Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 53 ze dne 14.7.2016

Usnesení ke stažení zde

Přítomni:

starosta:                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.

radní:                         Bc. Marie Šretrová

radní:                         Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                 

tajemnice:                 Věra Landová                                      

 

Omluveny:  

místostarostka:         Daniela Páterová

radní:                        Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

           

Usnesení č. 1-53/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 53 dne 14.7.2016.

PRO: 3                       PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-53/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 3 SOD na stavbu „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

 

Usnesení č. 3-53/2016

RM odvolává členku Komise pro náhradu škod, paní Gitu Hermachovou a jmenuje na její místo paní Věru Gvozdkovou.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 4-53/2016

RM    souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.  IV – 12-6019881/VB/02  Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č. 1260 v  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-53/2016

RM nesouhlasí  s dodatečným povolením terénních úprav na pozemcích č.parc.  1989/78; 1989/92; 1989/98,  k.ú. Mníšek pod Brdy .

 

Usnesení č. 6-53/2016

RM souhlasí s plánovanou stavbou Mníšek pod Brdy, kNN - 0,4kV pan Procházka.

RM upozorňuje realizátora stavby, že v místě plánovaného vedení NN prochází vodovodní řad v majetku Města Mníšek pod Brdy. Pro vytýčení trasy vodovodního řadu se obraťte na provozovatele vodovodní sítě Města MpB 1. SčV, a.s.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-53/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 6 ke SOD č. 9/2010 na výstavbu kanalizace a vodovodu ve Stříbrné Lhotě.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a Šindler, důlní a stavební společnost, s.r.o.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-53/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby IV-12-6001207/1 - Mníšek pod Brdy, kNN Nádražní 2714/42  v k.ú. Mníšek pod Brdy

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-53/2016

RM   souhlasí se stavbou č. IP-12-6010640, kNN pro p.č. 1302/4,3.          

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-53/2016

RM    souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 1578/2, k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením pozemku č.parc.1578/2, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řady za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM pověřuje starostu podpisem této PS mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem V. Navrátilem.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-53/2016

RM    souhlasí se záměrem stavby vrtané studny na pozemku č.parc. 2698/19, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-53/2016

RM souhlasí se předloženou studií rodinného domu na pozemku č. parc. 72/9, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM požaduje předložit PD v dalším stupni pro územní a stavební řízení.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-53/2016

RM    souhlasí se stavebními úpravami – zateplením jižní fasády bytových domů č.p. 582; 583 a 584 ul. Jana Šťastného, Mníšek pod Brdy  na pozemcích č. parc. 816; 817/1; 818, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-53/2016

RM nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení na parcelaci, komunikaci, inženýrské sítě stavby „Obytný soubor RD parc.č. 72/6, k.ú. Stříbrná Lhota“.

RM požaduje uvedení PD do souladu s ÚP. RM požaduje zapracovat do PD komunikaci pro pěší, veřejně přístupná parkovací stání a hydrogeologický posudek se stanoveným koeficientem vsakování s ověřenou vsakovací zkouškou.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-53/2016

RM nesouhlasí se záměrem stavby dřevěného altánu na pozemku  č.parc.  829, k.ú. Mníšek pod Brdy pro tento rok a to z důvodu nutnosti vybavení nových kontejnerových tříd.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-53/2016

RM souhlasí s připojením pozemku číslo parc. 274 v k.ú. Mníšek pod Brdy k místní komunikaci, pozemku číslo parc. 2899/1 v k.ú. Mníšek pod brdy za účelem zřízení dílny pro PČR Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-53/2016

RM nesouhlasí s přidělením městského bytu předem vybranému zájemci paní J.N.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

TAJEMNICE

 

Usnesení č. 18-53/2016

RM projednala nabídku pozemků, souhlasí s úplatným převodem pozemků v kat. území a obci Mníšek pod Brdy č. parc. 625, 1289/2, 1291/5, 1291/6, 1755/2, 1853/3, 1960/1, 2092/2, 2144/3, 2144/5, 2145/3, 2146/3, 2146/4, 2146/6, 2149/2, 2914/3, 2914/5 a 2916/2 od společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., Bucharova 1314/8, 15800 Praha – Stodůlky a postupuje jej k projednání ZM.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-53/2016

RM souhlasí s promítáním amatérského filmu Prach a broky dne 22.7.2016 od 22 hodin na zahradě městské knihovny. RM souhlasí se vstupným Kč 50,-/osobu.

RM souhlasí s umožněním přespání realizačního týmu v MK.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-53/2016

RM bere na vědomí vyjádření Státního pozemkového úřadu k žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2065 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-53/2016

RM souhlasí se stanovením ochranného pásma lipové aleje pod Skalkou na 10 m od osy vedoucí skrz jednotlivé stromy v aleji.

PRO: 3                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Ing. Hana Kotoučová Ph.D.                                             Ing. Petr Digrin Ph.D.

            radní                                                                               starosta

Vyvěšeno: 26. 7. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět