Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 40 ze dne 17.2.2016

scan Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                            

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 1-40/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 40 ze dne 17.2.2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-40/2016

RM z bezpečnostních důvodů souhlasí s dočasným uzavřením 1. patra objektu budovy MKS, V Lipkách 610 na dobu, než bude hotové nové hlavní schodiště do 1. patra budovy.

RM souhlasí s demolicí schodiště do 1. patra objektu budovy MKS a souhlasí se zahájením příprav na realizaci prací souvisejících s demolicí schodů u MKS.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-40/2016

RM souhlasí s instalací cykloturistického odpočívadla Na Pivovárce s navrženým technickým řešením dopadové plochy č. 1.

RM souhlasí s trvalým uzavřením hřiště na Starém sídlišti. Nefunkční prvky demontovat a odvést, funkční prvky přesunout do parku za Domovem pro seniory na nově vzniklé herní hřiště.

RM souhlasí s odstraněním nevyhovujících herních prvků na hřišti na Novém sídlišti a s opravou stávajících prvků, které normě vyhovují.

RM souhlasí se zahájením prací na koncepci dětských hřišť v Mníšku pod Brdy a navazujících projektů. (Koncepci připraví OSMI).

RM souhlasí s opravou hřiště U draka a objednáním oprav u firmy Simba.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 4-40/2016

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Postarejme se sami“ (pojďme poznat přírodu a učit se žít v ní a s ní) z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty a závazek spolufinancování akce v minimální výši 51% z celkových uznatelných nákladů projektu.“

PRO    5          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-40/2016

RM uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Mníšek pod Brdy, Nová 499 a to zvýšení počtu dětí ve třídách MŠ Nová – budova Parník na 25 dětí.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 6-40/2016

RM souhlasí se vstupem a využitím prostor školní jídelny, části školní budovy a školního hřiště, šatny se sprchami a přístupem do jedné třídy ve dnech 15. a 16. dubna 2016 při sportovní akci BRDSKÁ STEZKA za podmínky souhlasu ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Komenského 420 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Odchod radní Slavíkové v 19:40.

 

Usnesení č. 7-40/2016

RM   souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 1189, k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné na pozemcích p.č. 2910/4; 2910/2; 1246/6; 1246/7,  k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní R. Bartschovou.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-40/2016

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  Mníšek kVN, 6. Etapa, TS vodárna-TS Eltraf , IE-12-6000430/1

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-40/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby IV – 12-6019151/VB/01  Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č. 1074, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-40/2016

RM    souhlasí se stavbou přístřešku pro loď na  pozemku p.č. 1753/59, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-40/2016

Rada města bere na vědomí hodnotící zprávu o stavu vodohospodářského majetku Města Mníšek pod Brdy za rok 2015 a návrh Plánu oprav a Plánu investic na rok 2016.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-40/2016

Rada města souhlasí se zadáním akce "výměna části kanalizačního radu Za Rybníky"  provozovateli vodovodů a kanalizací Města Mníšek pod Brdy 1. SčV, a.s. bez výběrového řízení na základě nejnižší předložené nabídky.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 13-40/2016

RM  souhlasí se stavbou domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.571/56, k.ú. Rymaně na kanalizační  a vodovodní řad a na místní komunikaci p.č. 571/1, k.ú. Rymaně.

Ohledně napojení pozemku p.č. 571/56, k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad RM konstatuje, že kanalizační a vodovodní řady vedené v pozemku p.č. 571/1 jsou ve vlastnictví společnosti DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-40/2016

RM souhlasí s nákupem pozemků parc. č. 38/2 o výměře 24 m2 a pozemku 38/3 o výměře 76 m2 v k.ú. Rymaně – do majetku města za celkovou dohodnutou kupní cenu 5000,- Kč.

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-40/2016

RM souhlasí s prováděním prací při stavbě tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 i ve dnech pracovního klidu a o svátcích od 9 do 19 hod a to do doby předání stavby tělocvičny a šaten.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 16-40/2016

RM souhlasí s konáním akce, taneční zábavy v Restauraci Sokolovna v Mníšku pod Brdy dne 28.5.2016 a s prodloužením provozní doby do 02:00 hod. (29.5.).

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 17-40/2016

RM souhlasí s úpravou organizačního řádu MÚ Mníšek pod Brdy a to se snížením
½ pracovního úvazku na OSMI.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 18-40/2016

RM se zavazuje zajistit jak kapacitní, tak prostorové potřeby pro přijetí všech dětí, s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy ke vzdělávání v 1. ročníku ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, které se zúčastnily zápisu do této školy pro školní rok 2016/17.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19-40/2016

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu rozšíření Výrobny čerstvých těstovin, se společností Pasta Fidli, s.r.o., se sídlem Na Rymáni 258/4, Praha 5 - Radotín, 153 00, IČ 24267406, zastoupené Helenou Cyrnerovou, MBA, jednatelkou společnosti. Pro Město Míšek pod Brdy, jako partnera projektu, ze závazku nevyplývá finanční spoluúčast na projektu ani z této smlouvy neplynou pro Partnera žádné finanční nebo materiální závazky.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o partnerství.

PRO 4            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 24. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět