Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 54 ze dne 27.7.2016 - anonymizováno

Usnesení č. 54 ke stažení zde

 Přítomni:       místostarostka:           Daniela Páterová                  

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

           starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (od 17:45)

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová /omluvena/

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-54/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 54 dne 27.7.2016.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-54/2016

RM ruší výběrové řízení na zakázku „Realizace dětského hřiště v lokalitě Nové Sídliště v Mníšku pod Brdy“, která byla zveřejněna od 1. do 17.7.2019

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-54/2016

RM souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na akci „Realizace dětského hřiště v lokalitě Nové sídliště v Mníšku pod Brdy“.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-54/2016

RM jmenuje výběrovou komisi pro otevírání a hodnocení došlých nabídek na akci Realizace dětského hřiště v lokalitě Nové sídliště v Mníšku pod Brdy“ ve složení:

předseda – Daniela Páterová,

členové – Mgr. Jaroslav Vyskočil, Mgr. Tereza Herdová, Roman Lepší, Eva Mesteková.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

V 17:45 se k jednání rady připojuje starosta

 

Usnesení č. 5-54/2016

RM souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na pozemcích č. parc. 1777/17, 1777/18, 1777/19, 1777/20, 1778/1 a 1778/17 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy z toho důvodu, že povinná úplata byla již uhrazena na základě předchozího smluvního vztahu s původním majitelem pozemku.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

           

Usnesení č. 6-54/2016

RM souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420 na 750 žáků.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-54/2016

RM na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje výjimku do počtu 4 žáků na třídu v Základní škole Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420.

RM souhlasí s výjimkou nejvyššího počtu 34 žáků ve třídě  8.A, 8.B, 9A a 9.B od 1. 9.2016

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-54/2016

RM souhlasí s navýšením kapacity školní družiny při ZŠ Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420 na 300 žáků.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-54/2016

RM bere na vědomí oznámení ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 o zachování poplatku za školní družinu od 1.9.20165 ve výši 300,- Kč/měsíc/žák.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-54/2016

RM bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky v ZŠ Komenského 420 z organizačních důvodů a to v termínech: 18.11, 21. a 22.12. v roce 2016 a 18.4. a 5.5. v roce 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-54/2016

RM obdržela stížnost pana Mgr. Navary k záležitosti, která se odehrála na půdě školy v loňském roce. Dle vyjádření zúčastněných a informací vedení ZŠ Komenského 420, považuje RM věc za vyřízenou.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-54/2016

RM bere na vědomí zápisy č. 10 z 30.3.2016 a č. 11 z 5.6.2016 ze zasedání KV.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-54/2016

RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění – akce Představení nezávislého občanského kandidáta na prezidenta ČR dne 29.7.2016 od 11:00 do 14:30 hod.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-54/2016

RM na základě žádosti č.j. 7922/2016 souhlasí s prodloužením začátku nočního klidu dne 27.8.2016 do 24 hod z důvodů rodinné oslavy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-54/2016

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na designovou studii a redesign Zpravodaje městečka pod Skalkou mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem R. P..

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

  OSMI

 

Usnesení č. 16-54/2016

RM nesouhlasí s odkoupením s odkoupením zařízení bytu č. 6 v ul. Rudé Armády č.p. 555 Mníšek pod Brdy za 70% pořizovací ceny dle přiloženého seznamu k žádosti č.j. 7822/2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-54/2016

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek číslo parc. 2081/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 173 m2 mezi Městem Mníšek pod Brdy a  panem  R. V. bytem Mníšek pod Brdy za nájemné ve výši 1.211,- Kč ročně.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-54/2016

RM souhlasí s dělením pozemku parc. č. 2692/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy na 2 stejné části a následné scelení vzniklých dílů s pozemky číslo parc. 2692/19 a 2619/21 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiloženého geometrického plánu č. 2380-28/2013.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-54/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby IV-12-60 IV-12-6013887 - Mníšek pod Brdy, kNN pro parc.č. 1314/1, InterCora“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-54/2016

RM ruší usnesení č. 15-53/2016 ze dne 14.7.2016 o nesouhlasu se stavbou altánu v areálu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 21-54/2016

RM souhlasí se stavbou dřevěného altánu na pozemku č. parc.  829, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-54/2016

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody, umístění trojhranu strany TOP 09 v období od 5.9.2016 do 12.10. 2016 o rozměru 2 m2  za účelem prezentace politické strany.

 Zároveň upozorňujeme na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-54/2016

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství v předzámčí na pozemcích čísla parc. 347/3 a 347/6  dne 14.9.2016 v době od 12 do 19 hod. za účelem instalace sportovní arény pro děti s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

RM nesouhlasí se záborem pozemku 347/2 z důvodu, že jde o veřejnou komunikaci.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-54/2016

RM souhlasí s grafickým návrhem úpravy schodiště šachty tělocvičny základní školy Komenského 420.

RM pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1 (Kotoučová)

 

Usnesení č. 25-54/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 4 SOD o prodloužení termínu dokončení stavby“ „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-54/2016

RM nesouhlasí s úpravou cesty v ulici Zahradní a navezením vrstvy štěrku.

RM doporučuje řešit výstavbu ulice Zahradní a to formou uzavření Plánovacích smluv.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-54/2016

RM nesouhlasí s odvodněním ulice Micíkova a úpravou komunikace - 2. etapy v letošním roce z důvodu, že nebylo zařazeno do rozpočtu roku 2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-54/2016

RM souhlasí s instalací části svodidla na mostku před Prostřední rybník (ulice Za Rybníky, Tovární).

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 TAJEMNICE

 

Usnesení č. 29-54/2016

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání č.12 komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-54/2016

RM souhlasí s ukončením smluvního vztahu na nájem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska uzavřeného mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Wellmed s.r.o.

RM pověřuje OSMI podáním výpovědi výše uvedené smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-54/2016

RM bere na vědomí Zápis z komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 15.6.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-54/2016

RM bere na vědomí informace o novele zákona 200/199 Sb. o přestupcích, provedenou zákonem č. 204/2015 Sb. ke změně ustanovení § 47 odst. 3. (týká se určení doby nočního klidu), účinnost k 1. říjnu 2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  FO

 

Usnesení č. 33-54/2016

RM souhlasí s možností splácení poplatku za zhodnocení pozemku, na základě žádosti č.j. 7615/2016, a to: 20 splátek à 1 500,- Kč a 1 splátka ve výši 2 000,- Kč.

RM postupuje žádost k rozhodnutí zastupitelstvu města s doporučením splátky schválit.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Pan starosta dodává do programu ještě nutnost projednání účasti členů v různých komisích.

Je třeba aktualizovat odvolání a nová jmenování.

 

Usnesení č. 34-54/2016

RM odvolává paní Ing. Lucii Chovancovou z členství v Komisi pro životní prostředí.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-54/2016

RM odvolává pana Miloše Navrátila ze všech orgánů zřízených městem (Komise pro prevenci kriminality, Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou, Pracovní skupina WEB) s výjimkou funkce člena Školské rady ZŠ Komenského 420 a Správní rady Magdalena o.p.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-54/2016

RM jmenuje paní Terezou Středovou členkou Redakční rady městečka pod Skalkou.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-54/2016

RM odvolává paní Zoru Kasíkovou z Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou
z důvodu, že vykonává funkci redaktorky zpravodaje.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-54/2016

RM schválila odměnu ředitelce MŠ 9. května  Bc. Marii Šretrové za 1. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0           Nepřítomna radní Šretrová   

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 4. 8. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět