Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 32 ze dne 25.11.2015 (Upraveno ke zveřejnění)

ke stažení zde

 Přítomni:    

           starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

           radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

 

Omluvena:      místostarostka:           Daniela Páterová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-32/2015

RM schvaluje program 32. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 25.11.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-32/2015

RM pověřuje místostarostku Danielu Páterovou jednáním ve smyslu zajištění kmenových tříd pro ZŠ Komenského 420 pro školní rok 2016/2017.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-32/2015

RM souhlasí s úpravou štítových zdí tělocvičny, navrženou Atelierem stAr.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-32/2015

RM schvaluje úpravu Časového plánu tvorby rozpočtu města na rok 2016.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-32/2015

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2012 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Milanem Salabou.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-32/2015

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 4 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,08 m2

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 7-32/2015

RM souhlasí s navýšením varné kapacity kuchyně Školní jídelny Komenského 420 na 800 obědů denně.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-32/2015

RM souhlasí s umístěním prodejního stánku u kostela sv. Václava v rámci 2. vánočního benefičního koncertu pro Domeček, pořádaným Domovem pro seniory Pod Skalkou, dne 17.12.2015 od 18 hod.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 9-32/2015

RM jmenuje členkou redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou paní Mgr. Michaelu Škultéty.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 10-32/2015

RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jiřím Poláčkem, stanovující podmínky převodu domény mnisekpodbrdy.eu, za cenu 1.000,- Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o převodu domény.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-32/2015

RM bere na vědomí Zápis č. 6 ze zasedání KV v Mníšku pod Brdy konaného dne 4.11.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-32/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 3.11.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 13-32/2015

RM bere na vědomí Zápis z 8. zasedání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, ze dne 3.11.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-32/2015

RM souhlasí s pořádáním hudebního festivalu v prostorách amfiteátru pod zámkem dne 3.9.2016. RM souhlasí s výjimkou prodloužení akce do maximálně 24:00 hod.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 15-32/2015

RM souhlasí s pronájmem 2 kotců v Psím útulku Bouchalka.

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o pronájmu mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Eugenií Sychrovskou.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-32/2015

RM souhlasí s přijetím finančních sponzorských darů pro Domov pro seniory Pod Skalkou za období 1/2015 – 9/2015  v celkové výši 93.615,- Kč.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-32/2015

RM souhlasí s přijetím finančních sponzorských darů pro MŠ Nová v celkové výši 35.000,- Kč na realizaci společného projektu školy a rodičů – osázení zahrady Eden.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-32/2015

RM souhlasí s přijetím finančních sponzorských darů pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 za období od 1.1.2015 do 30.9.2015 v celkové výši 55.600,- Kč.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 19-32/2015

RM souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru od firmy IBM Česká republika, spol. s r.o. ve výši 49.000,-Kč pro Základní školu, Mníšek pod Brdy Komenského 886,

RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Základní školou, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 a společností IBM Česká republika, spol. s r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 20-32/2015

RM souhlasí s přijetím sponzorských darů pro Mateřskou školu Mníšek pod Brdy,
ul. 9. května, za rok 2015, dle předloženého seznamu, v celkové hodnotě 154.211,- Kč.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 21-32/2015

RM souhlasí s udělením ředitelského volna v ZŠ Komenského 886 ve dnech 16.11., 21. a 22.12.2015 z technických důvodů.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 22-32/2015

RM jmenuje Ing. Zdeňka Vyskočila členem pracovní skupiny pro tvorbu webových stránek.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 23-32/2015

Rada města Mníšek pod Brdy souhlasí s účastí Města Mníšek pod Brdy jako partnera s finanční účastí v projektu Místní akční plán pro vzdělávání na území ORP Černošice. RM pověřuje starostu města podpisem dohody o partnerství mezi MAS Dolnobřežansko, o.p.s. (žadatelem) a Městem Mníšek pod Brdy (partnerem).

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 24-32/2015

Rada města souhlasí s aktualizací ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře tříděného odpadu Mníšek pod Brdy platného pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy, s platností ceníku od 1.12.2015.

Rada města souhlasí s ceníkem sběrného dvora Mníšek pod Brdy pro občany obcí Svazku obcí a měst regionu s platností od 1.12.2015.

Rada města souhlasí s aktualizací ceníku Další služby sběrného dvora tříděného odpadu Mníšek pod Brdy, platného pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 25-32/2015

RM souhlasí s výsadbou keřů na pozemku ve vlastnictví města parc.č.1937/17  v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 26-32/2015

RM souhlasí s navrženou kupní cenou 750,- Kč/m2  za pozemek pod trafostanicí parc.č. 1290/3  o výměře 7 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a doporučuje věc k projednání do ZM.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru o prodeji pozemku na ÚD.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 27-32/2015

RM souhlasí s vybudováním mysliveckého zařízení – kazatelny na pozemku parc.č. 2056/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu tlumení divokých prasat.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 28-32/2015

RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby IP-12-6008969 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 2495/4, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 29-32/2015

RM    souhlasí s nástavbou a přístavbou hospodářské budovy na RD a s připojením nově vzniklého RD na pozemku p.č. 429/5 a 6, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řady za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 30-32/2015

RM souhlasí s PD pro územní řízení  stavby „Připojení obchodní zóny Řitka na vodovod a splaškovou kanalizaci.“

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 31-32/2015

RM    souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s  připojením pozemku p.č. 1103/12, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku p.č. 1104/12, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 32-32/2015

RM    souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s připojením pozemku p.č. 672, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci.

Dále RM upozorňuje investora – stavebníka, že komunikace umístěná v pozemku p.č. 2714/57, k.ú. MpB je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 33-32/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene  služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12-6019068/VB/01 Mníšek pod Brdy, kNN  pro p.č. 1466, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 34-32/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6002990/VB/01 (P 6697) Mníšek pod Brdy, kVN pro p.č. 832/5, k.ú. Mníšek pod Brdy

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 35-32/2015

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby „IV-12-6017287 Mníšek pod Brdy, kNN pro p. č. 1285/4  “ k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 36-32/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019255/VB/2 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1600/5 (P6879),  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 37-32/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby „CG5C_S_PHJIH:PZCHO+2BTS_OK“, č. 11010052628 – vedení elektronických komunikací v pozemku p.č. 2909/67, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 38-32/2015

RM   souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  Č. IV-12-6005002/03 „ MpB, kNN pro č.e. Rymaně (PS815)“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 39-32/2015

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  vedení kabelu NN pro  p.č. 101/1, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a MUDr. Petrem Janouškem, Ph.D.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 40-32/2015

RM souhlasí, aby pozemek parc. č. 218 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 68 m2, který je v majetku KSÚS,  byl prodán  paní MUDr.  A. Žofkové.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 41-32/2015

RM souhlasí s ukončením  nájemní smlouvy mezi reklamní společností RPIS  a Městem Mníšek pod Brdy o užívání majetku obce  k 30.6.2016.

RM souhlasí s vypsáním záměru o pronájmu  části pozemku parc. č. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy, na kterém je umístěna reklamní tabule předem vybranému zájemci p. F. Keyřovi.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 42-32/2015

Rada města nesouhlasí s pokácením smrku v ul. 9. května, před bytovými domy 836 a 837, na pozemku města, parc.č. 1777/12, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 43-32/2015

Rada města souhlasí s průzkumem azbestu ve dvou objektech v majetku Města Mníšek pod Brdy, parc.č. 1265/3 a 13/2, k.ú. Mníšek pod Brdy. RM vybírá nabídku firmy Aquatest a.s. a pověřuje starostu podpisem objednávky.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 44-32/2015

RM souhlasí s pokácením suchých stromů v k.ú. Mníšek pod Brdy na pozemcích města, č.p. 1290/1, 1266/2, 1243 a 1258/5.

Lokalita č.p. 1290/1 – topol s obvodem kmene 98 cm

Lokalita č.p. 1266/2 – 3 ks olše, obvod kmene 100, 101 a 90 cm

Lokalita č.p. 1243 -     3 ks jilmů, čtyřkmen – obvod kmene cca 26 cm, trojkmen- obvod kmene 63, 71 a 165 cm, dvojkmen - obvod kmene 145 cm

Lokalita č.p. 1258/5 –  javor – obvod kmene 142 cm.

RM vybírá nabídku firmy Filos a pověřuje starostu podpisem objednávky.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 45-32/2015

RM souhlasí s pokácením 9 ks borovic před domy č.p.825 a 826, v ul. Nová, na pozemku města parc.č. 709/1, k.ú. Mníšek pod Brdy, vybírá nabídku SDH Stříbrná Lhota a pověřuje starostu podpisem objednávky.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 46-32/2015

RM souhlasí s obsahem Příkazní smlouvy k výkonu autorského dozoru na stavbě: Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 47-32/2015

Rada města bere na vědomí Zápis z jednání hodnotící komise – kontrolu kvalifikace na koncesní řízení „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy. Rada města souhlasí s výsledkem jednání a zahájením druhé fáze koncesního řízení, předložením cenové nabídky.

Rada města souhlasí s dokumentací pro druhou fázi koncesního řízení – výzvou k podání nabídky, koncesní dokumentací – svazek 1. a Dokumentací – svazek 2. – Finanční nástroje.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 48-32/2015

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – ATS Staré sídliště na pozemku p.č. 1267/5.

RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 49-32/2015

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku ZŠ Komenského 420, Mgr. Michaelu Pažoutovou s platností od 1.11.2015: dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 50-32/2015

RM souhlasí s úpravou platového výměru  pro ředitele Domova seniorů Pod Skalkou, Jana Daniela s platností od 1.11.2015:  dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 51-32/2015

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, Bc. Marii Šretrovou s platností od 1.11.2015: dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 52-32/2015

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499,
Mgr. Petru Poučkovou s platností od 1.11.2015: dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 53-32/2015

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, Mgr. Marcelu Krákorovou s platností od 1.11.2015: dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 54-32/2015

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku Školní jídelny, Komenského 420, Dagmar Charvátovou s platností od 1.11.2015: dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 55-32/2015

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2015 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové ve výši dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 56-32/2015

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2015 řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou panu Janu Danielovi ve výši dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 57-32/2015

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2015 ředitelce ZŠ Komenského 886, Mgr. Marcele Krákorové ve výši dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 58-32/2015

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2015 ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové ve výši dle návrhu.
Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 59-32/2015

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2015 ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové, ve výši dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 60-32/2015

RM schvaluje odměnu za II. Pololetí 2015 ředitelce Školní jídelny Dagmar Charvátové ve výši dle návrhu.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 61-32/2015

RM souhlasí s vynětím ze ZPF na pozemku č. parc. 2161/4 v kat. území Mníšek pod Brdy o výměře 2,05 m pro přeložku kabelů Telefonika O2 z důvodu stavby TR Mníšek město – nová transformovna 110/22kV.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 62-32/2015

RM bere na vědomí rezignaci JUDr. Miroslava Vilimovského na funkci zastupitele města Mníšek pod Brdy ke dni 25.11.2015.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Bc. Marie Šretrová                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              radní                                                               starosta

Vyvěšeno: 7. 12. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět