Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 38 ze dne 3.2.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        místostarostka:           Daniela Páterová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Jednání rady města zahájil starosta v 17:00 hod.

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 1-38/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 38 ze dne 3.2.2016.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-38/2016

RM nesouhlasí s přidělením městského bytu pro pana K.K. a doporučuje panu K.K.  přihlásit se do výběrového řízení na pronájem městského bytu.

PRO 3            PROTI 0          ZDRŽEL SE 1

 

MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 3-38/2016

RM jmenuje členem pracovní skupiny WEB MĚSTA pana Roberta Prokeše a slečnu Lucii Vilimovskou.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 4-38/2016

RM schvaluje poskytnutí prostor – sálu, kuchyňky a sociálního zařízení v Městském kulturním středisku Mníšek pod Brdy, V Lipkách 610, jako zázemí pro Sportovní příměstský tábor, pořádaný spolkem CvičeníBezChybyz.s., v těchto termínech: 4. – 8.7.2016,
11. – 15.7.2016 a 15. – 19.8.2016 (denně do 17 hod.).

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-38/2016

RM schvaluje připojení Města Mníšek pod Brdy k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která se bude konat 10. března a souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-38/2016
RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatků smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019:
Dodatek č. 10 - linka 317 Smíchovské nádraží – Dobříš, Dodatek č. 11 - linka 320 Smíchovské nádraží – Rymaně, Dodatek č. 10 - linka 321 Smíchovské nádraží – Stříbrná Lhota, Dodatek č. 9 - linka 446 MpB – Kytín, Dodatek č. 7 linka 447 MpB – Magdalena, Dodatek č. 8 - Linka 449 MpB – Jíloviště.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedených dodatků smluv.
PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 7-38/2016

RM souhlasí s přidělením parkovacího místa a instalací dopravního značení v Mníšku pod Brdy ulice 9. května 532, na pozemku p.č. 1778/5, k.ú. Mníšek pod Brdy. Pověřuje odbor správy majetku a investic realizací.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-38/2016

RM nesouhlasí s připojením nemovitosti parc.č. 1260 v k.ú. Mníšek pod Brdy k elektrizační soustavě z důvodu nesouladu s územním plánem města.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-38/2016

RM souhlasí  s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 18.-24.7. 2016 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v roce 2015.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 347/1, 347/3. 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy a panem Emilem Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 18.-24.7. 2016 a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-38/2016

RM souhlasí s odkupem pozemku parc. č. 737/10  – ostatní plocha o výměře 119 m2 za max. 50,- Kč/m2, tj. za cenu v místě obvyklou.

RM doporučuje projednání odkoupení pozemku v ZM.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-38/2016

RM nesouhlasí s pronájmem ani s odkupem části pozemků parc.č. 1808/1 a 1808/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Okolí domu č.p. 561 v  ul. 5. května Mníšek pod Brdy  je prostor, který je společný pro všechny vlastníky nemovitosti.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-38/2016

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně přístřešku, kanalizační a vodovodní přípojky, skladu nářadí, zpevněných ploch, krytého garážového stání, oplocení a napojení domu na domovní vrtanou studnu, vše na pozemcích p.č.1561; 1562, k.ú. Mníšek pod Brdy dle předložené PD pro stavební povolení.

RM souhlasí s napojením budoucího RD na kanalizační a vodovodní řad.

RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 1562, k.ú. MpB na veřejnou komunikaci p.č. 1575/1, k.ú. MpB nově zřízenými dvěma sjezdy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 13-38/2016

RM  souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením na pozemku p.č. 1955/21, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení požadavků 1. SčV, a.s. č.j.  TÚP/007/16/MN  ze dne 22.1.2016 a uzavření plánovací smlouvy na garanci úhrady navýšeného odběru pitné vody z veřejné sítě.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-38/2016

RM nesouhlasí s investičním záměrem přístavby 3.NP a venkovního ocelového schodiště na objektu ubytovny na adrese  5. Května  571, na pozemku p.č. 1824; 1826 - k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nekompletní projektové dokumentace a rozporu s ÚP.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15-38/2016

RM  souhlasí s plánovanou stavbou IP-12-6008988 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1304/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-38/2016

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Hřiště pod květinou na pořízení prvků pro cykloturistické odpočivadlo a hřiště umístěné na pozemku p.č. 1290/1, k.ú. Mníšek pod Brdy. Rada města souhlasí se smlouvou o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Hřiště pod květinou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 17-38/2016

RM bere na vědomí Zápis z komise pro životní prostředí ze dne 2.12.2015.

RM pověřuje komisi přípravou výběrového řízení na údržbu Pivovárky.

RM pověřuje komisi zjištěním finančních zdrojů na navrhovanou studii nakládání s povrchovou vodou.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 18-38/2016

RM souhlasí s navýšením výpůjčních hodin v dětském oddělení v městské knihovně o 8 hodin týdně a to s platností od 1.3.2016.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19-38/2016

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1616 k.ú. Mníšek pod Brdy v souvislosti s podáním žádosti HB ZČ Kandík o finanční podporu v rámci Projektu „Mníšecký region 2016“.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 20-38/2016

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 148/22 k.ú. Stříbrná Lhota v souvislosti s podáním žádosti Hnutí Brontosaurus o finanční podporu na provedení rekonstrukce „Božích muk“ ve Stříbrné Lhotě v lokalitě pod názvem U Křížku.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21-38/2016

RM bere na vědomí nabídku společnosti Antišmejdi s.r.o. a pověřuje tajemnici získáním dalších informací k projektu „Senior v bezpečí“.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22-38/2016

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 12 v ul. Rudé Armády  č.p. 555 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt
1 - 1 o celkové ploše 32,03 m2.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 23-38/2016

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 5 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt

1 – 1 o celkové ploše 29,2 m2.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 24-38/2016

RM souhlasí s tím, aby se Město Mníšek pod Brdy připojilo k akci Hodina země dne 19.3.2016  od 20:30 do 21:30 hodin a to zhasnutím VO a zhasnutím nasvícení památek.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                               radní                                                               starosta

Vyvěšeno: 11. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět