Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 46 ze dne 27.4.2016 (anonymizováno)

ke stažení zde

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová                 

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-46/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 46 dne 27.4.2016.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-46/2016

RM nesouhlasí s revokací usnesení RM č. 33-019/2011 ze dne 3. 8. 2011.
RM nesouhlasí s rozsahem navážky na pozemcích č. parc. 1970/1, 1970/9, 1970/10, 1971, 1972/1, 1972/4, 1972/5, 1973/1, 1973/4, 1973/5, 1973/6 a 1973/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy, která je nad rámec vydaného územního souhlasu.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-46/2016

RM nesouhlasí s projektem studie občanské vybavenosti v ul. V Lipkách, na pozemku
č. parc. 1880, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-46/2016

RM z došlých nabídek na akci „Zajištění organizačního řízení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy“ vybírá nabídku firmy Eurotender s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Eurotender s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 1 (Slavíková)

 

Usnesení č. 5-46/2016

RM bere na vědomí návrh dopisu polskému investorovi a žádá o jeho doplnění o věcné argumenty nesouhlasu se zavedením provozu aktivní výroby hliníku v areálu Průmyslové zóny.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-46/2016

RM bere na vědomí oznámení MŠMT o tom, že výběrová komise nedoporučila poskytnutí dotace na projektový záměr „Přístavba ZŠ Komenského 420“ z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol z programu 133 310.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-46/2016

RM bere na vědomí Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Dobříš.

RM ukládá předsedovi komise pro územní plánování a rozvoj města zajistit účast zástupce komise na veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Dobříš, které se koná dne 25.5.2016 od 16 hod. na MÚ Dobříš.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-46/2016

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-46/2016

RM souhlasí s podáním žádosti o účelovou dotaci v rámci Programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, na akci Hasičská zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 10-46/2016

RM bere na vědomí informaci o rozšíření poptávkového řízení na evaluaci ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

 

Usnesení č. 11-46/2016

RM bere na vědomí inspekční zprávy ČŠI z inspekční činnosti v MŠ Nová a MŠ 9. května.

RM ukládá ředitelkám těchto škol informovat radu města o provedených nápravných opatřeních.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-46/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě číslo SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006 a Dodatku č. 6 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo STP/06/04 ze dne 21.12.2006.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-46/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro územní plán Mníšek pod Brdy ze dne 29.7.2015 a ze dne 17.9.20105.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-46/2016

RM bere na vědomí otevřený dopis obyvatel zóny 12B. RM souhlasí s námitkami uvedenými v otevřeném dopise.

RM pověřuje starostu města, jako pověřeného zastupitele pro ÚP, projednáním tohoto dopisu na komisi pro ÚP a odpovědí na otevřený dopis.

RM ukládá komisi pro ÚP zkontrolovat návrh ÚP ve smyslu připomínek otevřeného dopisu pisatelů ze zóny 12B a případně zapracovat do návrhu ÚP.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-46/2016

RM bere na vědomí dopis č.j. 3895/2016 místostarosty Mimoně Ing. Stanislava Balouna ohledně informace o projednávání novely zákona na ochranu ovzduší.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-46/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o poskytování servisních služeb na přenos dat modulárního elektronického systému pro svolávání a informování jednotek požární ochrany s označením „FIREPORT“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností FRP Services, s.r.o..

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-46/2016

RM bere na vědomí informaci o organizaci trhů v Mníšku pod Brdy.

RM se seznámila s připravovanými pravidly pro trhovce a další prodejce.

RM souhlasí se záborem prostoru předzámčí pro organizaci Blešího trhu a Blešáčku dne 7.5.2016.

RM souhlasí se záborem prostoru části předzámčí a části parkoviště na náměstí F.X.Svobody (pro odstavení autobusů) při příležitosti oslav 20. výročí zavedení PID do mníšecké regionální dopravy 18.6.2016.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-46/2016

RM souhlasí se zasíláním reklamních sdělení v systému SMS Infokanál s tím, že cena za 1 rozeslanou zprávu SMS je 1,- Kč včetně DPH, kterou hradí žadatel.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-46/2016

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Kč 2000,- na provoz Domova Sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-46/2016

RM bere na vědomí Zápis č. 10 ze zasedání komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 19.4.2016

RM souhlasí s poskytnutím jednorázového příspěvku 2400,- Kč paní O. J. ze sociálního fondu na zaplacení poplatku za komunální odpad.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-46/2016

RM bere na vědomí Zápis č. 11 ze zasedání komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 26.4.2016.

RM souhlasí s poskytnutím jednorázového příspěvku 800,- Kč paní Š. Z. ze sociálního fondu na zaplacení poplatku za odvoz odpadu. Poplatek bude uhrazen firmě, která službu provede.

RM souhlasí s poskytnutím jednorázového částečného příspěvku 1000,- Kč na zálohu na elektřinu a částečného příspěvku 1500,- Kč na zálohu na plyn (zálohy za duben).

Jedná se o jednorázový příspěvek za podmínky, že žadatelka bude neprodleně kontaktovat sociální pracovnici k vyřízení sociálních příspěvků v hmotné nouzi.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 OSMI

Usnesení č. 22-46/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní L. P. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 3188/15 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 20 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2016.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO: 4           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Odešla radní Slavíková ve 20:05

 

Usnesení č. 23-46/2016

RM souhlasí se zněním provozních řádů pro dětská hřiště a skatepark. Současně RM pověřuje OSMI, aby zajistil výrobu a umístění provozních řádů na dětská hřiště a skatepark.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-46/2016

RM souhlasí s návrhem předložené kupní smlouvy na pozemky č. parc. 215/5 o výměře 52 m2, č. parc. 24/3 o výměře 99 m2 a č. parc. 1801 o výměře 34 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy – pozemky pod trafostanicemi, mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. za celkovou kupní cenu 138.750,- Kč. RM doporučuje věc k projednání do ZM.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru na ÚD.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-46/2016

RM  souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením na pozemku č.parc. 1601/14, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-46/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP – 12-6008969/VB/04 (P6417) Mníšek pod Brdy,  kNN   pro p.č. 2495/4.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-46/2016

RM    souhlasí se stavbou zahradního altánu na pozemku č.parc. 2744/17, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-46/2016

RM souhlasí se stavbou vrtané studny v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje na pozemku p.č. 1937/24, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky kladného stanoviska ORP Černošice.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-46/2016

RM souhlasí s předloženou dokumentací ke stavebnímu řízení pro stavbou 2 RD na pozemcích č. parc. 2495/4, 2495/6 a 2495/7 k.ú. Mníšek pod Brdy vč. vybudování dvou studní, dvou ČOV, bazénu. RM dále souhlasí s  likvidací srážkových vod na pozemku investora a s napojením na místní komunikaci v pozemku č.parc. 2507/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-46/2016

RM souhlasí s předloženou dostavbou chaty  na pozemku č. parc. 408/12, k.ú. Rymaně

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-46/2016

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením – RD včetně kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku č. parc. 2714/82, k.ú. Mníšek pod Brdy. 

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-46/2016

RM souhlasí s opravou fasády objektu sportovně rekreačního areálu Rymaně, č. p. 1108, k.ú. Rymaně. Rada města vybírá nabídku firmy STAS Mníšek pod Brdy, sdružení podnikatelů a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-46/2016

RM souhlasí s výsadbou 3 ks ovocných stromů na pozemku města, č. parc. 5, k.ú. Rymaně. Výsadbu provede pan David Formánek, Rymaně 623, 252 10 Mníšek pod Brdy svépomocí.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-46/2016

RM souhlasí s pokácením suchého smrku u objektu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy na pozemku města č.parc.831/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Rada města souhlasí s výběrem firmy Filos – Ospalík a pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-46/2016

RM bere na vědomí Výroční zprávu o plnění závazků a povinností za rok 2015 společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-46/2016

Rada města bere na vědomí zněním text Záruční listiny vztahující se k uzavřené Koncesní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s. uzavřené v rámci koncesního řízení „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy“, jako splnění jedné z podmínek Koncesní smlouvy.

Rada města pověřuje OSMI odesláním Záruční listiny společnosti 1. SčV, a.s.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-46/2016

RM souhlasí s přidělením městského bytu předem vybranému zájemci paní M.K. za nájemné 25,- Kč/m2 celkem 1.434,-Kč.

RM pověřuje odbor OSMI vyvěšením záměru na ÚD.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-46/2016

RM souhlasí s pronájmem pozemků čísla parcelní 2071/10 o výměře 1312 m2, 2162/19 o výměře 5012 m2 a 2042/2 o výměře 11097 m1 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní M.P. za cenu 4,- Kč/m2/rok – celkem tedy za 69.684,- Kč ročně.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-46/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 ke SOD na akci: „Oprava venkovního schodiště“ V lipkách 610 a pověřuje starostu jeho podpisem.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-46/2016

Rada města bere na vědomí informaci - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 od provozovatele vodohospodářského majetku města Mníšek pod Brdy, společnosti 1. SčV, a.s.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-46/2016

RM    souhlasí s přístavbou přístřešku k rodinnému domu na  pozemku č.parc. 2440/18, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-46/2016

RM  souhlasí s nástavbou na přístavbu rodinného domu na pozemku č.parc. 909, 910, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-46/2016

RM  souhlasí s překládkou sítě elektronických komunikací „VPI, Mníšek p. Brdy trafostanice 110/22kV“ na pozemcích č.parc. 2164/4 a 2165/2, k.ú. Mníšek pod Brdy v souvislosti se stavbu nové Transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794) za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „VPI, Mníšek p. Brdy trafostanice 110/22kV“. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-46/2016

RM souhlasí se  stavbou garáže na  pozemku č.parc. 2610, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-46/2016

RM    souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č.parc. 571/26, k.ú. Rymaně na kanalizační  a vodovodní řad a na místní komunikaci č.parc. 571/1, k.ú. Rymaně.

Ohledně napojení pozemku č.parc. 571/26, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku č.parc. 571/1 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 46-46/2016

RM souhlasí s se stavbou vodovodní přípojky na  pozemcích č.parc. 1304/2, 1304/6, 1304/9, k.ú. Mníšek pod Brdy pro budoucí napojení stavby Komerčního centra na vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM požaduje dodržení podmínek daných provozovatelem vodovodního řadu  - 1. SčV, a.s..

RM upozorňuje investora stavby, že napojení je podmíněno změnou užívání vodovodní přípojky pro BENZINA s.r.o. na vodovodní řad a uzavřením smlouvy – dohody o narovnání vztahů majitelů provozně souvisejících celků pro provozování vodovodu.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 47-46/2016

RM nesouhlasí se zapůjčením polní kuchyně Asociaci dobrovolných záchranářů na pořádání akce SOS 2016 EXTREME.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 48-46/2016

RM bere na vědomí Zápis z komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 23.3.2016.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 49-46/2016

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v domě č.p. 555 od 1.5.2016 s nájemcem K. S., podle Pravidel pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Dále rada města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy nabyt č. 19 v domě č.p. 555, Rudé armády, Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 50-46/2016

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro B. A. M., místo nar. Spojené státy americké,  trvale bytem Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 51-46/2016

Rada města pověřuje člena Zastupitelstva Mníšek pod Brdy, pana Davida Řehoře MBA, jako osobu oprávněnou k přijímání prohlášení o uzavření manželství, provádění sňatečného obřadu dle § 658 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a podle ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 52-46/2016

RM souhlasí, v případě uvolnění městského bytu, s vypsáním záměru na pronájem bytu předem vybranému zájemci - strážníku Městské policie Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 53-46/2016

RM bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ 9. května za rok 2015 ve výši 199.054,79 (včetně grantu od firmy IBM Kč 49.500,- na vybavení zahrady detašovaného pracoviště.

RM souhlasí s rozdělením zbývající části HV ve výši 149.554,79 Kč následovně:

Rezervní fond Kč 100.000,-,

Fond odměn   Kč   46.554,79.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 54-46/2016

RM revokuje usnesení RM č. 16-42/2016 na následující znění:

RM bere na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 – zisk ve výši Kč 63.306,50 (včetně daru od firmy IBM Kč 49.000,- na financování projektu „Seznamujeme se s Českou republikou „ v roce 2016).

RM souhlasí s převedením části zisku ve výši Kč 14.306,50 do rezervního fondu školy.

PRO: 3           PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

 

Bc. Marie Šretrová                                                               Daniela Páterová                     členka rady města                                                                místostarostka        

Vyvěšeno: 5. 5. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět