Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 42 ze dne 16.3.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová                 

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (od 17:45)

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-42/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 42 ze dne 16. 3.2016.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-42/2016

RM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Miroslavy Vlčkové na členství ve Školské radě ZŠ Komenského 420.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-42/2016

RM jmenuje členkou Školské rady ZŠ Komenského 420 paní MUDr. Markétu Novákovou.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-42/2016

RM bere na vědomí rezignaci Ing. Hany Kotoučové Ph.D. na členství v Komisi pro školství a vzdělávání.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-42/2016

RM bere na vědomí Notářský zápis NZ 46/2016 – osvědčení průběhu a výsledku losování registračních čísel, která byla přidělena u zápisu předškolních dětí do první třídy ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a NZ 51/2016 (doplňující losování) ze dne 7.3.2016.
PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

17:45 přišel pan starosta - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 6-42/2016

RM souhlasí s rozdělením finančních prostředků v programu Grant 2016 a doporučuje ho ke schválení v rámci rozpočtu 2016.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 7-42/2016

RM souhlasí se zadáním evaluace ZŠ Komenského 420 a pověřuje radní Kotoučovou realizací poptávkového řízení dodavatele služby.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 8-42/2016

RM jmenuje pana Pavla Grygara, Miroslava Škultétyho a Miloše Navrátila členy pracovní skupiny pro webové stránky města Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-42/2016

RM bere na vědomí informace o oslavě 20. výročí integrace mníšeckého regionu do PID.

RM souhlasí se záborem vyhrazené části pěší zóny Náměstí F.X.Svobody k uskutečnění oslavy dne 18.6.2016.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-42/2016

RM bere na vědomí, že ve dnech 21., 22., 23. a 24. 3. 2016. proběhne první kolo odstřelů prasete divokého v intravilánu města (PIVOVÁRKA) a to vždy od večera 20:00 do rána 04:00 hodin.

RM schvaluje přijatá bezpečností opatření.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-42/2016

RM souhlasí s pořádáním akce Čaromáje 2016 dne 31.4. do 01:00 dne 1.5.2016

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-42/2016

RM souhlasí s pořádáním příměstského tábora při Městské knihovně Mníšek pod Brdy ve dnech 15. – 19.8.2016.

RM souhlasí s využitím budovy knihovny a přilehlého pozemku pro tento účel.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 13-42/2016

RM bere na vědomí Zápis č. 8 z jednání KV ze dne 13.1.2016 a Zápis č. 9 z jednání KV ze dne 10.2.2016.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-42/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 29.2.2016.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-42/2016

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 (lin ka PID č. 690).

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-42/2016

RM bere na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 – zisk ve výši Kč 63.306,50 a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu školy.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 17-42/2016

RM souhlasí s nákupem pozemku parc.č. 2493/14 o výměře 127 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – do majetku Města Mníšek pod Brdy za celkovou dohodnutou kupní cenu 6.350,- Kč.

RM souhlasí s nabídkou pozemku a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 18-42/2016

RM souhlasí s ponecháním financí z prodeje dřeva v rozpočtu města, v kapitole rozpočtu města – OSM 3745 – Výsadba zeleně ve městě.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19-42/2016

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením na pozemku č. parc.1955/25, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 20-42/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IV – 12-6019553/VB/01  Mníšek pod Brdy, kNN  pro č. parc. 1267/5, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21-42/2016

RM souhlasí se stavbou za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby č. IV-12-6019553  „Mníšek pod Brdy, kNN pro pozemek p.č. 1267/5“ k.ú. Mníšek pod Brdy. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22-42/2016

RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku č. parc. 2521/1,
k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 23-42/2016

RM   souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku č. parc. 2521/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 24-42/2016

RM souhlasí s umístěním reklamní cedule na obslužnou buňku na sběrném dvoře.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 25-42/2016

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1706/1 o výměře 396 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 3188/15   předem vybranému
zájemci paní L. Pružinské. Zahrádka pod pořadovým číslem 20 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2016.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 26-42/2016

RM souhlasí s ustanovením pracovní skupiny pro zajištění podkladových materiálů ke koupání v Mníšku

RM jmenuje členem pracovní skupiny pana Petra Slavíka.

PRO 5            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Ve 21:20 odcházejí radní Páterová + Slavíková

Přítomni 3 radní

 

Usnesení č. 27-42/2016

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 19 v ul. Rudé Armády  č.p. 555 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,08 m2.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 28-42/2016

RM bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 20.1.2016 a ze dne 17.2.2016.

RM pověřuje komisi přípravou návrhu dopisu pro polského zájemce o nákup Kovohutí.

RM pověřuje komisi kontaktováním Prof. Moldana a Centrum pro otázky životního prostředí se žádostí o radu a ve spolupráci s pracovní skupinou pro Kovohutě řešit problematiku Kovohutí a rekultivace Bažantnice.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 29-42/2016

RM bere na vědomí návrh možných míst pro nabídnutí práce dobrovolnickým skupinám.

RM souhlasí s vyhlášením akcí pro dobrovolnickou činnost občanů při údržbě městských pozemků:

  • Sad u Zadního rybníka a pozůstatek po vojenském areálu – seč, sběr jablek, vyřezání náletů a výmladků dřevin, úklid bývalého areálu.
  • Úprava prostoru v Dolíkách (lesní porost) pro rekreační účely.
  • Rybníček pod Skalkou – vyřezání náletů a uvolnění porostů.
  • Vyřezání náletů a křovin podél Řevnické.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 30-42/2016

RM souhlasí s likvidací biomasy z prořezu náletů z lokality rybníčku v Dolíkách a souhlasí s poskytnutím kontejneru a jeho odvozem zdarma.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 31-42/2016

RM doporučuje ZM ke schválení nový název ulice parc. č. 1754/2 a 1755/3 po parc. č. 1716/1, 1716/3 a 1716/2 – ulice „V Zahrádkách“.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 32-42/2016

RM souhlasí s podáním žádosti o dotační příspěvek na společensky účelové pracovní místo (prevence kriminality).

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 33-42/2016

RM souhlasí s tím, že údržbu květinových záhonů na Náměstí F.X. Svobody bude zajišťovat paní Eva Stieberová.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 34-42/2016

RM souhlasí s vypracováním geometrického plánu a se záměrem směny části pozemků dle návrhu nového GP mezi pozemky č.parc. 1314/1 a 1313/8, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM ukládá OSMI vyvěšení záměru směny pozemků na úřední desce.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 35-42/2016

RM   souhlasí s umístěním oplocení na hranici pozemku č.parc. 1955/21, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti dle zásad pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti při budování staveb a inženýrských sítí.

RM dále souhlasí s výměnou části vodovodního řadu umístěného na pozemku č.parc. 1955/21, k.ú. Mníšek pod Brdy v délce cca 90m za podmínky, že pokládku a napojení pro objekt skladovací haly a administrativní budovy provede provozovatel vodovodního řadu 1.SčV, a.s.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 36-42/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE – 12-6005686/03 Mníšek pod Brdy - PZ_2087 posílení venk. vedení NN .

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 37-42/2016

RM souhlasí se stavbou č. IP-12-6009722 „Mníšek pod Brdy, Pod Štítkem, kNN pro po“.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0  

 

Usnesení č. 38-42/2016

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 72/9,  k.ú. Stříbrná Lhota na  kanalizační a vodovodní  řad  s podmínkou uvedení dotčeného pozemku č. parc. 73/11, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 39-42/2016

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením na pozemku č. parc. 1253; 1254, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 40-42/2016

RM souhlasí s pokácením 4 ks lip u tělocvičny, na pozemku města, č.parc. 832/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM vybírá nabídku firmy SDH Stříbrná Lhota a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 24. 3. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět