Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 49 ze dne 1.6.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                       

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová /omluvena/

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-49/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 49 dne 1.6.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

 

Usnesení č. 2-49/2016

RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění na náměstí F.X.Svobody dne 9.6.2016 od 10:00 do 17:00 hod. za účelem zpěvu křesťanských písní a krátkého mluveného slova s použitím ozvučení.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-49/2016

RM souhlasí s bezplatným využitím pozemku města u penzionu Obora od 14. do 26.7.2016 pro pořádání výstavy drobného zvířectva.

RM souhlasí s finančním příspěvkem spolku chovatelů (Český svaz chovatelů ZO Mníšek pod Brdy) na zakoupení cen udělovaných chovatelům na výstavě konané při příležitosti Skalecké pouti a podporou při tisku propagačních materiálů.

RM souhlasí s výpomocí města při dovezení a odvezení výstavního materiálu - pomoc bude poskytnuta dle možností OSMI.

RM souhlasí s proplacením vzniklých nákladů na realizaci výstavy drobného zvířectva na základě předložených dokladů maximálně do výše 3000,- Kč.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 4-49/2016

Rada města souhlasí s výměnou 4 ks oken v provozovně Fabiánka v areálu Domova pro seniory Pod Skalkou, Skalecké nám. 500, Mníšek pod Brdy. Náklady spojené s pořízením a výměnou oken bude hradit Fabiánek z.s.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-49/2016

Rada města souhlasí se zněním textu výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem části pozemku uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Cihelkou.

Rada města pověřuje starostu města podpisem výpovědi.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-49/2016

RM souhlasí s uzavřením nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1.SčV, a.s. na tři odběrná místa (Komenského 413, 252 10 Mníšek pod Brdy, V lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy a Pražská 601, 252 10 Mníšek pod Brdy) a pověřuje starostu jejich podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-49/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí na realizaci akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-49/2016

RM souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi manželi C. a RWE GasNet, s.r.o. vyvolané akcí: "Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy" a s ní související úhradou odpovídající zatížení a znehodnocení pozemku č.parc.  819/2, k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v jejich vlastnictví.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-49/2016

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou spořitelnou a.s.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 10-49/2016

RM souhlasí s konáním pouťové zábavy v Restauraci Sokolovna v Mníšku pod Brdy
dne 23.7.2016 a s prodloužením provozní doby do 02:00 hod. (24.7.2016.).

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-49/2016

RM souhlasí s konáním „Travesti show“  v Restauraci u Káji Maříka a ukončením akce do 24:00 hodin dne 10.6.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-49/2016

RM souhlasí s provedením ankety o názvu Zpravodaje a pověřuje odbor OKS, ve spolupráci s redakční radou, jejím provedením.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-49/2016

RM bere na vědomí rezignaci paní Ing. Dany Dalešické na funkci zastupitelky města Mníšek pod Brdy ke dni 30.5.2016.

RM vzala na vědomí vydané osvědčení pro Mgr. Magdalenu Davis Ph.D. o zvolení členem zastupitelstva města Mníšek pod Brdy dnem 31.5.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-49/2016

RM revokuje usnesení č. 21-46/2016 na nové znění:

RM bere na vědomí Zápis č. 11 ze zasedání komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 26.4.2016.
RM souhlasí s poskytnutím jednorázového příspěvku 800,- Kč paní Š. Z. ze sociálního fondu na zaplacení poplatku za odvoz odpadu po předložení dokladu o zaplacení provedené služby.
RM souhlasí s poskytnutím jednorázového částečného příspěvku 1000,- Kč na zálohu na elektřinu a částečného příspěvku 1500,- Kč na zálohu na plyn (zálohy za duben).
Jedná se o jednorázový příspěvek za podmínky, že žadatelka bude neprodleně kontaktovat sociální pracovnici k vyřízení sociálních příspěvků v hmotné nouzi.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-49/2016

RM bere na vědomí informaci o návrhu stavebních uzávěr, o plochách vymezených pro stavební uzávěry a jejich zdůvodnění.

Dále RM bere na vědomí vysvětlení k textové části opatření obecné povahy k vyhlášení stavebních uzávěr.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 27. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět