Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 31 ze dne 4.11.2015

ke stažení zde

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

         starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       radní:                          Ing. Hana Kotoučová

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                            

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-31/2015

RM schválila program Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 4.11.2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 2-31/2015

RM souhlasí s úpravou PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby  Komerčního centra na pozemku p.č. 1304/2; 1308/4; 1318/1, k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením Komerčního centra na kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 3-31/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o odstraňování odpadů v areálu skládky TKO Bytíz mezi Městem Mníšek pod Brdy a SVZ Centrum, s.r.o.

Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-31/2015

RM   souhlasí se stavbou domu, kanalizační  a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.1466, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 5-31/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o odběru a likvidaci tříděných odpadů mezi společností AMT s.r.o. Příbram a Městem Mníšek pod Brdy.

Rada města pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 6-31/2015

RM souhlasí s ořezem 14 ks sakur na pozemku města p.č. 2899/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM na základě poptávkového řízení na ořez 14 ks sakur na pozemku města p.č. 2899/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy vybírá nabídku firmy Hradský.

RM schvaluje vystavení objednávky mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Hradský.

RM pověřuje starostu podpisem této objednávky.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 7-31/2015

RM souhlasí s odesláním dopisu s uznáním závazku k převzetí kanalizace Městem Mníšek pod Brdy od společnosti Optreal spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem dopisu.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 8-31/2015

RM souhlasí s návrhem Smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Maduto s.r.o. na dodávku umělého trávníku včetně vsypu na dětské fotbalové hřiště FK Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 9-31/2015

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 14.10.2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 10-31/2015

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 za rok 2014/2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 11-31/2015

RM souhlasí s registrací sídla spolku Brdský zálesák, IČ 02459795 na adrese V Lipkách 610, 25210 Mníšek pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 12-31/2015

RM souhlasí s přijetím daru od firmy Zdenka Svobodová POTRAVINY – nealkoholické nápoje a máslové sušenky – v celkové hodnotě 1596,- Kč.

Dar byl použit pro pěveckou soutěž Brdský kos 2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 13-31/2015

RM na základě poptávkového řízení vybírá společnost Eurotender s.r.o. jako vítěze organizačního zajištění zadávacího řízení zjednodušené podlimitní veřejné zakázky „PROJEKTOVÉ PRÁCE, PAVILON ZŠ MNÍŠEK POD BRDY“.

RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Eurotender s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 14-31/2015

RM projednala Zásady pro poskytování finančního příspěvku Města Mníšek pod Brdy na úhradu nákladů za vývoz jímek a postupuje je s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 15-31/2015

RM schvaluje ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADAVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

MALÉHO ROZSAHU.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 16-31/2015

RM projednala návrh na změny v placení parkovného na Náměstí F.X.Svobody a postupuje ho do ZM.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 17-31/2015

RM schválila harmonogram pro sestavování rozpočtu pro rok 2016.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 18-31/2015

RM souhlasí s tím, aby byla na webových stránkách města uveřejněna výzva na obsazení pracovní skupiny - webové stránky města.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 11. 11. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět