Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 67 ze dne 11.1.2017

ke stažení zde

    Přítomni:    starosta:                                  Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                       Daniela Páterová         

                        radní:                                      Bc. Marie Šretrová

                        radní:                                      Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                                      David Řehoř, MBA                  

                        tajemnice:                               Věra Landová

                        zapisovatelka:                        Jaroslava Svitálková

 

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-67/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 67 dne 11.1.2017.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-67/201

RM bere na vědomí dopis paní Lenky Jeřábkové č.j. 283/17 ze dne 9.1.2017 ve věci finančního auditu v Mníšku pod Brdy a souhlasí s úpravou zadávací dokumentace „Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“ na zakázku Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Starosta odešel - 16:30

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 3-67/2017

RM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Projektový management realizace projektu Výstavba školního pavilonu,
ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 OKS

 

Usnesení č. 4-67/2017

RM souhlasí s tím, aby Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala finanční dar Kč 12.591,- od dárce Pro školu v Mníšku pod Brdy, o.s., IČO 01181041.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-67/2017

RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, přijala darem
3 kusy čističek vzduchu Therapy air ion prim v celkové hodnotě Kč 65.570,-
od Nadačního fond Pokora, IČO 02674629.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-67/2017

RM schvaluje Ceník inzerce na www.zpravyzmnisku.cz.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-67/2017

RM souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 2717/5, 2717/9, 2717/10, a 2717/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem revitalizace vodní nádrže v Dolíkách do 31.12.2017.

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem MUDr. M. Švestkou na pozemky 2717/5, 2717/9, 2717/10, a 2717/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 1000,- Kč/rok.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-67/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem Romanem Kočí jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 10858/16 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 3 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-67/2017

RM nesouhlasí s postavením montované garáže na hranici pozemku číslo parc. 2714/130 a se zřízením vjezdu na zelené ploše vedle slepé komunikace v lokalitě Eden.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Návrat starosty – v 19 hod.

 

Usnesení č. 10 -67/2017

RM souhlasí s provedením opravy oplocení kolem areálu ZŠ Mníšek pod Brdy.
RM vybírá jako dodavatele firmu České ploty s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-67/2017

RM souhlasí s předloženou PD na akci: „Vybudování tří kanceláří v zasedací místnosti MÚ“, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OSMI vyřízením stavebního povolení a realizací výběrového řízení na dodavatele.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-67/2017

RM souhlasí s provedením akustického obkladu v nové tělocvičně. RM vybírá jako dodavatele firmu  Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-67/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením pozemku č. parc. 227
a 228,  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-67/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019854/004 Mníšek pod Brdy, kVN, TS, kNN p.č. 840/1. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-67/2017

RM souhlasí se stavbou rodinného domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č.parc. 2440/26, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku č.parc. 2440/4, k.ú. Mníšek pod Brdy jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-67/2017

RM souhlasí se stavbou vrtaných studen na pozemcích č.parc. 1937/12, k.ú. Mníšek pod Brdy a č.parc. 545, k.ú. Rymaně.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-67/2017

RM souhlasí s vyčištěním žlabu dešťové vody na pozemcích č. parc.1705/8; 1710/2; 1705/6; 1710/7;1705/9; 1710/6 , k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města MpB.

RM souhlasí s bezplatným přistavením kontejneru ve vlastnictví MMpB na bio odpad pro odvoz vytěžené zeminy.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 18-67/2017

RM souhlasí se zněním a používáním formuláře „Žádost o pronájem bytu pro osoby v tíživé životní situaci“.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-67/2017

RM bere na vědomí informaci SÚ předanou od stěžovatelky Ing. C.H.

RM bere na vědomí informaci ve věci provedení odstranění stavby a o nákladech na exekuci rozhodne po předložení nabídek.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-67/2017

RM postupuje do ZM nabídku prodeje pozemků v katastru města a doporučuje nákup realizovat.

PRO 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1 (Řehoř)

 

Usnesení č. 21-67/2017

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 274/27 v k.ú. Rymaně předem vybranému zájemci paní M.O. za nabídkovou cenu 1.850.000,- Kč.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD.

PRO 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka                                                       starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 1. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět