Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 48 ze dne 25.5.2016

usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                       

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová /od 17:05 hod/

                       

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-48/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 48 dne 25.5.2016.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

V 17:05 se dostavila radní Slavíkova - přítomno 5 radních.

 

Usnesení č. 2-48/2016

RM bere na vědomí informace o prázdninovém provozu MŠ 9. května.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-48/2016

RM revokuje usnesení RM č. 6-47/2016 ze dne 11.5.2016 tak, že termín zasedání zastupitelstva 30.5.2016 se ruší a stanovuje se nový termín -  středa 8.6.2016 od 18 hodin ve Školní jídelně ZŠ.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-48/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 2 SOD o prodloužení termínu dokončení stavby „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-48/2016

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci: „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-48/2016

RM revokuje usnesení č. 32-46/2016 ze dne 20.4.2016 - RM souhlasí s opravou fasády objektu sportovně rekreačního areálu Rymaně, č. p. 1108, k.ú. Rymaně. Rada města vybírá nabídku firmy STAS Mníšek pod Brdy, sdružení podnikatelů a pověřuje starostu podpisem objednávky,

 

na nové znění:

RM souhlasí s opravou fasády objektu sportovně rekreačního areálu Rymaně, č.p. 1108.

RM vybírá nabídku firmy IMKA Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-48/2016

RM schvaluje zahájení legislativního procesu k vydání stavebních uzávěr dle předloženého návrhu.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

           

Usnesení č. 8-48/2016

RM ukládá OSMI poptat projekt na realizaci zastávky na Čisovické silnici.

 

RM se usnesla, že v případě, že hlasování radních nebude jednomyslné, bude uváděno jmenovitě.

PRO: 5           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 9-48/2016

RM souhlasí s úpravou výpůjční doby Městské knihovny Mníšek pod Brdy takto: středa, dětské oddělení, 12.00 - 17.00 a čtvrtek, dospělé oddělení, 8.30 - 11.00 a 12.00 - 18.00 hodin. Toto opatření, letní provoz, bude platné pro období od 4. 7. do 31. 8. 2016, vč. 

RM dále souhlasí se zrušením výpůjční doby v týdnu od 15. 8. do 19. 8. 2016, a to z důvodu konání příměstského tábora a využití dětského oddělení jako zázemí pro účastníky tábora.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-48/2016

RM bere na vědomí informace o průběhu a realizaci projektu Zdravý Skalecký buk,
č. 78-SZ-132.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-48/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání RR Zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 5.5.2016.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-48/2016

RM souhlasí s přijetím sponzorského daru pro MŠ Nová ve výši 5000,- Kč od JUDr. Jiřího Tvrdka, advokátní kancelář Law Firm, IČ 71469354. Částka bude využita pro potřeby školy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-48/2016

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace ANTROPOID – PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-48/2016

RM souhlasí se záštitou Města Mníšek pod Brdy ekumenické bohoslužby konané v den státního svátku výročí upálení Mistra Jana Husa,  6.7.2016 v Barokním areále Skalka.

RM dále pověřuje OKS a OSMI spoluprací se spolkem Matice Skalecká na zajištění organizace bohoslužby.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-48/2016

RM nemůže udělit výjimku na používání hlučného stroje na den klidu.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-48/2016

RM souhlasí s hudební produkcí v rámci svatebních hostin v Restauraci Marjána, od 18:00 do 24:00 ve dnech 3.6., 24.6., 15.7., 16.7. a 6.8.2016.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-48/2016

RM bere na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2016, Fondu rozvoje obcí a měst a to neschválení poskytnutí dotace na akci Přístavba tělocvičny a šaten základní školy č.p. 420.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-48/2016

RM bere na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 25.4.2016 o schválení poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, ve výši 215.000,- Kč.

RM přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na Akci/Projekt „Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“. Město Mníšek pod Brdy uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 19-48/2016

RM souhlasí předloženou PD pro změnu územního rozhodnutí a stavební povolení novostavby  rodinného domu o jedné bytové jednotce  a samostatně stojící garáže na pozemcích č.parc. 1650/2 a 1650/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-48/2016

RM souhlasí s ohlášenou změnou stavby RD před dokončením na pozemku č.parc. 1601/12, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-48/2016

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby IV-12-6017146/1 - Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1746/1,  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení pozemku p.č. 1749/3, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy po ukončení stavby do původního stavu.  RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-48/2016

RM     souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. 02/2016, stavby  „VPI, Mníšek p. Brdy trafostanice 110/22kV“ na pozemcích č.parc. 2164/4 a 2165/2, k.ú. Mníšek pod Brdy v souvislosti se stavbu nové Transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794). 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-48/2016

RM   souhlasí s plánovanou stavbou „Mníšek pod Brdy, kVN, TS, kNN p.č. 840/1; IV-12-6019854“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-48/2016

RM souhlasí s převodem smlouvy o nájmu nebytových prostor v prostorách zdravotního střediska č.p. 886, Mníšek pod Brdy, ordinace praktického lékaře, na MUDr. M. Pirunčíka. 

RM pověřuje OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-48/2016

RM vybrala firmu IKA BUILDOG, spol. s r.o. jako dodavatele stavebně technického průzkumu objektu ubytovny Na Oboře 880 v Mníšku pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-48/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na akci: „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-48/2016

Rada města souhlasí se smlouvou o dílo na servis výtahu v Domově pro seniory uzavírané mezi městem Mníšek pod Brdy a společností VHL s.r.o. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-48/2016

Rada města souhlasí s uzavřením pojistných smluv na pojištění vozidel ŠKODA FABIA RZ a OPEL ASTRA mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Rada města pověřuje starostu města podpisem pojistných smluv.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-48/2016

RM souhlasí se změnou stavby „Výstavba PZS Praha-Vrané nad Vltavou – Dobříš v km 15,796 a 15,980“  před jejím dokončením v rozsahu SO 211 Přejezdová konstrukce přejezdu v km 15,793 na pozemku číslo parc. 143 v k.ú. Rymaně dle předložené projektové dokumentace.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-48/2016

Rada města souhlasí s předloženým aktualizovaným návrhem vzorové „Smlouvy o spolupráci“ uzavírané při budování nových přípojek na kanalizační a vodovodní řady, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisováním smluv uzavřených dle předloženého vzoru.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-48/2016

Rada města souhlasí s předloženým návrhem vzorové „Smlouvy o spolupráci“ uzavírané 
při budování nových sítí kanalizace a vodovodu.

RM pověřuje starostu podpisováním smluv uzavřených dle předloženého vzoru.

PRO:   5          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 3. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět