Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 103 ze dne 9. 5. 2018 - anonymizováno

usnesení ke stažeční zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     Bc. Marie Šretrová

         radní:                                     David Řehoř, MBA (odešel ve 20:01)

         zapisovatel:                          Jaroslav Pešice

         tajemnice:                             Věra Landová

 

 

Usnesení č. 1-103/2018

RM schvaluje program pro jednání rady města č. 103 dne 9. 5. 2018.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-103/2018

RM bere na vědomí výstupy z práce pracovní skupiny pro přípravu nového webu města a oceňuje vynaložené úsilí.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-103/2018

RM souhlasí se zavedením nového spoje linky 320 ve dnech školního vyučování v čase 07:18 ze zastávky Mníšek p.Brdy, Žel.zast.Rymaně.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 OKS

 

Usnesení č. 4-103/2018

RM souhlasí s přihláškou do projektu WiFi4EU a pověřuje vedoucího OKS realizací podání žádosti.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-103/2018

RM souhlasí s ukončením pronájmu komplexního tiskového, kopírovacího a scanovacího řešení společnosti Impromat, odkupem strojů Ricoh a nákupem multifunkční tiskárny TA.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-103/2018

RM bere na vědomí průběžný stav zpracování akčního a komunitního plánu města.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-103/2018

RM souhlasí s posunutím termínu uvedeným ve smlouvě s BDO Advisory, s.r.o. ze dne 16. listopadu 2017 na 31. 5. 2018 a pověřuje starostu podepsáním dodatku č. 2.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-103/2018

RM ruší usnesení 8 – 44/2016 ze dne 6. 4. 2016.

RM souhlasí se zněním dohody o vystavování v klášteře a dohody o vystavování v kostelíku sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy. RM pověřuje odbor OKS kompletní agendou sjednání, uzavírání a realizací Dohod o vystavování. Pověřenou odpovědnou osobou je Jana Dušková.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-103/2018

RM schvaluje nabídku BDO Advisory s.r.o. na zajištění pověřence na ochranu osobních údajů pro město Mníšek pod Brdy a jeho příspěvkové organizace (vyjma Domova pro seniory Pod Skalkou) a ukládá starostovi uzavření smlouvy o poskytování služeb s BDO Advisory s.r.o. a jmenování pověřence s platností
od 25. 5. 2018.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-103/2018

RM schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) Nákup učebnic a pracovních sešitů pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a pověřuje Mgr. Michaelu Pažoutovou, ředitelku školy, realizací potřebných kroků při dodržení schválných Zásad a postupů při zadávání VZMR.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek v identickém složení: Mgr. Michaela Pažoutová (předsedkyně), Daniela Páterová (místopředsedkyně), Mgr. Hana Kedajová (členka), Ing. Martin Škarda (člen), Bc. Petra Veselá (členka, zapisovatelka).

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-103/2018

RM schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci workoutového hřiště v areálu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-103/2018

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o sjednání právní pomoci ze dne 1.12.2008 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Mgr. Ludmilou Šimsovou  a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Z jednání se omluvil radní David Řehoř, MBA.

 

Usnesení č. 13-103/2018

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1707/3 o výměře 374 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 3501/18 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 25 předem vybranému zájemci. Zahrádka se pronajímá na dobu určitou do konce roku 2019.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-103/2018

RM souhlasí s nabídkou koupě pozemků 2043 m2 v k.ú. Rymaně a 386 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI dohodnout se na ceně stanovenou na jednání zastupitelstva v minulých letech.

RM doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-103/2018

RM souhlasí s nabídnutým darem - pozemků 1989/89 719 m2 a 1989/93 o výměře 994 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-103/2018

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F. X. Svobody, umístění trojhranu strany TOP 09 v období září – říjen o rozměru 2 m2 za účelem prezentace politické strany.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-103/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením „Smlouvy o úhradě příspěvku na cenu díla a o úhradě části nákladů na úpravu a posílení technické infrastruktury ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění „a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-103/2018

RM souhlasí s nabídkou pozemku č. parc. 609/21 o výměře 85 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za kupní cenu 200 tis. Kč.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-103/2018

RM souhlasí se zněním Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7. 11. 2007.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní J. H..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-103/2018

RM souhlasí s Oznámením o započtení vzájemných pohledávek ve smyslu ust. § 1982 až §1991 OZ č. 89/2012 Sb., v platném znění a postupuje ho k odsouhlasení ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-103/2018

RM bere na vědomí informace o možnostech řešení oprav poruch vnitřních příček v Domově pro seniory Pod Skalkou.

RM vybírá dodavatele prací společnost Josef Prošek s nejnižší nabídkovou cenou.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo.

RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na tuto akci.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-103/2018

RM souhlasí se stavbou č. IZ-12-6000959 „Mníšek pod Brdy, v.v. NN pro č. p. 44“.

RM upozorňuje stavebníka, že při stavbě dojde se střetem s vedením veřejného osvětlení a vodovodním a kanalizačním řadem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jejichž provozovateli jsou Eltodo-Citelum, s.r.o. a 1.SčV, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-103/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6000640 Mníšek pod Brdy - kNN pro p.č. 1228.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-103/2018

RM souhlasí se stavbou garážového stání a skladu na pozemku č.parc. 571/32, k.ú. Rymaně.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-103/2018

RM souhlasí se stavbou oplocení severozápadní strany pozemku č.parc. 1631/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-103/2018

RM souhlasí se stavbou inženýrských sítí a komunikace dle uzavřené Plánovací smlouvy ze dne 16.10. 2013 a dod. č.1 ze dne 14.6.2017, a to i na pozemcích č. parc. 34, 35/29 a 51/3, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že před započetím výkopových prací na pozemcích č.parc. 34 a 51/3, k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je nutné požádat SSÚ o povolení zvláštního užívání komunikace.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-103/2018

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 76/20, k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-103/2018

RM souhlasí se stavbou zastřešení BD v ulici Jana Šťastného č.p. 591 - 593, Mníšek pod Brdy na pozemku č.parc. 790, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-103/2018

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 569/12, k.ú. Mníšek pod Brdy včetně vodovodní a kanalizační přípojky pro budoucí RD a s připojením pozemku č.parc. 569/12, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění.

RM dále upozorňuje stavebníka, že kácení dřevin, které budou v kolizi se stavbou je povinen řešit dle zákona 114/1992 Sb. v rámci „Povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les“ vydaným MěÚ MpB.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-103/2018

RM schvaluje znění odpovědi na žádost o vyjádření ke studii „lokalita Seguens – komunikace“ žadateli K66 s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 31-103/2018

RM doporučuje ZM stanovit počet členů zastupitelstva města na další volební období tj. 2018-2022 na 15 členů

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-103/2018

RM  stanovila termín příštího zasedání zastupitelstva města na 6.6.2018 od 18 hodin v MKS.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-103/2018

RM souhlasí s rozšířením smlouvy s T-Mobile o jedno telefonní číslo pro MP a pověřuje tajemnici její realizací.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                místostarostka                                                                starosta

Vyvěšeno: 18. 5. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět