Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 61 ze dne 12.10.2016 (anonymizováno)

 

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                                                                          

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

                        tajemnice:                   Věra Landová

 

Usnesení č. 1-61/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 61 dne 12.10.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-61/2016

RM nesouhlasí s předloženou PD pro stavební povolení „Výstavba rodinných domů Rymaně poz.č.389/1, dělení pozemku, inženýrské sítě a komunikace“. RM požaduje přepracování dopravního napojení lokality na místní komunikace a doložení stanoviska správce sítí 1. SčV a.s..

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Starosta odchází.

 

Usnesení č. 3-61/2016

RM souhlasí s rozšířením prodejní plochy při Vánočním knoflíkovém trhu na pěší zónu F.X.Svobody – spodní část a souhlasí s uzavřením části Pražské ulice dne 10.12.2016
od 7 do 13 hodin v úseku mezi Velkou restaurací a odbočkou k poště.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Pan starosta se vrací k jednání rady.

 

Usnesení č. 4-61/2016

RM bere na vědomí informace o změnách ve vedení společnosti Magdalena o.p.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-61/2016

RM schvaluje zařazení lokalit:

- předzámčí,

- park kolem kulturního střediska a Obory,

- mníšecké nádrží a okolí restaurace Marjána,

- Zadní rybník od hráze včetně prostoru za rybníkem,

- Stříbrná Lhota náves před hospodou

- prostor zatáčky u penzionu U Kožíšků včetně prostoru před penzionem – veřejné prostranství,

pro žádosti o zpracování dotovaných územních studií veřejných prostranství Mníšku pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-61/2016

RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Šárky Slavíkové Klímové na funkci členky Rady města Mníšku pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-61/2016

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na akci „Chodníky Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy“:

Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Tomáš Hink, Roman Procházka.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-61/2016

RM souhlasí s navýšením výdajů na realizaci Rybovy mše vánoční o 10 tis. a pověřuje starostu přípravou rozpočtového opatření v této věci.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 Místostarostka

 

Usnesení č. 9-61/2016

RM bere na vědomí informace Ministerstva kultury ČR o možnosti podání žádostí o dotace na obnovu památek v památkových zónách a městských památkových rezervacích z Programu regenerace.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

       

Usnesení č. 10-61/2016

RM bere na vědomí zápis ze setkání Školské rady ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 ze dne 1.9.2016.

RM konstatuje, že otázka školní jídelny bude řešena diskusí se školou 2.11.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-61/2016

RM bere na vědomí zápisy ze zasedání finančního výboru č. 11 ze dne 29.8.2016 a č. 12 ze dne 14.9.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-61/2016

RM bere na vědomí zápis z jednání č. 17 Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 19.9.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-61/2016

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 mezi Domovem pro seniory pod Skalkou a Středočeským krajem ve věci dotačního řízení roku 2016 – DOFINANCOVÁNÍ.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-61/2016

RM bere na vědomí oznámení o termínech výlovů rybníků v Mníšku pod Brdy, které jsou stanoveny následovně: Zámecký rybník v sobotu 15.10.2016 a Zadní rybník v sobotu 22.10.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-61/2016

RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi společností IBM Česká republika, spol. s r.o. a Základní školou Mníšek pod Brdy, Komenského 886 na finanční dar ve výši 49.000,- určený na realizaci projektu „Improving Education“.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-61/2016

RM souhlasí s převodem částky Kč 140.000,- z rezervního fondu ZŠ Komenského 420 do investičního fondu ZŠ Komenského 420 za účelem nákupu interaktivní tabule.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-61/2016

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala finanční dary:

10 tis. – dárce Martin Uher spol. s r.o., 5 tis. – dárce Lékárna Mníšek s.r.o., 5 tis. dárce Zahradnictví Mníšek pod Brdy, 5 tis. – dárce Družstvo Eurosignal, 15 tis. – dárce František Keyř, 2 tis. – dárce Alexandra Merunková.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0          

 

  OSMI

 

Usnesení č. 18-61/2016

RM nesouhlasí s pronájem pozemku číslo parc. 1194/4 trvalý travní porost v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 310 m2 předem vybranému zájemci.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-61/2016

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku číslo parc. 235/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 145 m2 předem vybranému zájemci paní M. Z.  

RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru na ÚD.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-61/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem F. Kr jako nájemcem o pronájmu části pozemku číslo parc. 1706/1 o výměře 414 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 8005/16 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 16 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-61/2016

RM souhlasí se zněním a  uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem Františkem Keyřem jako nájemcem o pronájmu části  pozemku o výměře 1 m2  číslo parc. 1291/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem instalace reklamní konstrukce o rozměru 210 x 300 cm za dohodnutou cenu 2.500,- Kč ročně.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-61/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi Městem Mníšek pod Brdy a MUDr. Michalem Pirunčíkem.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy 

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-61/2016

RM jmenuje členkou Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou Ing. Svatavu Baumrukovou.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-61/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní T. B. jako nájemcem o pronájmu pozemku číslo parc. 93, trvalý travní porost  o výměře 878 m2  v k.ú. Rymaně za nájemné 6.146,- Kč ročně, v souladu s Pravidly o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-61/2016

RM souhlasí s předloženou  PD - Úpravy a rekonstrukce výroby  na pozemku  č.parc.  2005/18, 2005/38, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-61/2016

RM nesouhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy – Madlenky posílení v.v. NN (IE-12-6006763)“
a  požaduje přepracovat projekt s ČEZ Distribuce, kdy v intravilánu obce budou kabely ukládány do země.

RM dále upozorňuje stavebníka, že Město Mníšek pod Brdy bude požadovat uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-61/2016

RM souhlasí se plánovanou stavbou „CNG plnící stanice Mníšek pod Brdy“  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „CNG plnící stanice Mníšek pod Brdy“. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-61/2016

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o  budoucí smlouvě o řízení služebnosti inženýrské sítě stavby „RVDSL1703_A_S_MNPB101-MNPB1HR_OK“  na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy č.parc. 88; 81/1; 2898/3; 2898/2; 2890/16; 2931/1; 1291/2; 1290/1; 2898/4, k.ú. Mníšek pod Brdy

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-61/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ATS Staré sídliště na pozemku p.č. 1332, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-61/2016

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 163;165,  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.

RM upozorňuje stavebníka, že vlastní připojení na oba řady bude možně až po výstavbě
a kolaudaci řadů. Napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-61/2016

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s  připojením pozemku č.parc. 160;161;162,  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní  řad.

RM upozorňuje stavebníka, že vlastní připojení na oba řady bude možně až po výstavbě
a kolaudaci řadů. Napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku
ve vodovodní síti.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-61/2016

RM schvaluje Plán inventur na rok 2016 a jmenuje k zajištění inventarizace pro rok 2016 tyto inventarizační komise:

 

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Ing. Pavla Duchoňová

Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Daniela Páterová , Daniela Kukolová

 

Inventarizační komise:

 

Předseda komise: Olga Šibřinová

Členové komise:  Věra Gvozdková , RNDr. Milan Brabenec

Druh majetku:  Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence,(finanční dlouhodobý majetek) – příloha č. 2 plánu inventur

 

Předseda komise: Karla Koupá

Členové komise: Eva Mesteková,  Jakub Kasl

Druh majetku: pozemky, budovy

 

Předseda komise:  Miluše Balíková

Členové komise: Jiřina Romová, Novotná Štěpánka, Jaroslava Holobradová, Renata Duchoslavová, Petr Smorádek  DiS., Filip Starý

Druh majetku: městský úřad a městská policie

 

Předseda komise: Ing. Svatava Baumruková

Členové komise: Josef Dvořák, Martin Hejl

Druh majetku: hasiči Mníšek pod Brdy

 

Předseda komise: Romana Rysová

Členové komise: Petr Minařík, Josef Mestek

Druh majetku: Hasiči Rymaně

 

Předseda komise: Jan Hříbal DiS.

Členové komise: Ing. Miroslav Rousek, Milan Zárybnický

Druh majetku: hasiči Stříbrná Lhota

 

Předseda komise: Ing. Miroslava Jelínková

Členové komise: Nikola Bláhová, Tereza Bauerová

Druh majetku: městské kulturní středisko

 

Předseda komise: Věra Landová

Členové komise: Jaroslava Svitálková,  Zdeňka Zábranská

Druh majetku: knihovny MpB a SL

 

Předseda komise: Bohumila Minaříková

Členové komise: Mgr. Jaroslav Vyskočil, , Miroslava Jeřábková, Tereza Středová , Bc. Šárka Jochmanová

Druh majetku: stavby, areál Skalka, hřbitov, Zadní rybník, Junák, sauna, zdravotní středisko, penzion Obora

 

Předseda komise: Růžena Horáková

Členové komise: Petr Kotal, Petra Poučková

Druh majetku: majetek ZUŠ a MŠ Nová

 

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-61/2016

RM revokuje usnesení č. 14-28/2016 ze dne 7.10.2015v části týkající se přílohy – Plánu inventur tak, že text „Plán inventur na rok 2015“ se nahrazuje textem „Plán inventur na rok 2016“. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-61/2016

RM    souhlasí s připojením pozemku č.parc. 1726/2; 1726/6, k.ú. Mníšek pod Brdy
na vodovodní a kanalizační řad.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-61/2016

RM    souhlasí s připojením pozemku č.parc. 1726/4; 1726/5, k.ú. Mníšek pod Brdy
na vodovodní a kanalizační řad.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-61/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a panem J. M.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-61/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Odstranění havárie kanalizace ZŠ Komenského 420, přeložka“.

Rada města pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OVV - Tajemnice

 

Usnesení č. 38-61/2016

RM schválila platový výměr ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, paní Dagmar Charvátové s platností od 1.9.2016 dle návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-61/2016

RM schválila platový výměr ředitelce Mateřské školy Mníšek pod Brdy, 9. května 575,
Bc. Marii Šretrové s platností od 1.9.2016 dle návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-61/2016

RM schválila platový výměr ředitelce Mateřské školy Mníšek pod Brdy, Nová 499, Mgr. Petře Poučkové s platností od 1.9.2016 dle návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-61/2016

RM schválila platový výměr ředitelce Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, Mgr. Marcele Krákorové s platností od 1.9.2016 dle návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-61/2016

RM schválila platový výměr ředitelce Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové s platností od 1.9.2016 dle návrhu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-61/2016

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 31.8.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-61/2016

RM ustanovuje strážníka Milana Zárybnického a strážníka Bc. Martina Hejla, DiS. do funkce zbrojíře.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-61/2016

RM jmenuje Bc. Petra Smorádka, DiS. zástupcem velitele Městské policie Mníšek pod Brdy a to s okamžitou platností.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 46-61/2016

RM souhlasí s aktualizací smlouvy na služby pultu centralizované ochrany mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností JABLOTRON SECURITY a.s..

RM pověřuje tajemnici Věru Landovou podpisem této smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 47-61/2016

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro  N. M., nyní trvale bytem Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 48-61/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku ke Smlouvě významného zákazníka – číslo zákaznické smlouvy 9787787 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností T-Mobile Czech

Republic a.s.

RM pověřuje tajemnici Věru Landovou podpisem tohoto dodatku.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 49-61/2016

RM souhlasí s odpuštěním poplatku za tržní místo při prodeji výrobků Domova pro seniory Pod Skalkou v termínech od 15.10.2016 do 31.12.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 50-61/2016

Město Mníšek pod Brdy, vlastník pozemku č. 1290/1 k. ú. Mníšek pod Brdy, souhlasí se sečením ruderálního porostu na uvedeném pozemku, s vyčištěním odvodňovací strouhy
a zhotovení tůní pro obojživelníky, které zajistí Hnutí Brontosaurus v rámci programu "Akce příroda".

Komise pro životní prostředí Mníšku pod Brdy projekt doporučuje, a podpoří ho odborným dohledem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                                                  Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

  místostarostka                                                                                 radní

 

Vyvěšeno: 21. 10. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět