Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 58 ze dne 7.9.2016

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:

starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. 

místostarostka:           Daniela Páterová                  

radní:                          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová                       

radní:                          Bc. Marie Šretrová

tajemnice:                  Věra Landová                             

                       

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-58/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 58 dne 7. 9. 2016.

PRO: 5             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

    

Usnesení č. 2-58/2016

RM schvaluje termín zasedání ZM na den 26.9.2016 od 18.00 hod. v kulturním středisku s tímto programem:

   15 minut pro budoucnost

   Příkopy ve Stříbrné Lhotě

   Veřejné záchody v předzámčí

   Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny

   Požadavek na opravu zápisu ZM
   Výběr dodavatele – Pavilon

   Jednací řád KV

    Žádost zastupitele Jeřábka o slovo na ZM před veřejnou schůzí,
    Posouzení vhodnosti placeného parkoviště návštěvníků zámku,

    Zápisy – informace o činnosti a návrzích komisí a výborů MMpB zastupitelům a  
    veřejnosti
    Nový systém zasedání zastupitelů MMpB,

    Nový název ulice

    Rozpočtové opatření č. 4

    Majetkové záležitosti

    Konsolidace úvěrů města

    Splátkový kalendář – žádost o souhlas

 

PRO: 5             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 OKS

 

Usnesení č. 3-58/2016

RM souhlasí s prodloužením času nočního klidu z důvodu konání svateb v restauraci u   Káji         Maříka do 24,00 hodin ve dnech 10. 9., 17.9. a 24.9. 2016.

     PRO: 5        PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-58/2016

RM nesouhlasí se spoluprácí na filmu Pidilidi, které nabízí za finanční plnění, reklamní prostor.  

PRO:5         PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-58/2016

RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o nejvyšším povoleném počtu  žáků od 1.9. 2016 na 300 ve školní družině ZŠ Mníšek pod Brdy čp. 420.

PRO: 5                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-58/2016

RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Sředočeského kraje o nejvyšším povoleném počtu  žáků od 1.9. 2016 na 750 v ZŠ Mníšek pod Brdy čp. 420.

PRO: 5                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-58/2016

RM souhlasí s navýšením nejvyššího počtu žáků v třídách ZŠ Komenského čp. 886

 a to max. o 3 žáky ve třídě či skupině a zároveň souhlasí se snížením počtu žáků max.
 3 žáky ve třídě či skupině podle potřeb školy.

PRO:  5                 PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-58/2016

Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna ve dnech 24. a 25.10. , 18.11. a 22.12. 2016 v ZŠ Komenského 886.

PRO: 5                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 9-58/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Zkapacitnění Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy – pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 5                  PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 10-58/2016

RM souhlasí s bezúplatným využitím pozemků č. parc. 347/1, 347/6, 347/3 a 347/5 v kat. území Mníšek pod Brdy na akci V. Slavnosti piva dne 24.9. od 7,00 do 22. hod., s tím, že musí být zachován volný průjezd po stávající cestě č. parc. 347/2.

 

PRO 5                   Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-58/2016

RM nesouhlasí s konáním soukromé oslavy narozenin u Zadního rybníka, neboť nebyly splněny podmínky k pořádání akcí v tomto prostoru přenosné WC, záloha na úklid).

PRO 5                   Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-58/2016

Rada města souhlasí s počtem dětí v MŠ 9. května pro rok 2016/2017 – 1. třída 24 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí, pracoviště na Malém nám.  – 1. třída 18 dětí, 2. třída 20 dětí.

PRO 5                     Proti 0             Zdržel se 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                                  Ing. Petr Digrin, Ph.D.

místostarostka                                                                      starosta

         

Vyvěšeno: 20. 9. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět