Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 63 ze dne 16.11.2016 (anonymizováno)

ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                                                                         

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

                        tajemnice:                   Věra Landová

 

 

Usnesení č. 1-63/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 63 dne 16. 11. 2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-63/2016

RM nesouhlasí s výsadbu třešňové aleje ve Sluneční ulici na pozemku města č. parc. 1738/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a doporučuje případnou výsadbu řešit ve spolupráci s obyvateli Sluneční ulice.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-63/2016

Rada města rozhodla o námitkách uplatněných k návrhu územního opatření o stavební uzávěře podaných v průběhu projednávání v souladu s předloženým návrhem tohoto rozhodnutí o námitkách.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-63/2016

Rada města schvaluje veřejnou vyhlášku Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře na základě předloženého a projednaného návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-63/2016

RM na základě doporučení výběrové komise na zakázku na stavební práce „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy“ vybírá vítěznou firmu PKS Stavby a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po uplynutí zákonné lhůty.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  Místostarostka

 

Usnesení č. 6-63/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 20.10.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-63/2016

RM se rozhodla pro ukončení smlouvy s firmou Mansio v.o.s. na provedení evaluace ZŠ Komenského 420 a pověřuje starostu vypovězením smlouvy z důvodu nedodržení dohodnutých podmínek.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-63/2016

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 za školní rok 2015/2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-63/2016

RM bere na vědomí návrh rozpočtu ZUŠ na příští rok.

RM ukládá OSMI návrhy překontrolovat a v případně zahrnout do rozpočtu pro rok 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-63/2016

RM schvaluje uhrazení nákladů za pořízení botníku Kč 16.654,- pro ZŠ Komenského 420 z rezervního fondu školy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

           

Usnesení č. 11-63/2016

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala finanční dary:

10.000,- od dárce IdeaSense s.r.o. a 10.000,- od dárce MAQFORT s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-63/2016

RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Mníšek pod Brdy v období 27.12. – 30.12. 2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-63/2016

RM souhlasí se změnou ceníku Městské knihovny Mníšek pod Brdy s platností od 1.1.2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-63/2016

RM souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Mníšek pod Brdy, Okr. Praha západ, Komenského 420 na 800 žáků.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-63/2016

RM souhlasí s navýšením kapacity školní družiny při Základní škole Mníšek pod Brdy, Okres Praha západ, Komenského 420 na počet 350 žáků.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-63/2016

RM souhlasí s tím, aby Základní škola Mníšek pod Brdy, Okr. Praha západ, Komenského 420 přijala finanční dar Kč 3.000,-od Ing. Ž. R.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 17-63/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku číslo parc. 1706/1 o výměře 396 m2
v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 10858/16 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 3 předem vybranému zájemci panu R. K. v zahrádkářské osadě
„U Rybníčku“ ,   za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2017.

RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-63/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Welmed s.r.o. zastoupenou MUDr. H. Brichovou za nájemné 90,- Kč/m2, tj. za 82.220,40 Kč ročně.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy 

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy vodovodního řadu na pozemcích č.parc 1955/24;1955/1; 1955/25 a 1955/27 v  k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem A. K.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 2 Plánovací smlouvy ze dne 15.7.2015. uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem A. K. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-63/2016

RM souhlasí s přístavbou verandy k objektu pro rodinnou rekreaci na pozemku č.parc. 1103/15; 1103/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Optické propojení Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota – Kytín“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Družstvem EUROSIGNAL.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-63/2016

RM souhlasí se stavbou EP-12-6003322 „Mníšek pod Brdy, kNN školní pavilon“ na pozemcích č.parc. 819/1, 823, 824, 831/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003322 Mníšek pod Brdy, kNN školní pavilon mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-63/2016

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením – RD na pozemku č.parc. 19/1, k.ú. Stříbrná Lhota

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-63/2016

Rada města souhlasí s pořízením a instalací zabezpečovacího systému kláštera v BAS a pověřuje starostu města podpisem objednávky s firmou Karel Jansa.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-63/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 pojistné smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a společností UNIQA. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-63/2016

Rada města bere na vědomí revizní zprávu o stavu dětských hřišť za rok 2016.

Rada města bere na vědomí zprávu o odstraňování nedostatků.

Rada města souhlasí s demontáží zbývajících herních prvků na Novém sídlišti a přípravou povrchu pro instalaci hřiště nového v roce 2017 a pověřuje OSMI realizací

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-63/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 23, k.ú. Stříbrná Lhota včetně zpevněných ploch na pozemku č. parc. 5. k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu na pozemcích č.parc. 206/17; 182/17 v k.ú. Rymaně a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. K.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-63/2016

RM souhlasí se stavbou II. etapy – výrobní haly s garáží na pozemku p.č. 1955/21, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky za podmínky uzavření Plánovací smlouvy na garanci úhrady navýšeného odběru pitné vody z veřejné sítě. Plánovací smlouva bude předložena ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a MAQFORT s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-63/2016

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 227 a 228 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - vedení vodovodního řadu přes pozemek č.parc. 1955/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a MAQFORT s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti strpění a umístění stavby a práva stezky a cesty pro stavbu „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794) na pozemcích č. parc. 2160/1, 2162/16, 2163/5, 2164/4 a 2165/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-63/2016

RM nesouhlasí s pronájmem pozemku číslo parc. 2092/1 o výměře 293 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-63/2016

Rada města se dohodla, že bude jednat o posílení veřejné dopravy v Rymani.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-63/2016

Rada města souhlasí s přesunem 5 ks sloupů veřejného osvětlení v lokalitě „EDEN“ na pozemcích parc. č. 2714/58, 2714/79, 2714/81 a 2714/83, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-63/2016

RM souhlasí se zařazením další úpravy Micíkovy ulice až do rozpočtu 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-63/2016

RM souhlasí s výměnou oken v MKS pro spolek Mladých ochránců přírody - Čejka.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na výměnu oken mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Okna Macek a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-63/2016

RM souhlasí s výpovědí smlouvy s firmou Sherlog trace.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-63/2016

RM souhlasí s přístavbou přístřešku pro OA, pergolou, skladu zahradní techniky a přístřešku nad vchodem do rodinnému domu na  pozemku č.parc. 996/82, 996/45, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-63/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby vodovodního řadu na pozemcích č. parc. 1955/24, 1955/1, 1955/25 a 1955/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a I. H., Quitecs.r.o., BCE s.r.o., SMART BUILDING REALITY s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OVV - Tajemnice

 

Usnesení č. 42-63/2016

RM souhlasí s proplacením Kč 950,- paní Š. Z. ze sociálního fondu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-63/2016

RM souhlasí se změnou parkování na náměstí F.X.Svobody, a to v režimu:
1. hodina parkování zdarma a se sazbou pro 2. hodinu ve výši 10,- - s platností d 1.1.2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-63/2016

RM schvaluje platový výměr řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou Janu Danielovi s platností od 1.11.2016 dle návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-63/2016

RM bere na vědomí Výroční zprávu Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května okres Praha-západ č.j. 201/2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 46-63/2016

RM schvaluje, aby Mateřská škola 9. května přijela finanční dar Kč 10.000,- od Asociace rodičů s DMO a přidruženými onemocněními ČR, a souhlasí s uzavřením Sponzorské smlouvy mezi MŠ a asociací rodičů.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 47-63/2016

RM bere na vědomí Rozhodnutí Středočeského kraje, Krajského úřadu, Odboru školství, mládeže a sportu o prominutí odvodu Mateřské školy Mníšek pod Brdy, 9. května 575, za porušení rozpočtové kázně v částce 134.354 Kč v plné výši.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 48-63/2016

RM schvaluje objednání Implementace Registru přestupků dle nabídky společnosti VERA, spol. s r.o. ze dne 28.10.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 49-63/2016

RM stanovila termín zasedání zastupitelstva města na 12.12.2016 od 18 hodin ve Školní jídelně, Komenského 420.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                        starosta

Vyvěšeno: 28. 11. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět