Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 56 ze dne 8.8.2016

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová /omluvena/

                                                

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 1-56/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 56 dne 8.8.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-56/2016

RM schvaluje znění vzorové Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy, která bude uzavírána mezi Městem Mníšek pod Brdy a členem sboru dobrovolných hasičů.

RM schvaluje znění vzorového Dodatku k Dohodě o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy, který bude uzavírán mezi Městem Mníšek pod Brdy a veliteli JSDH

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených dohod a dodatků dohod.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-56/2016

RM souhlasí s objednáním technické pomoci při posuzování a projednávání záměru rekultivace části území lokality bývalých skládek z výroby kovů a pověřuje OSMI zpracováním objednávky dle nabídky společnosti CZ BIJO a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-56/2016

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje o tom, že na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje bylo usnesením č. 145-23/2016/ZK ze dne 28.6.2016 schváleno přidělení mimořádné dotace na pořízení kontejnerových učeben. Rada města dotaci přijímá.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

           

Usnesení č. 5-56/2016

RM souhlasí s tím, aby Školní jídelna Mníšek pod Brdy přijala účelový finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN ve výši Kč 107.679,-, který bude poskytnut ve dvou etapách na základě dvou darovacích smluv v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI. Dar bude použit na uhrazení stravného pro celkem 22 žáků.

RM souhlasí s uzavřením 1. darovací smlouvy pro rok 2016 ve výši  Kč 40.479,- pro období do 31.12.2016 a 2. darovací smlouvy pro rok 2017 ve výši Kč 67.200,- na období od 2.1.2017 do 30.6.2017.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-56/2016

RM bere na vědomí Zápis č. 13 ze zasedání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 1.8.2016.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-56/2016

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Kč 5.000,- společnosti EDA cz, z.ú. na službu rané péče.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 8-56/2016

RM vybírá na základě výsledků hodnotící komise společnost 1. SčV a.s. jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění havárie kanalizace ZŠ Komenského 420, přeložka“.

RM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou společností.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-56/2016

RM souhlasí s předloženou přístavbou přístřešku pro dva osobní automobily a skladu na pozemku č. parc. 2714/126, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-56/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a UNIPETROL RPA, s.r.o.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 12. 8. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět