Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 102 ze dne 25. 4. 2018

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová (od 17:48)

        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

        tajemnice:                             Věra Landová

 

 Omluven:    radní:                                    David Řehoř, MBA

 

 

 

Usnesení č. 1-102/2018

RM schvaluje program pro jednání rady města č. 102 dne 25. 4. 2018.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Dostavila se p. Páterová v 17:48 (přítomni 4 radní)

 

Usnesení č. 2-102/2018

RM nesouhlasí se stavebními úpravami, přístavbou a nástavbou RD na BD na pozemku č. parc. 354, k.ú. Mníšek pod Brdy včetně nových přípojek na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci a to z důvodu, že šíře komunikace neodpovídá OTP, nejsou dodrženy odstupové vzdálenosti od komunikace, požární prostor a objekt neodpovídá charakteru lokality.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

           

Usnesení č. 3-102/2018

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy“, v tomto složení:

Klára Cihlová, Dana Čapková, Lucie Burgetová,

Lenka Jeřábková, Slavomíra Stárková, Milan Bochenek.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 Místostarostka

 

Usnesení č. 4-102/2018

RM souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420, na 920 žáků.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-102/2018

RM souhlasí s tím, aby místostarostka Daniela Páterová zastupovala Město Mníšek pod Brdy v Řídícím výboru pro Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice (MAP).

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 6-102/2018

RM bere na vědomí Zápis č. 26 ze dne 29.1.2018 z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-102/2018

RM bere na vědomí informace o připravované knize Česko, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí a pověřuje OKS jednáním o možné prezentaci města v knize.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-102/2018

RM bere na vědomí žádost o finanční pomoc pro útulek pro kočky Na Vysočině.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-102/2018

RM bere na vědomí Zápis č. 24 ze zasedání Komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 9.4.2018

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-102/2018

RM nesouhlasí s uvolněním částky 2000,- Kč dle žádosti č.j. 3489/2018 a současně souhlasí se splátkovým kalendářem na dlužnou částku za odpad s rozložením tak, aby byla splacena do konce roku 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-102/2018

RM nesouhlasí s uvolněním částky 5000,- ze sociálního fondu – dle žádosti č.j. 3490/2018

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-102/2018

RM povoluje uspořádání akce Mníšecký rockový Kvítek dne 26.5.2018 v areálu u Zadního rybníka za předpokladu, že 25.5.2018 organizátor zajistí přípravu areálu (posekání trávy, rozmístění odpadkových košů, umístění mobilních WC, postavení pódia a stánků) a 27.5.2018 úklid a předání areálu městské policii.

RM upozorňuje, že nelze udělit výjimku na překročení nočního klidu. Pořadatel akce musí zajistit její ukončení do 22:00 hod.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-102/2018

RM schvaluje nákup dvou kotců pro odchycené psy a souhlasí s jejich umístěním na pozemcích u sběrného dvora.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-102/2018

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi BDO Advisory s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-102/2018

RM bere na vědomí informace o celkovém vyúčtování všech položek kalkulace vodného a stočného za rok 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 16-102/2018

RM souhlasí  s předloženou přístavbou RD na pozemku č.parc. 943,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-102/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby  č. IV – 12-6019881/VB/001  Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č. 1260.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-102/2018

RM souhlasí s PD pro stavební povolení stavby „Připojení obchodní zóny Řitka na vodovod a splaškovou kanalizaci.“

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-102/2018

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 1061, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 1011/3, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního, řádného stavu a dále za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-102/2018

RM souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění“.

RM dále souhlasí s předloženou aktualizací Zásad pro uzavírání těchto smluv
a postupuje věc k odsouhlasení do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-102/2018

Rada města bere na vědomí roční zprávu o stavu vodohospodářského majetku ve městě Mníšek pod Brdy za rok 2017 vypracovanou 1.SčV,a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-102/2018

Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění plánu obnovujících oprav vodohospodářského majetku ve městě Mníšek pod Brdy za rok 2017 vypracovanou 1.SčV,a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-102/2018

RM  souhlasí s dodatečným povolením stavby garáže, zahradního domku, pergoly a oplocení na pozemku č.parc. 368/5,  k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-102/2018

Rada města vybírá společnost Linhart spol. s r.o. jako zhotovitele akce: „Doplnění druhého sektoru skoku dalekého a sektoru vrhu koulí v areálu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Linhart spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-102/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020504/1 - Mníšek pod Brdy, kNN pro školní pavilon. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-102/2018

Rada města vybírá společnost TTP spol. s r.o. jako dodavatele projektové dokumentace na akci: „Zateplení objektu hasičské zbrojnice SDH Mníšek pod Brdy, vč. opravy střešního pláště a výměny oken věže objektu“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-102/2018

Rada města bere na vědomí informace z akustického průzkumu konaného dne 28.3.2018 v Mníšku pod Brdy u obytné zástavby u D4 – lokalita Eden.

Rada města souhlasí s celkovým počtem pěti měřících bodů.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-102/2018

Rada města bere na vědomí informace o možnosti navýšení počtu parkovacích stání v ulici Rymaňská a Jana Šťastného.

Rada města pověřuje OSMI zadáním prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení a přípravou dokumentace pro výběr zhotovitele.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-102/2018

RM souhlasí s předloženou PD na akci: „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy SO 01 – retenční nádrž – změna č.1“.

RM pověřuje OSMI vyřízením Změny stavby před jejím dokončením.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-102/2018

RM souhlasí s vybudováním příjezdové komunikace k pozemku č. parc. 2714/471, na kterém bude umístěna skautská klubovna. Komunikace bude vybudována jako pokračování současné komunikace parc. č. 2714/57 na navazujícím pozemku parc. č. 2714/3 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, za řadovými garážemi v lokalitě Mníšecký Eden.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-102/2018

RM bere na vědomí Rozhodnutí o vyhlášení „Dubu u Rybníčku“ za památný strom a nemá k tomuto rozhodnutí námitky.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 32-102/2018

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 21.3.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-102/2018

RM nemůže věc posoudit a rozhodnout žádost o rozbor sedimentu ze Zadního rybníka, pokud nebude předložen jasný záměr.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-102/2018

RM souhlasí s rozšířením nákupu úklidových služeb pro Městskou knihovnu Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                               Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              místostarostka                                                                          starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 5. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět