Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 59 ze dne 12.9.2016 (anonymizováno)

Usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:

starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. 

místostarostka:           Daniela Páterová                  

radní:                          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.               

radní:                          Bc. Marie Šretrová

tajemnice:                  Věra Landová                             

 

Omluvena:

radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová          

 

   

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-59/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 59 dne 12. 9. 2016.

PRO:    4          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-59/2016

RM souhlasí se zhotovením projektu pro MKDS (kamerový systém) dle nabídky společnosti RH elektro projekt .

PRO:    4          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 3-59/2016

RM souhlasí s nabídkou společnosti Grido architektura & design, s.r.o. na zpracování projektu okolí pavilonu a pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO:    4          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-59/2016

RM schvaluje zkušební zahájení elektronické verze Zpravodaje, který bude zatím provozován v omezených sekcích a to kultura, projekty, aktuality, školy a školky a společnosti a spolky.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

V 18,00 hodin odchod starosty.

 

  OKS

 

Usnesení č. 5-59/2016

RM neschvaluje navržené svatební termíny na rok 2017, které by měly být zámku garantovány. Určování místa a času svatebního obřadu je na výběru snoubenců.

PRO:          3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 6-59/2016

RM souhlasí se stavbou skladu obalů na pozemku  č.parc.  1313/7, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-59/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 996/103, k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením pozemku č.parc. 996/103, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku č.parc. 996/103, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku č.parc.  996/105 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO: 3                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-59/2016

RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou SECAR BOHEMIA a.s.. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO: 3                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-59/2016

RM  nesouhlasí se stavbou skladu přepravek na pozemku  č.parc.  2005/18, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-59/2016

RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu včetně biotopu, studny a KČOV na pozemku  č. parc. 270; 271/1; 272, k.ú. Rymaně

PRO: 3                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-59/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na  pozemku č. parc. 609/18, k.ú. Mníšek pod Brdy a s  připojením pozemku č.parc.609/18, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

PRO:  3                 PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-59/2016

RM souhlasí s předloženou změnou PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby  Komerčního centra na pozemku p.č. 1304/2; 1308/4; 1318/1, k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením stavby Komerčního centra na kanalizační a vodovodní  řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

 

PRO: 3                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Příchod starosty v 18,42 hod.

 

Usnesení č. 13-59/2016

RM souhlasí s uzavřením  nájemní smlouvy na služební byt v základní škole o výměře 56,76 m2 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společnými nájemci M. a M. D. na dobu určitou, a to po dobu, po kterou budou společní nájemci, a to každý z nich,  vykonávat sjednanou práci pro pronajímatele.

       RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s platností od 1.10. 2016

PRO: 4                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-59/2016

RM souhlasí s připojením pozemku parc. č.  294 a 295 v kat. území Rymaně na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č. parc. 310 v kat. území Rymaně ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO: 4                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-59/2016

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením  RD na pozemku č.parc. 1900/1 a 1900/2 v kat. území Mníšek pod Brdy.

PRO: 4       PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-59/2016

RM nesouhlasí s úpravou povrchu v Micíkově ulici.

PRO: 4                   PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-59/2016

RM souhlasí se záborem  plochy okolí školy u příležitosti „Oslavy výročí školy“ dne 8.10. 2016. Tento zábor bude osvobozen od poplatku.

PRO: 4                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-59/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 6 SOD na akci: „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-59/2016

RM souhlasí s výběrem nabídky společnosti Lenka Moštěková – TOJA, v rámci výběrového řízení „ Realizace dětského hřiště v lokalitě nové sídliště v Mníšku pod Brdy. RM souhlasí s podáním žádosti o grant na realizaci dětského hřiště podle této nabídky.

      PRO: 4                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-59/2016

RM souhlasí se Změnovým listem č. 1 v rámci realizace akce „Odstranění havárie kanalizace ZŠ Komenského 420, přeložka“.

PRO: 4                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 21-59/2016

RM souhlasí se zněním smlouvy  o bezúplatném převodu vlastn. práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného břemene na pozemky č. parc. 388/ a 389/1 v kat. území Stříbrná Lhota a postupuje ji do ZM.

      PRO : 4                 Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-59/2016

RM souhlasí s přijetím dotace 1 mil. Kč z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí těchto prostředků.

PRO : 4                 Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                                                  Ing. Petr Digrin, Ph.D.

místostarostka                                                                      starosta

         

         

 

Vyvěšeno: 21. 9. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět