Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 44 ze dne 6.4.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

         starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                    

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                      

                        tajemnice:                   Věra Landová                          

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-44/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 44 ze dne 6. 4. 2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-44/2016

RM bere na vědomí Rozhodnutí o nejvyšším povoleném počtu žáků v Základní škole Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, Komenského 420, s účinností od 1. 9. 2016 na 730 žáků.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-44/2016

RM bere na vědomí zrušení funkce zbrojíře u strážníka Tomáše Heckra  a Tomáše Grusze ke dni 1. 4. 2016 z důvodu ukončení pracovního poměru.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-44/2016

RM schvaluje Směrnici č. 1/2016 Městské policie Mníšek pod Brdy pro manipulaci se zbraněmi drženými na základě zbrojní licence dle zákona 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 5-44/2016

RM bere na vědomí informace o plánované cyklotour v rámci projektu Na kole dětem.

RM souhlasí s partnerstvím Města Mníšek pod Brdy na této akci a v souvislosti s tím souhlasí s bezplatným využitím prostranství předzámčí.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-44/2016

RM bere na vědomí Zápis ze 4. setkání Školské rady ZŠ Komenského 420 ze dne 16.3.2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 7-44/2016

RM souhlasí s přípravou RO č. 1/2016 a pověřuje FO jeho vypracováním s tím, že do RO bude zapracována finanční částka pro organizaci příměstského tábora při MK a schválený příspěvek pro Asociaci dobrovolných záchranářů ČR z.s. ve výši 10 tis.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 8-44/2016

RM souhlasí se zněním DOHODY O VYSTAVOVÁNÍ V KLÁŠTEŘE a  DOHODY O VYSTAVOVÁNÍ V KOSTELÍKU SV. MAŘÍ MAGDALÉNY v Barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy. RM pověřuje odbor OKS kompletní agendou sjednání, uzavírání a realizací Dohod o vystavování. Pověřená odpovědná osoba je paní Tereza Středová.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-44/2016

RM bere na vědomí rezignaci paní Andrey Midkiff na členství v RR zpravodaje.

RM jmenuje členem redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou pana Filipa Saivera.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-44/2016

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání č. 9 komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-44/2016

RM jmenuje paní Moniku Umláškovou členkou Komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-44/2016

RM bere na vědomí HV ZŠ Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420, zisk v celkové výši 232.216,15 a souhlasí s jeho rozdělením následovně:

fond odměn: 115.000,- Kč

rezervní fond: 117.216,15 Kč.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 13-44/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 682 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 8605/14   předem vybranému  zájemci paní H. Havelkové. Zahrádka pod pořadovým číslem 15 v zahrádkářské osadě „Pod Hříštěm “se pronajímá za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou do konce roku 2016.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-44/2016

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  stavby  přípojky splaškové kanalizace s čerpací jímkou a potrubí dešťové kanalizace vč. čerpací stanice, odvodňovacích žlabů a vpustí zaústěnou do odlučovače ropných látek na pozemcích č. parc. 1313/2, 2890/19, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a EuroMart PR, s.r.o.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-44/2016

RM  souhlasí s předloženým  návrhem scelení pozemků č.parc. 414/29 a 414/22, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-44/2016

RM   souhlasí s plánovanou stavbou „Řitka p.č. 2008/6 – kNN v k.ú. Mníšek pod Brdy“ č. IP-12-6010206.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 17-44/2016

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení a s připojením na plynovodní, kanalizační a vodovodní řady stavby „Penzionu s parkovištěm“ na pozemcích č. parc. 66; 68; 69; 72; 73, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM požaduje předložit projektovou dokumentaci v dalším stupni pro stavební povolení.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Unesení č. 18-44/2016

RM  souhlasí s připojením pozemku č. parc.193/2; 193/1, k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a s uvedením pozemku č. parc. 182/25, k.ú. Rymaně  ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19-44/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu s připojením pozemku č. parc.2521/1; 2522, k.ú. Mníšek pod Brdy na místní komunikaci.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 20-44/2016

RM  souhlasí s investičním záměrem stavby dvou skladů na pozemku č.parc. 1634/1 - k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM požaduje předložení projektové dokumentace pro územní řízení.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21-44/2016

RM souhlasí s předloženou  rekonstrukcí  oplocení na pozemku p.č. 883/1, k.ú. Mníšek pod Brdy ze strany ul. Komenského.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22-44/2016

RM souhlasí s investičním záměrem stavby zděného skladu, zděného přístřešku pro automobil a rekonstrukci stávajícího objektu skladu na pozemku č. parc. 1632/2 - k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM požaduje předložení projektové dokumentace pro územní řízení.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 23-44/2016

RM souhlasí se stavbou doplňkové stavby k hlavní stavbě a jejímu napojení na kanalizační a vodovodní  řad, vše na pozemku č.parc. 1746/1, k.ú. Mníšek pod Brdy včetně jejího stávajícího napojení na místní komunikaci v pozemku č.parc. 1749/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 24-44/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k příkazním smlouvám na provedení činnosti koordinátora BOZP a Technického dozoru investora na stavbu: „Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy“ a pověřuje starostu jejich podpisem.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 25-44/2016

RM souhlasí s předloženým  návrhem podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě mezi Mníškem pod Brdy, Stříbrnou Lhotou a Kytínem za předpokladu uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM požaduje předložit k návrhu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě vypracovanou PD.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 26-44/2016

RM nesouhlasí s dodatečným povolením stavby Doplnění terénu a terénní úpravy Řitka na pozemcích č. parc. 2050; 2042/6, 2042/8, 2045/1, 2045/4, 2051/3, 2045/3, 2045/2, 2045/5, 2042/7, 2042/10, 2045/6, 2039/3, 2039/2, 2039/1, 2046/4, 2042/12, 2039/9, 2042/14, 2039/4, 2042/16, 2039/8, 2042/18, k.ú. Mníšek pod Brdy na základě stanoviska SÚ Mníšek pod Brdy, architekta města a Komise pro životní prostředí.

RM požaduje doložení stanoviska MěÚ Černošice, odboru územního plánování.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 27-44/2016

RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 SOD na stavbu „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 28-44/2016

RM souhlasí se stavbou „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“ na parcelách v majetku města, č.parc. 819/1, 819/2, 823, 824, 830/1, 831/1, 831/5, 831/6, 831/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 29-44/2016

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro B. B.,

trvale bytem Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 30-44/2016

RM bere na vědomí odpověď Krajské hygienické stanice na podnět k výkonu státního dozoru ve věci obtěžování hlukem z kovohutí v Mníšku pod Brdy a postupuje dopis Komisi pro ŽP a pracovní skupině pro  Kovohutě.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 31-44/2016

RM souhlasí s objednávkou na odběr odpadů ze sběrného dvora města Mníšek pod Brdy pro PURUM s.r.o. na rok 2016.

RM pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 32-44/2016

RM ukládá předsedovi Komise pro územní plánování a rozvoj města, aby do 7 dnů předal zápisy z jednání komise k evidenci a zveřejnění.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 33-44/2016

RM ukládá předsedovi Komise pro prevenci kriminality, aby do 14 dnů svolal jednání komise.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 34-44/2016

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o užívání nemovitosti č.p. 1108 v k.ú. Rymaně v souladu se zákonem o elektronických komunikacích.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Družstvem EUROSIGNAL.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 35-44/2016

RM souhlasí s položením optického kabelu do pozemků č. parc. 1287/3, 1287/5 a 1287/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy na dobu dočasnou za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 36-44/2016

RM souhlasí s termínem svolání ZM z důvodu podpisu kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OPTREAL, spol. s r.o. do konce května 2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 13. 4. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět