Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 34 ze dne 16.12.2015

ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                              

                       radní:                          Ing. Hana Kotoučová Ph.D.

 

          tajemnice:                   Věra Landová                            

                       zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Omluveny:     radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                                     radní:                          Bc. Marie Šretrová

                   

Usnesení č. 1-34/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 16.12.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-34/2015

RM projednala RO č. 8/2015 a postupuje ho zastupitelstvu města s doporučením ke schválení.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 3-34/2015

RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy se společností Grido, architektura a design, s.r.o. na výkon autorského dozoru a předprojektové přípravy a zajištění licenčních práv k návrhu „Pavilon“.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-34/2015

RM souhlasí s podáním žádosti MŠMT o dotaci na akce/projekt "ZŠ Komenského 420 modulární systém" z programu 133 310 a závazkem spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15% z celkových nákladů akce/ projektu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-34/2015

RM projednala návrh předběžného změnového listu na akci tělocvična Komenského 420 a předkládá ho ke schválení do ZM.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 6-34/2015

RM bere na vědomí že ve dnech 9. a 10.1. 2016 se bude v Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhotě a Rymani konat Tříkrálová sbírka, pořádána Charitou Česká Republika.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 7-34/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro p.č. 1242, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV, a.s.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-34/2015

RM bere na vědomí Vyjádření Města Mníšek pod Brdy k doplněné žádosti o změnu integrovaného povolení ve věci 9. změny integrovaného povolení „Zařízení pro výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 9-34/2015

RM na základě poptávkového řízení vybrala společnost Konzulta Brno a.s.  pro zajištění přímého komunikačního kanálu úřadu s občany pomocí SMS zpráv.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 10-34/2015

RM přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje v roce 2015.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 22. 12. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět