Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 57 ze dne 24.8.2016 - anonymizováno

ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                       

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        místostarostka:           Daniela Páterová (omluvena)

                                                    

tajemnice:                   Věra Landová            

zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-57/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 57 dne 24.8.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-57/2016

RM souhlasí s tím, aby případná uvolněná garsoniéra ve vlastnictví města byla ponechána k pronájmu pro potřeby zaměstnanců Domova pro seniory pod Skalkou.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-57/2016

RM jmenuje výběrovou komisi pro otevírání a hodnocení došlých nabídek na akci „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy“ ve složení:

Členové                                                       Náhradníci

Ing. Pavla Duchoňová                                 Eva Mesteková                    (MÚ)

Ing. Arch. Peter Sticzay-Gromski                Ing. Arch. Jan Doubek         (projektant)

Ing. Josef Tichánek                                     Ing. Miroslav Hubka             (TDI projektu)

Ing. Petr Digrin PhD.                                   Daniela Páterova                 (zadavatel)

Mgr. Eduard Navara                                   Ing. David Pech                    (město)

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-57/2016

RM projednala zpracovaný audit Zpravodaje městečka pod Skalkou, bere ho na vědomí a postupuje ho redakční radě jako jeden z materiálů pro zpracování nové koncepce zpravodaje. Audit bude zveřejněn na webových stránkách města.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-57/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou, ale nesouhlasí s formou vypracování zápisu, který je zjednodušen na usnesení a zcela v něm absentuje zaznamenání diskuse k přijatým usnesením, popřípadě rozdělení uložených úkolů.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-57/2016

RM souhlasí s podáním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

           

Usnesení č. 7-57/2016

RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu ze dne 2.8.2016 o zápisu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení Školní jídelna Mníšek pod Brdy – 800.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 8-57/2016

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 7 v ul. Skalecká č.p. 519, Mníšek pod Brdy, v souladu s OZ do 31.12.2016.

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy formou změny smlouvy na dobu neurčitou.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-57/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1706/1 o výměře 414 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 8005/16 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 16 předem vybranému zájemci  panu F.K. v zahrádkářské osadě
„U Rybníčku“,  za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2017.

RM Ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-57/2016

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemků č. parc. 2717/5, 2717/9, 2717/10 a 2717/12 V k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem revitalizace vodní nádrže v Dolíkách do 31.12.2016 dle návrhu nájemce.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-57/2016

RM nesouhlasí s prodejem pozemků čísla 2162/19 5012 m2 a 2042/2  11097 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní M.P.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-57/2016

RM souhlasí s pronájmem pozemku číslo parc. 93, trvalý travní porost  o výměře 878 m2  v k.ú. Rymaně paní T.B., v souladu s Pravidly o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na pronájem pozemku na ÚD.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-57/2016

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením objednávky na odběr odpadu ze dřeva a dřevní hmoty společnosti Silva s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-57/2016

Rada města souhlasí s návrhem znění vyjádření pro společnost ČEZ k vlastnictví NN přípojky v pozemku p.č. 2698/46, k.ú. Mníšek pod Brdy vybudované pro pozemky p.č. 2698/19-28.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-57/2016

RM  souhlasí se stavbou oplocení a terénními úpravami (HTÚ) na pozemku č. parc. 414/34, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-57/2016

RM  souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č.parc. 571/55, k.ú. Rymaně na kanalizační  a vodovodní řad a na místní komunikaci č.parc. 571/1, k.ú. Rymaně.

Ohledně napojení pozemku č.parc.  571/55, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku č. parc. 571/1 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-57/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu a DČOV na pozemku č. parc. 2424 a 2425, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-57/2016

RM  souhlasí se změnou užívání stavby chaty na pozemku č. parc. 172/3, k.ú. Stříbrná Lhota na rodinný dům za podmínky napojení na vyhovující zdroj pitné vody.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-57/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV – 12-6019994 Stříbrná Lhota, kNN pro pozemek č. 155/7.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-57/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby „IV-12-6016842/1 Mníšek pod Brdy, kVN, TS, kNN pro parc. č. 626/5-27“ v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-57/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojky  na pozemku č. parc. 2931/1 a 2890/16, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Gastro City Group, s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-57/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky  na pozemku č. parc. 2931/1 a 2890/16, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Gastro City Group, s.r.o.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-57/2016

RM souhlasí  se stavbou dřevěného hrazení - oplocení, na pozemku p.č. 1704/1; 1702/8; 1702/5; 1703/2,  k.ú. Mníšek pod Brdy .

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-57/2016

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením – RD a doplňkové stavby na pozemku č.parc. 100 a 101/1, k.ú. Stříbrná Lhota

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-57/2016

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č. parc. 2698/25, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-57/2016

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 2698/23, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-57/2016

RM souhlasí se stavbou dřevěné zahrádkářské chaty , jako stavby dočasné, na pozemku
č. parc. 1292/1, k.ú. Mníšek pod Brdy - zahrádka č. 20.

RM souhlasí s napojením zahrádkářské chaty na pozemku č. parc. 1292/1, k.ú. Mníšek pod Brdy - zahrádka č. 20 na vodovodní řad za předpokladu souhlasného vyjádření provozovatele vodovodního řadu.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-57/2016

RM souhlasí s přístavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 792, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-57/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 5 SOD na akci „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OVV- Tajemnice

 

Usnesení č. 30-57/2016

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro

 • L. S., st. občanství Ruská federace, Y. S., roz. S., st..občanství Běloruská republika, A. S., místo narození Praha 2, st. občanství Ruská federace, G. S., místo narození Hořovice, okr.Beroun, st.občanství Ruská federace, nyní trvale bytem Mníšek pod Brdy.

  PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

   

  Usnesení č. 31-57/2016

  RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro paní J. M., rozenou V., místo narození Slovenská republika, nyní trvale bytem Mníšek pod Brdy.

  PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

   

  Ve 20 hod odchází radní Slavíková

   

OSMI

 

Usnesení č. 32-57/2016

RM na základě výsledků poptávkového řízení na akci „Oprava kapliček Křížové cesty v Barokním areálu Skalka, Mníšek pod Brdy“ vybrala vítěznou firmu - Správa řemesel s.r.o.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi společností Správa řemesel s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy na opravu kapliček Křížové cesty v Barokním areálu Skalka.
Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-57/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu: "Odvodnění 3 ulic, Pod lesem, Prostřední, V remízku a oprava třech ulic v Mníšku pod Brdy“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OVV- Tajemnice

 

Usnesení č. 34-57/2016

RM doporučuje ZM ke schválení nový název ulice parc. č. 2123/1, 2123/5 a 2123/3 – ulice „K Luckému Mlýnu“.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-57/2016

RM schvaluje změnu organizačního řádu - v odboru finančním vznik nového pracovního místa referent OF od 1.10. 2016  a ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit výběrové řízení.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                             radní                                                                      starosta

Vyvěšeno: 30. 8. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět