Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 35 ze dne 13.1.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                            

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 1-35/2016

RM schvaluje program rady města č. 35 pro zasedání dne 13.1.2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-35/2016

RM bere na vědomí vyjádření SÚ k problematice bytu pana K. a konstatuje, vzhledem k tomu, že pan K. neumožnil opakované kontrolní měření ve sjednaném termínu, že nelze dále v řízení pokračovat.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-35/2016

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2500,- Kč pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. a doporučuje tuto částku zařadit do rozpočtu pro rok 2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-35/2016

Na základě doporučení právníka města RM nedoporučuje uzavření smlouvy o výpůjčce koně a to z důvodu neúměrným závazků, které by z této smlouvy pro Město Mníšek pod Brdy vyplývaly.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 5-35/2016

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Kč 2500,- na pomoc onkologicky nemocným dětem v rámci charitativní cyklotour „Na kole dětem“. Částka bude zahrnuta do rozpočtu 2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 6-35/2016

RM nesouhlasí se zapůjčením vojenské polní kuchyně na akci I. SPOLKOVÁ ZABÍJAČKA dne 16.1.2016.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 7-35/2016
RM bere na vědomí Protokol o kontrole Čj. ČŠIS-2695/15-S v Základní škole, Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-35/2016

RM bere na vědomí dokument Výsledky dotazníkového šetření, konaného ve dnech 23.10.2015 – 16.11.2015. RM pověřuje Redakční radu Zpravodaje městečka pod Skalkou  zveřejněním výsledků a jejich zpracováním v rámci přípravy koncepce Zpravodaje.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Pan starosta a místostarostka odešli na jednání KV – přítomny 3 radní

 

Usnesení č. 9-35/2016

RM souhlasí se se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem J. P. jako nájemcem o pronájmu části pozemku parc.č. 1710/1 o výměře 377 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. j k č.j. 11408/15 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 3 v zahrádkářské osadě U Rybníčku se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do roku 2016. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-35/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní B. V. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1292/1 o výměře 715 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 11415/15 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 18  v zahrádkářské lokalitě“ Pod hřištěm“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2016.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-35/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem R. P.  jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1292/1 o výměře 1651 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 11411/15 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 20  v zahrádkářské lokalitě“ Pod hřištěm“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2016.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 12-35/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem K. Š. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1292/1 o výměře 1299  m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 11412/15 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 19  v zahrádkářské lokalitě“ Pod hřištěm“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2016.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 13-35/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem T. G. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1292/1 o výměře 721 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 11409/15 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 11  v zahrádkářské lokalitě“ Pod hřištěm“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2016.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14-35/2016

RM souhlasí s projektem plánované stavby č.  IE-12-6005686,  Mnišek pod Brdy – PZ_2087 posílení venkovního vedení NN v  k.ú. Mníšek pod Brdy a Rymaně za podmínky uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stavby IE-12-6005686 - Mnišek pod Brdy – PZ_2087 posílení venkovního vedení NN.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 

Usnesení č. 15-35/2016

RM souhlasí se stavbou za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby č. IV-12-6019151  „Mníšek pod Brdy, kNN pro pozemek p.č. 1074“ k.ú. Mníšek pod Brdy. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 16-35/2016

RM souhlasí s navrženou rekonstrukcí střešního pláště a krovu rekreačního objektu na pozemku p.č. 1333, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky splnění požadavku o akumulaci srážkových vod plynoucí ze stanoviska odboru ŽP MÚ Černošice  č.j. MUCE 50561/2015 OŽP/Spa.

PRO 3            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Návrat pana starosty a místostarostky – přítomno 5 radních.

 

Usnesení č. 17-35/2016

RM souhlasí s odstraněním – spojovací dřevěné lávky mezi hlavní budovou a jídelnou v Domově pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje OSMI k podání žádosti na SÚ MpB o vydání souhlasu o odstranění stavby.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 18-35/2016

RM  souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1937/18, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19-35/2016

Rada města souhlasí s podpisem dodatku č. 9 ke smlouvě o Zajišťování služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek
pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 20-35/2016

RM souhlasí s nákupem pozemků parc.č 1312/5 o výměře 219 m2 a pozemku 1313/1 o výměře 619 m2  – do majetku města, za celkovou dohodnutou kupní cenu 44.450,- Kč.

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21-35/2016

RM doporučuje přijetí daru pozemku parc. č. 647/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy- ostatní plocha o výměře 26 m2 od pana J. P. a paní P. P., oba Mníšek pod Brdy, od I. H. a L. H. oba bytem Mníšek pod Brdy, od J. Š. bytem Mníšek pod Brdy, od R. S. bytem Most, od R. C. a J. C. oba bytem Mníšek pod Brdy a od M. P. bytem Stropkov a V. P.  bytem Stropkov.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22-35/2016

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro druhou fázi koncesního řízení „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy“ ve složení:

Řádní členové:

Mgr. Veronika Dlabalová, Daniela Páterová, Ing. Pavla Duchoňová, Ing. Josef Vítek, Ing. Miroslav Běhoun.

Náhradníci:

Ing. Josef Pícha, Ing. Petr Digrin, Ph.D., Karla Koupá, Ing. Ivan Dalík, Ing. Tomáš Hink.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 23-35/2016

RM souhlasí s rekolaudací části vodovodní přípojky na řad, umístěné na p.č. 2010/16, 2890/48, 2890/3, 2890/1, 1963/1, 1304/9, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 24-35/2016

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k nájmu pozemků p.č. 1858/14 a 1858/15,
k.ú. Mníšek pod Brdy mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 25-35/2016

RM doporučuje navýšení rozpočtu MP o částku, která odpovídá jednomu pracovnímu místu nového strážníka (vstupní školení, pracovní pomůcky, oděv, mzda atd.).

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 26-35/2016

RM potvrzuje zájem Města Mníšek pod Brdy o bezúplatný převod pozemku č. parc. 388 a 389/1 v kat. území Stříbrná Lhota.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 27-35/2016

RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 28-35/2016

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 519, od 1.2. 2016 v tomto pořadí : 1) s Ž. V.,  pokud by nedošlo k uzavření nájemní smlouvy podle Pravidel pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, pak  2) s K. S.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 29-35/2016

RM bere na vědomí rezignaci pana Františka Keyře na členství ve Finančním výboru Města Mníšek pod Brdy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 30-35/2016

RM souhlasí s ukončením smluvního vztahu s firmou Miroslav Slabihoudek ve věci odvozu a likvidace tekutého komunálního odpadu – fekálií. (Smlouva ze dne 1.4.2005).

RM pověřuje starostu vypovězením smlouvy v souladu s článkem V. výše uvedené smlouvy.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 31-35/2016

RM vzala na vědomí informaci o návrhu na odkrytí skály (krajinný prvek) pod kostelíkem na Skalce.

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 32-35/2016
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku "ÚVĚR PRO FINANCOVÁNÍ INVESTICE MĚSTA -  NOVÝ ŠKOLNÍ PAVILON". Současně pověřuje odbor OKS realizací tohoto řízení.
PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 33-35/2016
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku " Zajištění a organizace VŘ na dodavatele stavby nového školního pavilonu". Současně pověřuje odbor OKS realizací tohoto řízení.
PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 26. 1. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět