Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 65 ze dne 7.12.2016 (anonymizováno)

ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová (omluvena)

                                                    

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

                        tajemnice:                   Věra Landová

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-65/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 65 dne 7. 12. 2016.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-65/2016

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci "Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy" a vybírá na základě doporučení výběrové komise nabídku společnosti HES stavební s.r.o. jako vítěznou.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-65/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava areálové komunikace z ul. Komenského ke školní jídelně“ uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Šťastný asfalt s.r.o.

Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-65/2016

RM souhlasí s textem a zveřejněním dopisu týkajícího se ukončení spolupráce se společností Mansio v.o.s.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-65/2016

RM souhlasí se spoluprácí s veterinární ordinací MVDr. Ireny. Luxové a to formou vzájemné reciprocity služeb. (inzerce ve Zpravodaji verzus péče o nalezená zvířata.)

Na tomto základě RM souhlasí se stornem faktur č. PF-216-0-0269 a PF-2016-0-0291.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-65/2016

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o úplatném převodu doménového jména, služby a produktu a to „zpravyzmnisku.cz“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Michalem Strnadem.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  Místostarostka

 

Usnesení č. 7-65/2016

RM schvaluje Zásady pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města.

RM souhlasí se zahájením podávání žádostí o přidělení finančního příspěvku z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy na rok 2017, které lze podávat do 31.1.2017.  

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

           

Usnesení č. 8-65/2016

RM schvaluje Směrnici č. 2/2016 Městské policie Mníšek pod Brdy, pro manipulaci se zbraněmi drženými na základě zbrojní licence dle zákona 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-65/2016

RM souhlasí s přijetím sponzorských darů pro Mateřskou školu, Mníšek pod Brdy,
ul.9. května v roce 2016 od dárců:

pan E. – 10.000,- doprava na celodenní výlet,

pan D. – 30.000,- čištění koberců, chemické čištění ostatních prostor školy,

paní N. – 35.000,- očkování 2. část žloutenky, televize, klávesy, mikrofon,

pan K. – 15.000,- zajišťování akcí školy,

Fa Jarolímek – 30.000,- zajišťování akcí,

Manželé B. – 30.000,- materiál na akce, 2x ročně zajištění skákacího hradu.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 10-65/2016

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením rodinných domů o třech bytových jednotkách a jednom obytném ateliéru na pozemcích č. parc. 2714/79, 2714/80, 2714/83, 2714/84, 2714/115, 2714/117, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OVV - Tajemnice

 

Usnesení č. 11-65/2016

RM souhlasí s čerpáním fondu odměn Školní jídelny Mníšek pod Brdy ve výši Kč 19.000,-.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                       starosta

Vyvěšeno: 13. 12. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět