Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 33 ze dne 8.12.2015

ke stažení zde

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.         

                        místostarostka:           Daniela Páterová                

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

 

 Omluveny:     radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-33/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 8.12.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 2-33/2015

RM schválila změnu termínu zasedání ZM z 15.12. na 21.12.2015 od 18 hodin.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 3-33/2015

RM projednala Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 a postupuje je s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-33/2015

Rada města schvaluje RO č. 7/2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 5-33/2015

RM na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Projektové práce, Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy vybírá firmu SANTIS a.s. jako vítěznou.

RM pověřuje starostu, po uplynutí zákonných lhůt, podpisem SOD mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou SANTIS a.s..

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-33/2015

RM, po posouzení došlých nabídek na vybavení hřiště Pivovárka, vybírá firmu Hřiště pod květinou jako vítěznou.

RM souhlasí s objednáním herních prvků dle předložené vítězné nabídky.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-33/2015

Rada města souhlasí s dočasným uzavřením dětských hřišť a se zněním instalovaných cedulí.

a) Rada města souhlasí s odstraněním nebezpečných herních prvků, opravou zbývajících prvků, dopadových ploch a mobiliáře. RM pověřuje OSMI přípravou prací a kalkulací nákladů.

b) Rada města souhlasí s repasováním herních prvků, opravou dopadových ploch a mobiliáře. RM pověřuje OSMI přípravou prací a kalkulací nákladů.

 

RM ukládá OSMI odstranit prvky – Dalmatina, Mašinku a sestavu Renata na Starém sídlišti a herní prvky nad Domovem pro seniory.

RM ukládá OSMI zajistit označení skateparku a dětských hřišť v katastru Mníšek pod Brdy dle návrhu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-33/2015

RM pověřuje OSMI objednáním opravy herních prvků - 3 věží u firmy SIMBA Praha spol. s r.o. a dále opravu skateparku u firmy Mystic contructions.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 9-33/2015

RM projednala návrh Jednacího řádu zastupitelstva města Mníšku pod Brdy, navrhla drobné úpravy a po jejich zapracování ho doporučuje k projednání do ZM.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-33/2015

RM bere na vědom žádost ZUŠ Řevnice ze dne 8.12.2015.

RM souhlasí s provedením navržených opatření a pověřuje OSMI jejich zajištěním.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 11-33/2015

RM     souhlasí s povolením vstupu na  pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy p.č. 2149/4; 2149/6; 2157/4; 2158/2; 2160/1; 2162/16; 2162/19; 2163/5; 2164/4; 2165/2 k.ú. Mníšek pod Brdy v souvislosti se stavbou plánované transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794) s podmínkou, že na všechny pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene stavby  „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-6004794) a všech souvisejících přeložek kabelového vedení, stavby příjezdové komunikace a ochranných pásem na p.č. 2149/4; 2149/6; 2157/4; 2158/2; 2160/1; 2162/16; 2162/19; 2163/5; 2164/4; 2165/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-33/2015

RM souhlasí s trvalým vynětím ze ZPF na pozemku č. parc. 2162/16 v kat. území Mníšek pod Brdy o výměře 30 m2 pro příjezdovou komunikaci a pozemku č. parc. 2164/4 v kat. území Mníšek pod Brdy o výměře 125 m2 pro příjezdovou cestu.

RM souhlasí s dočasným vynětím pozemku č. parc. 2162/16 v kat. území Mníšek pod Brdy o výměře 66 m2 pro zařízení staveniště.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-33/2015

RM souhlasí s dodatečným povolením stavby oplocení na pozemku p.č. 21, k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-33/2015

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IV-12-6001675/02 PS 620 Stříbrná Lhota - kabelového vedení NN 0,4kV, demontáž venkovního vedení.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-33/2015

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IV-12-6001676/02 PS 620 Stříbrná Lhota - kabelového vedení NN 0,4kV, demontáž venkovního vedení

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-33/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o pro nájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce ze dne 10.6.2005 uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV, a.s.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 5.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 17-33/2015

RM jmenuje pana Michala Strnada členem pracovní skupiny pro tvorbu nového webu Města Mníšek pod Brdy.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-33/2015

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, přijala finanční dar ve výši
Kč 3.000,- od společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-33/2015

RM souhlasí s tím, aby MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, přijala sponzorské dary:

MUDr. Nováková – očkování zaměstnanců školy proti žloutence v hodnotě 15.000,- Kč,

Pan Šálek – zajištění akce Vánoce 2015 dárky a sladkostmi v hodnotě 5.000,- Kč,

Pan Strnad – mikulášská besídka – sladkosti v hodnotě 1.000,-Kč

RM souhlasí s podpisem smlouvy mezi MŠ 9. května a firmou IBM na grant na vybavení zahrady Malé náměstí v hodnotě 49.000,- Kč.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-33/2015

RM nesouhlasí s možností přijímat finanční dary organizacemi zřízeními Městem Mníšek pod Brdy bez předchozího souhlasu zřizovatele.

RM nesouhlasí se stanovením limitu, do kterého by bylo umožněno příspěvkovým organizacím přijímat finanční dary bez předchozího souhlasu.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-33/2015

RM bere na vědomí informace o výzvě č. 3 z Integrovaného regionálního operačního programu na zpracování regulačních plánů, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-33/2015

RM bere na vědomí Zápis č. 5 ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného dne 29.9.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 23-33/2015

RM projednala kalkulaci vodného a stočného pro příští rok – na dobu do ukončení výběru nového provozovatele vodohospodářského majetku:

Vodné  Kč 49,17 s DPH, stočné 33,63 s DPH – návrh se postupuje ZM  ke schválení.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 24-33/2015

RM bere na vědomí nabídku právních služeb pro obce 2016 od AK MAREK a STANOVSKÝ.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 16. 12. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět