Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 47 ze dne 11.5.2016 (anonymizováno)

ke stažení zde

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (omluvena)

                        místostarostka:           Daniela Páterová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-47/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 47 dne 11.5.2016.

PRO:   3          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

MÍSTOSTAROSTKA

 

K projednání bodu Evaluace školy se dostavila paní místostarostka Páterová - přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 2-47/2016

Rada města na základě posouzení předložených nabídek vybírá společnost MANSIO v.o.s. jako dodavatele "Evaluace ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420" a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO 4            Proti 0             Zdržel se 0

 

Paní místostarostka odchází – přítomni 3 radní

 

OKS

 

Usnesení č. 3-47/2016

RM souhlasí s pronájmem části pozemku č. parc. 2938/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, o výměře 66 m2, dle přílohy k žádosti č.j. 2035/2016.

RM souhlasí s pronájmem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 4-47/2016

RM vybrala společnost Česká spořitelna a.s. jako vítěznou v soutěži o úvěr pro financování projektu „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy“ a doporučuje ZM schválit a uzavřít úvěrovou smlouvu s touto společností.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-47/2016

RM souhlasí s vypsáním VŘ na dodavatele přeložek IS, které souvisejí s projektem nového školního pavilonu.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Usnesení č. 6-47/2016

RM určila termín zasedání ZM na 30.5.2016 od 18 hodin ve Školní jídelně.

RM nesouhlasí se zařazením bodu „Návrh na stanovení cen pronájmu nové tělocvičny ZŠ“, neboť se jedná o kompetenci ředitelky ZŠ.

RM nesouhlasí se zařazením bodu „Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny“, jelikož se jedná o diskriminační opatření vůči ostatním účastníkům řízení.

RM nesouhlasí se zařazením bodu – „Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod Skalkou“ z důvodu, že není předložen návrh změněných pravidel. Změna pravidel je plně v kompetenci rady města.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-47/2016

RM bere na vědomí informace MV ČR o harmonogramech výzev jednotlivých operačních programů EU.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-47/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 4.4.2016.´

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-47/2016

RM bere na vědomí Výroční zprávu Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2015.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-47/2016

RM souhlasí s prodloužením pracovní doby Občerstvení Skalka dne 10.6.2016 do 24:00 hod.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-47/2016

RM souhlasí s přispěním Kč 5000,- na provoz Protialkoholní záchytné stanice.

RM souhlasí se zapracování této částky do rozpočtového opatření.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Městem Mníšek pod Brdy a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-47/2016

RM ukládá odboru OKS, ve spolupráci s redakční radou, zadat vypracování designové studie Zpravodaje městečka pod Skalkou. Studie bude sloužit jako podklad pro modernizaci grafického vzhledu zpravodaje a bude součástí jeho nové koncepce. Náklady na studii nepřesáhnou částku 10.000,- Kč.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-47/2016

RM souhlasí s konáním akce Malý rockový festival amatérských kapel v areálu u Zadního rybníka 20. - 22.5.2016 (hudební vystoupení dne 21.5.) za podmínky, že v areálu bude dodržen zákaz parkování a na pokladně MÚ složena kauce Kč 5000,- na zajištění úklidu po akci.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

 

V. OSMI

 

Usnesení č. 14-47/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní H. H. jako nájemcem o pronájmu části pozemku č. parc. 1292/1 o výměře 682 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1
k č.j. 8605/14 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 15 v zahrádkářské osadě „Pod Hřištěm “
se  pronajímá  za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2016.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-47/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 1262 o výměře 357 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 7508/2015 předem vybranému zájemci panu M. B.. Zahrádka pod pořadovým číslem 31 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do  31.12. 2016.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-47/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1706/1 o výměře 615 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 12071/15 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 14 předem vybranému zájemci  paní R. H. v zahrádkářské osadě
„U Rybníčku“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2016.

RM Ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-47/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 6252/15 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 17 předem vybranému zájemci  paní V.P. v zahrádkářské osadě
„U Rybníčku“ se pronajímá  za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2016.

RM Ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-47/2016

RM souhlasí, aby kauce z bytu v č.p. 598 byla použita na renovaci tohoto bytu.

RM souhlasí s převedením částky 1.359,- Kč do rozpočtu na základě RO do položky opravy  č.p. 598  - 3639/5171  org. 7780.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-47/2016

RM souhlasí s uzavřením části ulice Nádražní a to od křižovatky s ulicí Ke škole po napojení ulice Komenského a části ulice Komenského od křižovatky s ulicí Jana Šťastného, po vjezd do areálu školní jídelny dle situačního plánku, kteří tvoří přílohu č. 1 této žádosti v době od 11.00 hod. do 20.00 hod., za účelem pořádání akce Den dětí a seniorů dne  21.5. 2016.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-47/2016

RM souhlasí se záborem části  komunikace na pozemku parc.č. 17/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací u Káji Maříka dne 18.6.2016 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání  akce 11. ročník „Festivalu vína“ bez poplatku.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-47/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci: "Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy".

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-47/2016

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a RWE GasNet, s.r.o. na pozemku č.parc. 830/1, který je ve vlastnictví města v souvislosti s plánovanou "Přeložkou STL přípojky Mníšek pod Brdy, Komenského 420".

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 23-47/2016

RM    souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a  připojením pozemku č. parc. 1443/1, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uvedení pozemku č. parc. 1451, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 24-47/2016

RM  souhlasí s plánovanou stavbou altánu na pozemku  č.parc.  1859/7 a 1859/8, k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OSMI k podání ohlášení stavby na SÚ MpB.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 25-47/2016

RM souhlasí se stavbou kosmetického salonu, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku č.parc. 414/29, k.ú. Stříbrná Lhota a s připojením pozemku č.parc. 414/29, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní  a kanalizační řad v místě vyvedených odboček pro napojení pozemku č.parc. 414/29, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM doporučuje investorce vytvoření navržených parkovacích stání pro zákazníky jako veřejně přístupné a zvážení respektovat stavební čáru ulice.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 26-47/2016

RM souhlasí s ohlášenou změnou stavby garáže před dokončením, na pozemku č.parc. 1019/9, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 27-47/2016

RM nesouhlasí s předloženou dokumentací pro územní řízení  pro stavbu Golf hotelu Mníšek pod Brdy na pozemku č.parc. 1704/8; 1704/9; 1704/3,k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nevyřešeného připojení na veřejnou komunikaci.

RM upozorňuje stavebníka, že stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 28-47/2016

RM   souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 348, k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 29-47/2016

RM souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům na pozemku č. parc. 155/8, k.ú. Stříbrná Lhota. Po výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu RM souhlasí s napojením budoucího RD na tyto řady za podmínky uzavření Plánovací smlouvy. Tato PS bude ponížena o podíl finančních nákladů na zdroje pitné vody v případě uzavření bezplatné SVB na budované řady v pozemku č. parc. 151, k.ú. Stříbrná Lhota, jejichž majitelem je investor budoucí stavby RD.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 30-47/2016

RM     souhlasí se stavbou oplocení severní straně  pozemku č.parc. 22/3, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 31-47/2016

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení a se stavbou Polyfunkčního objektu Pražská na pozemcích  70/1; 73; 69, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 32-47/2016

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 399, k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a s uvedením pozemku č.parc. 37/3 a 404/8, k.ú. Rymaně  ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 33-47/2016

RM souhlasí s předloženou dostavbou chaty  na pozemku č. parc. 408/12, k.ú. Rymaně

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 34-47/2016

RM    souhlasí s projektovou dokumentací a se stavbou zateplení bytových domů  č.p. 567 a 568 na pozemcích p.č. 1789 a 1790, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 35-47/2016

RM souhlasí se stavbou kopané studny na pozemku č. parc. 348 k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 36-47/2016

RM souhlasí s havarijní opravou části žlabu objektu Městské knihovny, Komenského 413, Mníšek pod Brdy. Rada města vybírá nabídku firmy Střecha servis a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 37-47/2016

RM souhlasí s převedením pojistných smluv na automobily ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy na jednu hromadnou pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 38-47/2016

RM souhlasí se zapracováním Kč 100 tis. do rozpočtového opatření na pořízení svozových kontejnerů v rámci provozu sběrného dvora.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 39-47/2016

RM souhlasí s úpravou Organizačního řádu Městského úřadu Mníšek pod Brdy v rozsahu úseku technických služeb o provoz sběrného dvora města Mníšek pod Brdy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 40-47/2016

RM souhlasí s nabídkou společnosti SULO na pořízení 16 BIO kontejnerů v rámci provozu sběrného dvora a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 41-47/2016

RM souhlasí s provedením změn při realizaci úprav parku za Domovem pro seniory v rámci projektu Ruku v ruce podpořeném z grantu Mluvme spolu Nadace T-mobile pořádaného Hnutím Brontosaurus, Domovem pro seniory a Fabiánkem z.s..

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 42-47/2016

Rada města souhlasí se zněním kupní smlouvy uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a Společností OPTREAL, spol. s r.o. je prodej a převedení do majetku města gravitační stoky splaškové kanalizace vč. všech technických součást a příslušenství, nacházejících se pod pozemkem p.č. 2914/2, k. ú. Mníšek pod Brdy za určenou cenu a postupuje kupní smlouvu k projednání do ZM.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 43-47/2016

Rada města souhlasí se zněním kupní smlouvy uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a společnosti OPTREAL, spol. s r.o. je prodej dešťové kanalizace, gravitační a retenční nádrže včetně všech technických součástí a příslušenství nacházejících se pod pozemky p.č. 1308/2, 1310/5, 1312/3, 1738/2, 1738/9, 1738/12, 1738/14, 1738/16, 1738/18, 1738/21, 1738/23, 1738/25, 1738/28, 1738/30,1738/32, 1754/1,1754/3, 1755/1, 1755/5, 1937/1, 1937/2, 1937/8, 1937/13,1937/20, 1937/23, 1964/3, 2890/26, 2890/27, 2890/32, 2914/2, 2914/11, 1959/1, 1299/1, 1310/11, 1310/8, k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje smlouvu k projednání do ZM.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 44-47/2016

Rada města souhlasí se zněním smlouvy o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy, paní M. Z.  za účasti společnosti OPTREAL spol. s r.o. je zřízení služebnosti pod Služebným pozemkem p.č. 1738/32, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví paní M. Z. na vybudované stavby – inženýrskou síť – dešťové kanalizace, gravitační a retenční nádrže vč. všech technických součástí a příslušenství a postupuje smlouvu k projednání do ZM.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 45-47/2016

Rada města souhlasí se zněním darovací smlouvy uzavírané Městem Mníšek pod Brdy a společností OPTREAL, spol. s r.o. za účelem vyplacení a přijetí daru a postupuje smlouvu k projednání do ZM.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 46-47/2016

Rada města souhlasí se zněním smlouvy o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely L. a E. N., paní J. P., manžely P. a G. F., panem P. V. a manžely R. a D. Š. jako povinnými za účasti společnosti OPTREAL spol. s r.o. pro vybudování stavby – inženýrské sítě – dešťové kanalizace, gravitační a retenční nádrže vč. všech technických součástí a příslušenství na pozemcích výše uvedených osob na straně povinné p.č. 1738/14, 1738/18, 1738/21, 1738/25 a 1738/28, k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje smlouvu k projednání do ZM

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 47-47/2016

Rada města souhlasí se zněním smlouvy o věcném břemenu služebnosti uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a Krajským úřadem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací na uložení stavbu „Dešťová kanalizace pro zástavbu RD-lokalita Řevnická – V Lipkách, Mníšek pod Brdy“ včetně jejího příslušenství do pozemků  p.č.2890/32 v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy. RM postupuje smlouvu k projednání do ZM.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 48-47/2016

RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi MAS Dolnobřežansko o.p.s., MAS Jihozápad o.p.s. a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 49-47/2016

RM pověřuje OSMI realizací poptávkového řízení - Provedení seče na Pivovárce. Výběrovým kritériem bude termín a cena. RM souhlasí s objednáním těchto prací podle výsledku poptávkového řízení.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 50-47/2016

RM bere na vědomí Zápis z komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 20.4.2016.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 51-47/2016

RM bere na vědomí zápis z terénního šetření Komise pro životní prostředí dne 9.5.2016.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 52-47/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi Městem Mníšek pod Brdy a auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 53-47/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o provedení auditu mezi Městem Mníšek pod Brdy a auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 3            Proti 0             Zdržel se 0

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          členka rady                                                           starosta

Vyvěšeno: 20. 5. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět