Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 50 ze dne 15.6.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:

starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.  (odchod z RM v 19,40 hodin)

místostarostka:           Daniela Páterová                  

radní:                          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (příchod na RM v 17,50 hodin)                    

omluvena:                  Bc. Marie Šretrová

tajemnice:                  Věra Landová                             

                       

 

I. STAROSTA

 

Usnesení č. 1-50/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 50 dne 15.6.2016.

PRO: 3 PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-50/2016

RM souhlasí se zněním dopisu polskému investorovi a doporučuje ZM jeho schválení.

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-50/2016

RM schvaluje termín zasedání ZM na den 29.6.2015, od 18.00 hod. ve školní jídelně s tímto programem:

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015.

Majetek.

15 minut pro budoucnost.

Příkopy ve Stříbrné Lhotě.

Veřejné záchody v předzámčí.

Bilance financování tělocvičny.

Kvalifikovaná žádost občanů.

Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny.

      Dopis polskému investorovi.

      Změny jednacího řádu ZM.

      Informace o kontejnerových třídách ZŠ.

      Požadavek na opravu zápisu ZM.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

II. MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 4-50/2016

RM doporučuje ZM přijmout následující změnu v jednacím řádu ZM – v čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva oddíl Veřejná diskuze a její organizačně technické zajištění bod 3) změnu časového limitu pro jednotlivé řečníky ze tří na pět minut a dále doplnit článek 12 Ukončení zasedání zastupitelstva o bod 4) Jednání ZM končí ve 22,00 hodin, o případném prodloužení je nutné hlasovat.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-50/2016

RM ukládá ředitelkám mateřských škol zaslat místostarostce počet nepřijatých dětí do MŠ – termín – ihned.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č.6-50/2016

RM ukládá ředitelkám mateřských škol zaslat radě města vyjádření k inspekčním zprávám a vyvěsit znění inspekčních zpráv na webové stránky školek, pokud tak dosud neučinily.
Termín – ihned.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

III. OKS

 

Usnesení č. 7-50/2016

RM schvaluje uzavření náměstí z důvodu přípravy a konání Skalecké pouti 2016 ve dnech 22. 7. a 23. 7. 2016, a sice takto: 22. 7. od 15:00 spodní část náměstí po obou stranách a 23. 7. po celý den konání akce Skalecká pouť 2016.

RM souhlasí s uzavírkou části silnice v úseku křižovatky Pražská – Čisovická po křižovatku Pražská – Skalecká.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-50/2016

RM ukládá redakční radě zařadit anketu o případné změně názvu Zpravodaje městečka pod Skalkou  do příštího čísla Zpravodaje a prodloužit termín trvání ankety do 31.7.2016.

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Výsledek ankety bude redakční radou předložen radě města.

 

IV. OSMI

 

Usnesení č. 9-50/2016

RM souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zkapacitnění základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy – pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí - nákup kontejnerů.

PRO:    4          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-50/2016

RM souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: Daniela Páterová, Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Bohumila Minaříková, Eva Mesteková, Aleš Krákora, Kamila Látalová

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-50/2016

RM souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zkapacitnění základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy – pořízení kontejneru pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí - pronájem kontejnerů.

PRO:    4          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-50/2016

RM souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: Daniela Páterová, Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Bohumila Minaříková, Eva Mesteková, Aleš Krákora, Kamila Látalová

PRO: 4             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-50/2016

RM   souhlasí se stavbou  IE-12-6006113 „Mníšek pod Brdy - zrušení RNN + kNN“  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby č. IE-12-6006113 „Mníšek pod Brdy - zrušení RNN + kNN“  v k.ú. Mníšek pod Brdy k.ú. Mníšek pod Brdy. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemku 1308/2 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-50/2016

RM    souhlasí s připojením pozemku č.parc. 654,  656, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky  uvedení pozemku č.parc. 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Středočeského kraje do původního stavu.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-50/2016

RM    souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  kanalizačního a vodovodního řadu umístěného na pozemku č.parc. 151, k.ú. Stříbrná Lhota a postupuje ji k projednání do ZM.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-50/2016

RM    souhlasí s připojením pozemku č.parc. 407/22 a 407/46, k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a s uvedením pozemku č.parc. 407/2, k.ú. Rymaně  ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-50/2016

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením - krytý přístřešek pro dva osobní automobily na pozemku č.parc. 996/61, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-50/2016

RM ukládá OSMI dodat informaci, které firmy byly poptány a podrobnou cenou kalkulaci.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-50/2016

Rada města souhlasí se zněním dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech uzavíranému mezi Městem Mníšek pod Brdy a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-50/2016

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní B.S. na část  pozemku  číslo parc.  2938/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy  o výměře 66 m2 dle přílohy č.1  žádosti č.j. 2035/2016, za cenu 462 ,-Kč ročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-50/2016

RM souhlasí s nákupem pozemků parc. č. 500/2 o výměře 16  m2 a pozemku 500/3 o výměře 80 m2 v k.ú. Rymaně  – do majetku města za celkovou dohodnutou kupní cenu 4.800,- Kč.

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-50/2016

RM souhlasí s nabídkou  ve výši 25. 983 Kč  od  firmy Okna Macek a. s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, na výměnu zbylých oken na ubytovně č.p. 598 Hladový Vrch.

RM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-50/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní V. P. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6252/15 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-50/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní R. H. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 615 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 12071/15 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 14 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-50/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem M. B. jako nájemcem o pronájmu části pozemku číslo parc.. 1262 o výměře 357 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 7508/2015 zahrádky pod pořadovým číslem 31 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do  31.12. 2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-50/2016

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 10 v ul. Skalecká č.p. 519, Mníšek pod Brdy o jeden rok.

RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který prodlužuje  dobu nájmu o jeden rok.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-50/2016

RM souhlasí s pronájmem pozemku číslo parc. 2081/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 173 m2 panu R.V. za nájemné ve výši  1.211,- Kč  ročně.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru předem vybranému zájemci na ÚD.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-50/2016

RM souhlasí s navýšením pojistné smlouvy č. 8001215315 – skupinové pojištění úrazu pro jednostku sboru dobrovolných hasičů o 1280,- Kč, RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k pojistné smlouvě.

PRO:    3          PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-50/2016

RM souhlasí s uzavírkou komunikace v úseku křižovatka Řevnická, Lhotecká – podchod pod R4 dne 20.6.2016 v době od 16,00 hodin do 20,00 hodin za účelem pořádán Závodů na kolech, koloběžkách a tříkolkách.

Úkol MP a OSMI:  poskytnout součinnost s akcí.

PRO 3              Proti 0             Zdržel se 0

 

V. TAJEMNICE

 

Usnesení č. 30-50/2016

RM revokuje Usnesení č. 10-49/2016 - souhlasí s konáním pouťové zábavy v Restauraci Sokolovna v Mníšku pod Brdy dne 23.7.2016 a s prodloužením provozní doby do 04:00 hod. (24.7.2016)

PRO 3              Proti 0             Zdržel se 0

 

 

          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                                          Daniela Páterová                 

členka rady                                                           místostarostka

Vyvěšeno: 27. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět