Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 100 ze dne 4. 4. 2018 - anonymizováno

ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                        místostarostka:                     Daniela Páterová (odešla v 19:50)

radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

radní:                                     Bc. Marie Šretrová

radní:                                     David Řehoř, MBA (přišel v 18:05)

tajemnice:                             Věra Landová

zapisovatel:                          Mgr. Jaroslav Pešice

 

 

 

Usnesení č. 1-100/2018

RM schvaluje program pro jednání rady města č. 100 dne 4. 4. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-100/2018

RM bere na vědomí zprávu o daňové kontrole i postup řešení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 3-100/2018

RM souhlasí s pořádáním běžeckého závodu SK Vlčáci Mníšek pod Brdy z.s., dne 27. 10. 2018 a po pověřuje vedoucího strážníka MP, aby prověřil možnou součinnost MP s ohledem na pořádání městských akcí v tomto termínu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 4-100/2018

RM bere na vědomí zápis ze zasedání č. 23 komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-100/2018

RM souhlasí s uvolněním částky 4000,- Kč ze sociálního fondu na zajištění prostředků pro poskytnutí sociálních služeb. Klienta Centra sociálních služeb Hvozdy, o. p. s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-100/2018

RM souhlasí s uvolněním částky 2 000,- Kč ze sociálního fondu na zajištění prostředků pro poskytnutí sociálních služeb klientům Portus Praha z. ú.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-100/2018

RM bere na vědomí žádost pí. I. P. o poskytnutí pronájmu bytu a nabízí k pronájmu prostory v Penzionu U Kožíšků.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-100/2018

RM bere na vědomí a pověřuje vedoucího strážníka MP, aby situaci probral s majitelem a navrhl řešení situace koček na dvoře pana H.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Příchod radního Řehoře – přítomno 5 členů rady

 

Usnesení č. 9-100/2018

RM souhlasí s přípravou veřejnoprávní smlouvy ve smyslu zajištění služeb MP
v Nové Vsi pod Pleší a Novém Kníně při stoprocentním hrazení finančních nákladů zmíněnými obcemi, v níž bude zohledněno adekvátní zvýšení počtu strážníků MP Mníšek pod Brdy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-100/2018

RM stanovuje paní I. B. poplatek ve výši 200,- Kč za zábor veřejného prostranství při pořádání Tvořivého trhu dne 16. 6. 2018 od 8 do 15 hodin.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0
 

Usnesení č. 11-100/2018

RM pověřuje vedoucí OSMI sestavením soutěžního týmu města Mníšek pod Brdy pro Hry bez hranic 2018, jehož účast zaštítí starosta. RM souhlasí s formou propagace a pověřuje OKS, aby zajistilo reklamní předměty.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

           

  OSMI

 

Usnesení č. 12-100/2018

RM souhlasí s nabídkou uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a pány J. Š., a  J. Š. na pozemky parc.č. 1778/10 a 1859/11 v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za maximální roční nájemné 20,- Kč/m2/rok.

RM souhlasí s úhradou nájemného za poslední tři roky zpětně.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-100/2018

RM souhlasí s úplnou uzavírkou komunikace č. III/11626 v ulici Pražská, Mníšek pod Brdy, vč. návrhu objízdné trasy pro realizaci přípojek IS v termínu 04-05/2018 na dobu 14 dní. RM bere na vědomí DIO, které bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací) a s Policií ČR, DI Praha venkov a pověřuje OKS informováním veřejnosti.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-100/2018

RM souhlasí se záborem části komunikace na pozemku parc.č. 17/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací u Káji Maříka dne 23. 6. 2018 v době od 6.00 do 20.00 za účelem pořádání akce 13. ročník „Festivalu vína“ bez poplatku.

RM souhlasí s parkováním vystavovatelů před kulturním střediskem.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-100/2018

RM nesouhlasí s projektováním úprav Domova pro seniory pod Skalkou v letošním roce a tuto činnost přesouvá do plánu roku 2019.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-100/2018

RM schvaluje demontování herních prvků pro seniory nad Domovem pro seniory pod Skalkou a doporučuje je dále již nepoužívat, neboť dle vyjádření technika nesplňují bezpečnostní parametry.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-100/2018

RM schvaluje nákup ojetého osobního vozu pro potřeby sběrného dvora do výše do hodnoty 100 000,- Kč.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-100/2018

RM pověřuje vedoucího technického úseku OSMI rozšířením nabídek kalkulace pro plánovaný nákup vozidel pro potřeby MÚ.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-100/2018

RM schvaluje převedení částek vedených pod VS 9820900206 a VS 9820700128 v celkové hodnotě 14 641,- Kč do podrozvahové evidence.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-100/2018

RM souhlasí s investičním záměrem výstavby vodovodního řadu v pozemku č.parc. 336, k.ú. Rymaně, avšak odběr pitné vody bude zajištěn až po zajištění kapacity a tlakových poměrů ve vodovodní síti.

RM požaduje předložení projektové dokumentace pro stavební povolení.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-100/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022202/VB/01  Rymaně, kNN pro p.č. 49/9 a 50/3, k.ú. Rymaně za podmínky uvedení pozemků č.parc. 6/7, 51/11, k.ú. Rymaně ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčených stavbou do původního stavu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

RM dále upozorňuje, že při stavbě dojde ke střetu s veřejným kanalizačním řadem a vedením veřejného osvětlení, jejichž provozovateli jsou 1.SčV, a.s. a Eltodo Citelum s.r.o.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-100/2018

RM souhlasí s dostavbou RD na pozemku č. parc. 1277 a 1278/3, k.ú. Mníšek pod Brdy

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Odešla paní Páterová

 

Usnesení č. 23-100/2018

RM souhlasí s nabídkou odkupu pozemku parc.č. 186/1  o výměře 336  m2 v k.ú. Rymaně za kupní cenu 15.000,- Kč a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-100/2018

RM schvaluje novou smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy a firmou HEIM TRADE SE.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy č. H/10/2018 a podpisem dohody o ukončení podnájemní smlouvy č H/14/M/2011.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 25-100/2018

RM souhlasí a aktualizací režimu sociálního fondu od 5. dubna 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-100/2018

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro P. I., místo narození Slovenská republika, trvale bytem Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 27-100/2018

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                               Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              místostarostka                                                                          star

Vyvěšeno: 16. 4. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět