Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 39 ze dne 10.2.2016 (anonymizováno)

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová     

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)    

                       radní:                          Ing. Hana Kotoučová (omluvena)

 

 

MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 1-39/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 39 ze dne 10.2.2016.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-39/2016

RM bere na vědomí Protokol o zkouškách č. 217/15 – Průzkum azbestu, lokalita Mníšek pod Brdy – penzion Obora č.p. 880.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-39/2016

RM pověřuje OSMI zjištěním možnosti dotačního titulu na sanaci objektu Mníšek pod Brdy č.p. 880.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 4-39/2016

RM bere na vědomí termíny zápisu do MŠ Nová a MŠ 9. května pro školní rok 2016/2017 ve dnech 21.3. a 22.3.2016 od 13:00 do 17:00 hod.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-39/2016

RM schvaluje návrh OKS na program Mníšeckého kulturního léta 2016.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-39/2016

RM schvaluje Závazná pravidla a povinnosti pro snoubence (zájemce o občanský nebo církevní obřad), svatebčany, organizátory svateb, konaných či pořádaných v Barokním areálu Skalka, Mníšek pod Brdy.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 7-39/2016

RM souhlasí s předloženým návrhem vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-39/2016

RM souhlasí s předloženým návrhem vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-39/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a M. S. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-39/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 1192 a 1193, k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné na pozemcích p.č. 2910/4; 2910/2; 1246/6; 1246/7,  k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem T. T.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-39/2016

Rada města vybrala na základě provedeného koncesního řízení  „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy „podle z. č. 137/2006 Sb.  koncesionáře 1. SČV, a.s., IČ: 47549793 pro uzavření koncesní smlouvy

Rada města ukládá starostovi města odeslat tomuto koncesionáři Oznámení o výběru koncesionáře.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-39/2016

RM revokuje usnesení RM č. 8-38/2016 z 3.2.2016 tak, že souhlasí s připojením nemovitosti
parc.č. 1260 v k.ú. Mníšek pod Brdy k elektrizační soustavě.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 13-39/2016

RM pověřuje MP účastí na poradě Středočeského kraje ve věci zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2016.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-39/2016

RM souhlasí s úpravou evidenčních poplatků v Městské knihovně Mníšek pod Brdy a to osvobozením žáků prvního ročníku ZŠ od ročního evidenčního poplatku a přiznáním nároku na 50% slevu na evidenčním poplatku pro čtenáře starší 60 let.

RM schvaluje nový ceník služeb v MK Mníšek pod Brdy s platností od 1.3.2016.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-39/2016

RM schvaluje změnu organizačního řádu  s platností od 1.4. 2016 a to takto:

1) odbor  vnitřních věcí rozšiřuje  o jeden pracovní úvazek na dobu neurčitou s pracovní náplní  životní prostředí a  Czech Point,

2) mění pracovní místo na odboru vnitřních věcí  a to tak, že  prac. místo referent odboru VV, stávající ze  dvou polovičních úvazků SÚ a OVV se mění  na jeden úvazek   v odboru vnitřních věcí,  s náplní práce sociální pracovník a Czech Point, celkový počet 5 úvazků  v odboru VV,

3) zároveň tak ruší jeden  poloviční  úvazek na stavebním úřadě na celkový počet 7 pracovních úvazků v odboru SÚ,

4) pověřuje tajemnici vypsáním výběrového řízení na místo sociálního pracovníka na dobu určitou za zástup mateřské dovolené.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-39/2016

RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 17-39/2016

RM bere na vědomí výsledek hospodaření ŠJ Mníšek pod Brdy za rok 2015 – zisk ve výši 67.179,71 Kč. RM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku následovně:

úhrada ztráty z minulých let 7.734,34 Kč, příděl do rezervního fondu 40.000,00 Kč

příděl do fondu odměn 19.445,37 Kč.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 18-39/2016

RM potvrzuje, že stále trvá zájem o bezúplatný převod pozemku č. parc. 2065 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dle usnesení Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 6/10/2012 ze dne 29.3.2012.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                            Daniela Páterová                                           radní                                                                  místostarostka

                                                                                

Vyvěšeno: 18. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět