Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 51 ze dne 22.6.2016 - anonymizováno

ke stažení zde

 

 Přítomni:

starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (nepřítomen od 18:20 do 19:00 h)

místostarostka:           Daniela Páterová                  

radní:                          Bc. Marie Šretrová

radní:                          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.   (od 17:25 h)            

radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (od 18:50 h)

tajemnice:                  Věra Landová                             

zapisovatelka:             Jaroslava Svitálková              

 

 

 

I. STAROSTA

 

Usnesení č. 1-51/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 51 dne 22.6.2016.

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-51/2016

RM, jako zřizovatel příspěvkových organizací:

Základní škola Mníšek pod Brdy, okr. Praha-západ, Komenského 420,

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886,

Školní jídelna Mníšek pod Brdy, Komenského 420,

Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ,

Mateřská škola Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ,

Domov pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy,

Schvaluje, dle předložených podkladů, účetní závěrky jednotlivých zařízení za rok 2015.

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

II. MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 3-51/2016

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Mansio v.o.s. o zajištění hodnocení školy ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

V 17:25 se dostavila radní Kotoučová – přítomni 4 radní

 

III. OKS

 

Usnesení č. 4-51/2016

RM doporučuje starostovi města jmenovat pana Petra Minaříka velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rymaně.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

IV. OSMI

 

Usnesení č. 5-51/2016

RM souhlasí se stavbou třech rodinných domů o dvou bytových jednotkách, kanalizačních a vodovodních přípojek pro budoucí RD a s připojením pozemků č.parc. 996/106; 996/107; 996/109, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad a u pozemků č. parc.  996/107; 996/109, k.ú. Mníšek pod Brdy na místní komunikaci.

RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku č.parc. 996/105 a 996/13, k.ú. Mníšek pod Brdy jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-51/2016

RM  souhlasí se stavbou domu o dvou bytových jednotkách, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí dům a s připojením pozemku č.parc. 1227 a 1228, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM upozorňuje stavebníka, že kácení dřevin, které budou v kolizi se stavbou, je povinen řešit, dle zákona 114/1992 Sb., v rámci „Povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les“ vydaným

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

18:50 - dostavila se paní Slavíková - přítomno 5 radních.

 

Usnesení č. 7-51/2016

RM    souhlasí se stavebními úpravami „Revitalizace panelového domu v ulici 9. května
č.p. 836 a 837, Mníšek pod Brdy“  na pozemcích p.č. 1777/6; 1777/3 a 1777/2, k.ú. Mníšek pod Brdy dle varianty 2.

PRO: 5             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-51/2016

RM nesouhlasí s cenovou nabídkou projekčních prací na grafický návrh jižního štítu a čelní stěny vnitřního schodiště objektu tělocvičny.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-51/2016

RM souhlasí se změnou ceníku služeb sběrného dvora tříděného odpadu Mníšek pod Brdy s platností od 23.6.2016

RM souhlasí se změnou ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře tříděného odpadu Mníšek pod Brdy pro občany Mníšeckého regionu s platností od 23.6.2016.

RM souhlasí se změnou ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře tříděného odpadu Mníšek pod Brdy pro občany města Mníšek pod Brdy s platností od 23.6.2016.

RM pověřuje starostu města podpisem těchto ceníků.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 

Usnesení č. 10-51/2016

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy  a paní Lenkou Kloudovou na pozemky číslo parc. 737/1 o výměře 450 m2, 777/13 o výměře 79 m2, 777/14 o výměre 13 m2 1268/1 o výměře 419 m2, 1800/8 o výměře 297 m2, 1874/2 o výměře 656 m2 a 1964/1 o výměře 2026 a 2890/11 o výměře 237 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy, které užívá město bez nájemní smlouvy za cenu 37.593,- Kč/rok. RM souhlasí s vyplacením nájemného za dva roky zpětně.

RM doporučuje částku zahrnout do RO.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-51/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o splátkovém kalendáři mezi Městem Mníšek pod Brdy zastoupeným Agenturou UNRA s.r.o. Na Strži 290/10, Praha 4 a paní J. V., Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

V 18:20 odchází starosta - přítomny 4 radní

 

Usnesení č. 12-51/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením pojistné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a UNIQA pojišťovna s.r.o. na povinné ručení na přívěs AGADOS HANDY 7.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Pro: 4              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-51/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6004794/VB/02Mníšek pod Brdy, změna trasy vedení 22kV pro stavbu „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ na pozemcích č. parc. 2160/1 a 2162/16 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. 

Pro: 4              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-51/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6006113/VB/02 Mníšek pod Brdy - zrušení RNN + kNN. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro: 4              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Usnesení č. 15-51/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6014238/04 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1316/8, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 4              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-51/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby IV-12-6002029/1 – kabelové vedení Řevnická.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro: 4              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-51/2016

RM  nesouhlasí s udělením výjimky při stanovení výše úplaty za  zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě plynárenského zařízení pro pozemek č.parc. 626/1, k.ú. Mníšek pod Brdy. RM požaduje smlouvu uzavřít v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Návrat starosty v 19 hodin – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 18-51/2016

RM bere na vědomí informace obou ředitelek mateřských škol (MŠ Nová a MŠ 9. května),
vyjádření k inspekčním zprávám a o realizaci nápravných opatření.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-51/2016

Rada města souhlasí se stanoviskem k žádosti o vyjádření k vydání integrovaného povolení na zařízení společnosti S.P.T. spol. s r.o.
Rada města pověřuje starostu města podpisem stanoviska.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

III. OKS

 

Usnesení č. 20-51/2016

RM bere na vědomí informace redakční rady o průběhu příprav nové koncepce zpravodaje.

RM schvaluje kapitolu koncepce zpravodaje č. 4 – Statut Mníšeckého zpravodaje, redakční rady a redakce.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 

Usnesení č. 21-51/2016

RM schvaluje pořízení fotografií zastupitelů města pro potřeby redakce Zpravodaje městečka pod Skalkou a schvaluje výdaje z rozpočtu města do Kč 5000,- (par. 6112 pol. 5169).

RM ukládá odboru OKS, ve spolupráci s redakční radou zorganizovat a zajistit pořízení fotografií zastupitelů.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

V. TAJEMNICE

 

Usnesení č. 22-51/2016

Rada města Mníšek pod Brdy bere na vědomí doporučení Komise pro ŽP a České inspekce životního prostředí na další bezodkladné kácení kůrovcem napadených stromů. Důvodem je pokračující šíření kůrovce, který je schopen během roku za příznivých podmínek vyvést  3—4 generace.

Rada města dává souhlas s kácením kůrovcem napadených stromů na pozemcích města. Tímto pověřuje odbor vnitřních věcí vyhledáváním jedinců a nahlášením stavu na ORP Černošice – kácení na oznámení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

Dále ukládá odboru vnitřních věcí vyzývat soukromé vlastníky ke stejnému řešení situace     na svých pozemcích.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-51/2016

RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro prevenci kriminality ze dne 22.6.2016.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-51/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové, za 1. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-51/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, Mgr. Marcele Krákorové, za 1. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-51/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Nová, Mníšek pod Brdy, Mgr. Petře Poučkové,
za 1. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

  

Usnesení č. 27-51/2016

RM schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420,  Dagmar Charvátové, za 1. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

 Pro: 5             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-51/2016

RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Janu Danielovi,
za 1. pololetí 2016 ve výši dle návrhu.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-51/2016

RM bere na vědomí rezignaci pana Miloše Navrátila na funkci vedoucího OKS s ukončením pracovního poměru ke dni 30.6.2016.

Pro: 5              PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

 

 

 

 Daniela Páterová                                          Ing. Petr Digrin Ph.D.

  místostarostka                                                       starosta

Vyvěšeno: 30. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět