Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 64 ze dne 30.11.2016 (anonymizováno)

Usnesení ke stažení zde

Oprava hlasování u usnesení č. 25-64/2016 z důvodu písařské chyby - na správné:

PRO 3         PROTI 0           ZDRŽELA SE 1

 

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (později)

                                                                            

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

                        tajemnice:                   Věra Landová

 

Usnesení č. 1-64/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 64 dne 30. 11. 2016.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0  

 

  OKS

        

Usnesení č. 2-64/2016

RM souhlasí s umístěním prodejního stánku u kostela sv. Václava v rámci vánočního benefičního koncertu pro Domeček, pořádaným Domovem pro seniory Pod Skalkou, dne 15.12.2015 od 18 hod. ve spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s vyhrazením 5 - 7 parkovacích míst na náměstí F.X. Svobody ve spolupráci s městskou policií.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-64/2016

RM souhlasí s převedením pohledávek – kód poplatku 945 za rok 2011 v celkové výši

Kč 22.500,-- do podrozvahové evidence.

Jedná se o pohledávky vedené pod variabilním symbolem:

9450000064, 9450000111, 9450000112, 9450000114, 9450000116, 9450000127, 9450000128, 9450000133, 9450000147, 9450000154, 9450000157, 9450000178, 9450000195, 9450000215, 9450000216, 9450000224, 9450000226, 9450000236, 9450000241, 9450000244, 9450000252, 9450000253, 9450000261, 9450000263.

RM postupuje k projednání do ZM

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-64/2016

RM bere na vědomí oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Voznice, které se koná dne 16.12.2016 v 17 hodin na OÚ Voznice.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-64/2016

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 a postupuje ho k projednání a schválení do zastupitelstva města.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-64/2016

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady Zpravodaje Městečka pod Skalkou ze dne 21.11.2016.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Příchod radní Kotoučové v 17:40 hod.

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-64/2016

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 2714/89, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-64/2016

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí v pozemku  č.parc. 1733/10, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Řady budou vybudovány v dimenzích umožňujících případné napojení další části rozvojové lokality.

PRO 4                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-64/2016

RM souhlasí s stavbou vodovodní přípojky pro pozemek č.parc. 1225;1226/1;1226/2, k.ú. Mníšek pod Brdy z ulice Lhotecká a následným přepojením na novou přípojku.

PRO 4                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-64/2016

RM souhlasí s stavbou kanalizační přípojky a s napojením pozemku č.parc. 200, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci

PRO 4                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-64/2016

RM projednala a doporučuje ukončení nájemní smlouvy na objekt č.p. 291, pozemky č. parc. 2250, 2251 a 2252 v k.ú. Rymaně. (penzion U Kožíšků).

PRO 4                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Starosta odchází

 

Usnesení č. 12-64/2016

RM bere na vědomí žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy k zemědělskému využití. Ve věci bude vedeno další jednání.

PRO 3                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-64/2016

RM bere na vědomí částečnou uzavírku ulice Pražská včetně objízdného řešení ve dnech 8. a 9. 12. 2016 z důvodu demolice domu č.p. 17 a č.p. 440.
RM požaduje zajištění následného úklidu zejména komunikace a okolí.

PRO 3            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OVV - Tajemnice

 

Usnesení č. 14-64/2016

RM schvaluje platový výměr ředitelky Školní jídelny Mníšek pod Brdy, paní Dagmar Charvátové s platností od 1.11.2016 dle návrhu.

PRO 3            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-64/2016

RM bere na vědomí vyjádření Státního pozemkového úřadu, že nelze požádat o bezúplatný převod pozemku p.č.1938/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 3            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-64/2016

RM schvaluje znění a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě číslo SWRp/06/35 na pronájem programového vybavení VERA Radnice – agenda Registr přestupků a dodatek č. 7 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo STP/06/04.

RM pověřuje starostu podpisem výše jmenovaných dodatků mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o.

PRO 3            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

                       

Dostavil se starosta - v 18:30

 

Usnesení č. 17-64/2016

RM souhlasí s výběrem firmy Jaroslav Beránek na úklidové práce v Městské knihovně Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-64/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 9.11.2016.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-64/2016

RM jmenuje  Bc.Petra Smorádka, DiS. předsedou komise pro prevenci kriminality.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-64/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420,  Dagmar Charvátové, za 2. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-64/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Nová, Mníšek pod Brdy, Mgr. Petře Poučkové,
za 2. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-64/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové, za 2. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-64/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, Mgr. Marcele Krákorové, za 2. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-64/2016

RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Janu Danielovi,
za 2. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

Pro: 4              PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-64/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy, Bc. Marii Šretrové,
za 2. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

PRO 3            PROTI: 0                    ZDRŽELA SE: 1

 

Usnesení č. 26-64/2016

RM pověřuje radní Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D. řízením projektu tvorby strategického plánu obce.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 27-64/2016

RM souhlasí s navrženými pravidly rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2017 a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-64/2016

RM projednala RO č. 5/2016 a doporučuje do ZM ke schválení.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-64/2016

RM projednala návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2017 ve výši – vodné 45,02 Kč bez DPH, stočné 32,30 Kč bez DPH.

RM postupuje ZM ke schválení výši vodného a stočného pro rok 2017.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-64/2016

RM souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na finanční audit města dle doporučení KV.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-64/2016

RM projednala program zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na 12.12.2016.

PRO 4            PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarostka                                                       starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 12. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět