Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 41 ze dne 2.3.2016 (anonymizováno)

Ke stažení zde

 Přítomni:       místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová /omluvena/

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-41/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 41 ze dne 2. 3.2016.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-41/2016

RM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Miroslavy Vlčkové na funkci předsedkyně školské rady ZŠ Komenského 420 ke dni 28.2.2016.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 3-41/2016

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o užití ortofot České republiky.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností GEPRO spol. s r.o.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-41/2016

RM jmenuje v souladu s jednacím řádem komisí rady města pana Michala Strnada předsedou Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-41/2016

RM schvaluje znění Pravidel pro zveřejňování příspěvků ve Zpravodaji městečka pod Skalkou.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-41/2016

RM bere na vědomí informaci o průběžném zpracováváním koncepce Zpravodaje městečka pod Skalkou

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 7-41/2016

RM schvaluje Závaznou objednávku pro poskytování služeb provozovaných společností KONZULTA Brno, a.s.

RM pověřuje starostu podpisem této závazné objednávky.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-41/2016

RM souhlasí se zasláním připomínek k Auditu radničního periodika a pověřuje starostu města svoláním společného jednání rady města s autorem auditu.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-41/2016

RM bere na vědomí zhoršený hospodářský výsledek Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2015 ve výši – 237.313,56 Kč.

RM souhlasí s uhrazením zhoršeného HV z rezervního fondu.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-41/2016

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 11-41/2016

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 519  od 3.3. 2016 s nájemcem v tomto pořadí : 1) s M. M., bytem Mníšek pod Brdy,  pokud by nedošlo k uzavření nájemní smlouvy podle Pravidel pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, pak  2) se S. P., Mníšek pod Brdy  a 3) s K. S., Mníšek pod Brdy.

Dále rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 519, Skalecká ulice, Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-41/2016

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě čp. 555  od 3.3. 2016 s nájemcem v tomto pořadí : 1) se S. P., Mníšek pod Brdy  za,  pokud by nedošlo k uzavření nájemní smlouvy podle Pravidel pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, pak  2) s K. S., Mníšek pod Brdy.

Dále rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě čp. 555, Rudé armády, Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 13-41/2016

RM souhlasí s pronájmem zemědělských pozemků parc.č. 227/3, 227/4, 227/6, 227/9, 227/11 227/12, 227/13, 227/14, 227/20, 227/26, 231/4, 232/1,  232/4, 232/5, 232/6, v k.ú. Rymaně.  RM souhlasí se zněním pachtovní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ZS Dublovice a.s. na zemědělské pozemky za cenu 1.183,- Kč ročně.

RM pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ZS Dublovice a.s.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-41/2016

RM souhlasí se zněním směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi C.

RM doporučuje schválení směnné smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-41/2016

RM bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2015 a souhlasí s předloženými návrhy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-41/2016

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou pana Františka Keyře na provedení zemních prací pro budoucí cykloturistické odpočívadlo na Pivovárce.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Františkem Keyřem na provedení prací. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 17-41/2016

Rada města souhlasí s realizací akce „Velký jarní úklid“ v rámci provozu sběrného dvora města Mníšek pod Brdy dne 23. dubna 2016.  RM pověřuje pracovníky sběrného dvora města Mníšek pod Brdy její realizací.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 18-41/2016

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech a pověřuje starostu podpisem této dohody mezi Městem Mníšek pod Brdy a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19-41/2016

RM bere na vědomí zprávu OSMI o stavu vybírání zhodnocovacích poplatků.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 20-41/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a 1. SčV, a.s. na akci „Výměna části kanalizačního řadu v ul. Za rybníky“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21-41/2016

RM souhlasí s pokácením zapojeného porostu křovin a náletových stromků na pozemku města, č. parc. 1298/1, k.ú. Mníšek pod Brdy, v ul. Řevnická.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 22-41/2016

RM souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců na sběrném dvoře o 1 pracovní místo a pověřuje tajemnici požádáním Úřad práce o dotační prostředky na toto pracovní místo.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 23-41/2016

RM schvaluje zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ, Komenského 420, a to na 730 žáků.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 24-41/2016

RM projednala návrh Rozpočtu města Mníšek pod Brdy pro rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019 a postupuje ho ZM k projednání a schválení.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 14. 3. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět