 000,- Kč.

RM souhlasí se závazkem vybudovat IS do doby kolaudace RD.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-68/2017

RM nesouhlasí s pronájmem  pozemků čísla parc. 1654/2 3700m2, 1733/6 4891 m2, 1290/1 55575 m2, 2363/2 9588 m2, 2171/8 3031 m2 a 1015/12 5467 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a 281/1 20663 m2 a 389/23 5041 m2 v k.ú. Rymaně.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-68/2017

RM souhlasí s přijetím daru komunikace na pozemcích č.parc. 34; 35/30; 35/13; 35/31 v k.ú. Stříbrná Lhota, souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy a pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a Ing. J. D.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 19-68/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Pojistné smlouvy majetku a odpovědnosti pro Město Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a UNIQA pojišťovna a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-68/2017

RM souhlasí  s předloženými stavebními úpravami prodejny ALBERT Mníšek pod Brdy včetně umístění označení provozovny a vybudování zpevněných ploch pro stojany na kola a kontejnerové stání na pozemku č. parc. 286/2, k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi AHOLD Czech Republic, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-68/2017

RM souhlasí  s přístavbou venkovního ocelového schodiště a nástavnou 3.NP
na stávající objekt ubytovny na adrese  5. května  571, na pozemku č. parc. 1824; 1825; 1826 ,  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy
na garanci úhrady navýšeného odběru pitné vody a navýšeného odvádění splaškových vod. PS bude předložena ke stavebnímu řízení.

Pro 3              Proti 1 (Řehoř)          Zdržel 0

 

Usnesení č. 22-68/2017

RM souhlasí s investičním záměrem výstavby – prodloužení vodovodního řadu v pozemku č.parc. 1716/1; 1754/3; 1754/2;1755/1,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM požaduje předložení projektové dokumentace pro stavební povolení.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-68/2017

RM na základě veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy č. 1/2016 nesouhlasí s výstavbou multifunkčního domu se dvěma prodejnami v ul. V Lipkách  na pozemku č.parc. 1880, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 24-68/2017

RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-68/2017

RM schvaluje znění a uzavření Účastnické smlouvy pro firemní zákazníky – zákaznická smlouva 9787787, účastnická smlouva 19898254 mezi Městem Mníšek pod Brdy a T -Mobile Czech Republic a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-68/2017

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na informační systém CODEXIS
o 6 let a pořízením doplňku právního informačního systému CODEXIS – Monitor.

RM pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-68/2017

RM souhlasí s prořezáním ovocných stromů - švestek za klášterem na Skalce.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-68/2017

RM bere na vědomí zápis komise pro životní prostředí z 11.1.2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-68/2017

Rada města jmenuje členy správní rady společnosti Magdaléna, o.p.s.:
Ing. Petr Digrin, Ph.D., Miloš Navrátil, Mgr. Pavla Doležalová, Mgr. Ing. Jan Dlouhý.

 

Rada města jmenuje členy dozorčí rady společnosti Magdaléna, o.p.s.:

Jaromír Holec, Ing. Tomáš Havlíček.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-68/2017

RM podporuje konání soutěže SOS EXTREME 2017, kterou pořádá Asociace dobrovolných záchranářů a souhlasí s jejím konáním i v letošním roce.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-68/2017

RM schvaluje změnu harmonogramu s tím, že jednání o schválení rozpočtu proběhne na zasedání zastupitelstva města dne 22.2.2017.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-68/2017

RM souhlasí s pořádáním akce 1. ROREJS ICE BÁL neboli ROREJSÍ PLES NA LEDĚ  dne 28.1.2017 od 17:20 hodin na Prostředním rybníku v Mníšku pod Brdy.

PRO: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                       starosta

 

Vyvěšeno: 2. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět