Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 60 ze dne 19.9.2016 (anonymizováno)

 Usnesení zde ke stažení

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                       

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        místostarostka:           Daniela Páterová

                                                           

          zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

STAROSTA

 

Usnesení 1-60/2016

RM schvaluje program zasedání rady města na jednání dne 19. 9. 2016.

PRO 5            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 2-60/2016

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o konsolidaci stávajících úvěrů města a to v souladu s doporučením FV.

PRO 5            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 3-60/2016

RM souhlasí s RO č. 4/2016 a postupuje ho ZM k projednání s doporučením jeho schválení.

PRO 5            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

V 9:15 odchází radní Slavíková

 

Usnesení 4-60/2016

RM souhlasí se zadávací dokumentací na akci Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 5-60/2016

RM souhlasí s odpuštěním poplatku za zábor veřejného prostranství – předzámčí
(č. parc. 347/3) – na akci Tvořivý trh, který se bude konat 8. 10. 2016 od 9:00
do 14:00 hodin.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 6-60/2016

RM souhlasí s návrhem vzájemného pozemkového narovnání mezi paní J.H. a Městem Mníšek pod Brdy ve věci spojovací cesty na Madlenkách - pozemek č. parc. 609/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

OKS

                       

Usnesení 7-60/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zabezpečení odborné praxe pro účastníky rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Asistent prevence kriminality“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a TRIVIS – Centrum vzděláváním, s.r.o..

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení 8-60/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a MUDr. Michalem Pirunčíkem.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 9-60/2016

RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o zajištění závodní péče ze dne 29. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2014 mezi Městem Mníšek pod Brdy a MUDr. Sylvou Říhovou.

RM pověřuje starostu podpisem dohody.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

OVV- Tajemnice

 

Usnesení 10-60/2016

Rada města schválila výsledek výběrového řízení  podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků  a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje paní Ing. Svatavu Baumrukovou, do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty  Městského úřadu Mníšek pod Brdy s účinností
od 1. 10. 2016 a ukládá  tajemnici MÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 11-60/2016

RM revokuje usnesení č. 38-54/2016 ze dne 27. 7. 2016 o odměně ředitelce MŠ 9. května
Bc. Marii Šretrové tak, že se jedná o odměnu k životnímu jubileu.

PRO 4            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Radní Kotoučová odešla v 9:50 hod.

 

Usnesení 12-60/2016

RM souhlasí s úhradou nákladů za pronájem podia pro oslavy 60. výročí Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO 3            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 26. 9. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět