Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 62 ze dne 26.10.2016

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                                                                       

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

                        tajemnice:                   Věra Landová

 

 

Usnesení č. 1-62/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 62 dne 26.10.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  Místostarostka

 

Usnesení č. 2-62/2016

RM bere na vědomí informace ředitelky Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420 o dosavadním průběhu evaluace školy.

RM pověřuje radní Kotoučovou a Páterovou komunikací se společností Mansio, která evaluaci provádí.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-62/2016

RM jmenuje členy pracovní skupiny pro regeneraci MPZ (městské památkové zóny):

Hana Kotoučová, Jan Dlouhý, Vít Kučera, Jakub Kasl, David Bílek.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-62/2016

RM, vzhledem k množství odpracovaných hodin strážníků MP, doporučuje přepracovat organizaci služeb dle skutečných možností.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

           

Usnesení č. 5-62/2016

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání č. 14 komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-62/2016

RM souhlasí s tím, aby MŠ 9. května čerpala Kč 134.354,- z rezervního fondu na úhradu vratky Krajskému úřadu Středočeského kraje.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-62/2016

RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro územní plánování a rozvoj města

č. 1 ze dne 7.4.2016, č. 3 ze dne 19.5.2016, č. 4 ze dne 9.6.2016 a č. 6 ze dne 14.7.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-62/2016

RM bere na vědomí oznámení o pořádání hudebního festivalu BronFest v prostorách amfiteátru pod zámkem dne 26.8.2017-.

RM upozorňuje, že podle znění zákona O ochraně veřejného zdraví, doba nočního klidu je stanovena od 22 hodin.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-62/2016

RM schvaluje uzavření náměstí F.X.Svobody z důvodu konání akce Předčasný Silvestr dne 30.12.2016 od 13 hodin do ukončení akce a úklidu po akce (cca 21 hodin).

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-62/2016

RM souhlasí s tím, aby se leták „Než začneme stavět – chraňme orniční (vegetační) vrstvu pozemku“ zveřejnil na webových stránkách a namnožil pro osobní odběr na SÚ. Materiál je doporučující. Doporučení nebude přikládáno automaticky ke stavebnímu povolení.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-62/2016

RM schvaluje, aby Spolek Brdský šikula měl sídlo v Městském kulturním středisku, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 12-62/2016

RM souhlasí s opravou areálové komunikace z ul. Komenského ke školní jídelně na pozemcích města č. parc. 837/5, 832/3, 837/7 a 830/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM vybírá jako dodavatele firmu Šťastný asfalt s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-62/2016

Rada města souhlasí s výsadbovým plánem na výsadbu zeleně v Mníšku pod Brdy. Rada města souhlasí s výběrovým řízením „Výsadba zeleně v Mníšku pod Brdy 2016“ a výběrem společnosti Ing. Václav Šmejkal – PARK +. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo o poskytování prací a služeb mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Ing. Václav Šmejkal – PARK+ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-62/2016

Rada města souhlasí s cenovým ujednáním pro vývoz dřevěného odpadu ze sběrného dvora Mníšek pod Brdy mezi společností MTM RECYCLING s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenového ujednání.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-62/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy kanalizačního řadu na pozemku č.parc. 1575/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a A-Trio Bydlení, s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-62/2016

RM  souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy kanalizačního a vodovodního řadu na pozemcích č.parc. 73/11; 73/13; 73/14; 412/5 v k.ú. Stříbrná Lhota a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. L. Stárkem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-62/2016

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č. parc. 158, 159,  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.

RM upozorňuje stavebníka, že vlastní připojení na oba řady bude možně až po výstavbě a kolaudaci řadů. Napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-62/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí dům a s připojením pozemku č. parc. 2744/11, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-62/2016

RM souhlasí s stavbou tlakové kanalizační přípojky pro RD pozemku č. parc. 1174/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-62/2016

RM souhlasí s investičním záměrem výstavby – prodloužení kanalizačního řadu v pozemku č. parc. 1716/1 - k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM požaduje předložení projektové dokumentace pro stavební povolení.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-62/2016

RM souhlasí s projektovanou stavbou IV-12-6020504, P 7935 Mníšek pod Brdy, kNN pro školní pavilon, následnou realizací a vstupem na pozemek č. parc. 831/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-62/2016

RM souhlasí se stavebními úpravami objektu pro rodinnou rekreaci   na pozemku č. parc. 1103/16, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Odchází starosta

 

Usnesení č. 23-62/2016

Rada města souhlasí se zásahem do provedeného a řádně předaného díla „Čistírny odpadních vod Mníšek pod Brdy“ a souhlasí s realizací propojovacích žlabů na čistírně odpadních vod.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-62/2016

Rada města souhlasí se sdělením panu Petru Cihelkovi ohledně nájemní smlouvy ze dne 21.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.4.2010 a pověřuje starostu města podpisem tohoto sdělení.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OVV - Tajemnice

 

Usnesení č. 25-62/2016

RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Klínec o výkonu přestupkové agendy za roční příspěvek ve výši Kč 8.000,-.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-62/2016

RM schvaluje úplné znění směrnice č. 3/2011, (aktualizaci), včetně ceníku, týkající zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-62/2016

RM doporučuje ZM projednat prodej pozemků č. parc. 274/24, 274/25, 274/26 a 274/27
v majetku města v k.ú. Rymaně.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Návrat starosty

 

Usnesení č. 28-62/2016

RM souhlasí s objednáním dopracování dokumentace PD k projektu Pavilon v rozsahu dle nabídky společnosti SANTIS a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-62/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Zkapacitnění Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy – pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-62/2016                                   

RM souhlasí se zněním dodatku č. 7 SOD na akci: „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-62/2016

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a Družstvem EUROSIGNAL v oblasti budování sítě elektronických komunikací.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-62/2016

RM na základě poptávky vybrala společnost ACCON managers & partners, s.r.o. pro zpracování žádosti o dotaci na kulturní část projektu Pavilon.

RM pověřuje starostu podepsáním objednávky.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-62/2016

RM schvaluje Časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-62/2016

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke SOD mezi Městem Mníšek pod Brdy
a 1. SčV, a.s. na akci “Odstranění havárie kanalizace ZŠ Komenského 420, přeložka“.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka                                                       starosta

 

Vyvěšeno: 7. 11. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět